Đẩy mạnh học tập chuyên đề năm 2015 “… xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

Thứ năm - 26/02/2015 08:37 170 0
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bước vào năm 2015 toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong cả nước học tập chuyên đề về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tổ chức học tập và thực hiện tốt chuyên đề sẽ góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại
Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại
Tiếp theo các chuyên đề đã được học tập hàng năm (từ năm 2011 đến năm 2014) và xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ sắp tới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phẩm chất trung thực, trách nhiệm; yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, cơ quan công quyền gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Để chuyên đề được phát huy có hiệu quả trong đời sống xã hội và trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, học tập thật tốt chuyên đề. Trong tuyên truyền, học tập cần chú trọng thực hiện các nội dung và biện pháp sau:

Về tuyên truyền, cần tiến hành đồng bộ bằng nhiều hình thức phong phú. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng (thông tin chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, khu dân cư...), các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tọa đàm, hội thảo; gặp mặt, giao lưu biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến... Nội dung tuyên truyền tập trung phân tích làm rõ nội hàm các nội dung của chuyên đề “trung thực, trách nhiệm”, “gắn bó với Nhân dân”, “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; phát hiện nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân; chú trọng phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; chủ động đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Về tổ chức học tập chuyên đề, tổ chức đảng lấy chi bộ là đơn vị học tập; Chính quyền, đoàn thể lấy cơ quan, đơn vị cơ sở, chi hội, chi đoàn là đơn vị tổ chức học tập. Trong quý I học tập toàn bộ chuyên đề, gắn với rà soát, điều chỉnh, bổ sung đăng ký làm theo và tổ chức xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 của từng cá nhân, đây là điểm mới của việc học tập chuyên đề năm nay, cần thực hiện thật tốt tránh tình trạng hình thức, kém hiệu quả. Từ quý II đến quý IV/2015 tổ chức sinh hoạt chuyên đề về từng nội dung của chuyên đề gắn với học tập nội dung các chuyên đề về học tập và làm theo lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu, đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên.

Chủ đề của chuyên đề năm 2015 hướng vào 3 nội dung lớn: về “trung thực, trách nhiệm”; về “gắn bó với Nhân dân”; về “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Vì vậy, trong quá trình học tập cần tập trung làm rõ tư tưởng và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh về 3 nội dung này. Đồng thời, yêu cầu đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần có thấm nhuần và có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc từng nội dung đó. 

Về “trung thực, trách nhiệm” là yêu cầu đối với mỗi chúng ta, nhất là cán bộ, đảng viên cần xây dựng lối sống trung thực, trước hết là trung thực với chính mình, với gia đình, người thân, để trung thực với bạn bè, đồng chí, tổ chức và Nhân dân. Khắc phục tình trạng nói dối trong tổ chức và xã hội, đó là cơ sở để xây dựng một xã hội dân chủ, văn minh, hạnh phúc, bởi không có xã hội hạnh phúc khi không có các gia đình hạnh phúc, con người hạnh phúc. Mà một gia đình không thể hạnh phúc khi mọi thành viên trong gia đình sống không trung thực... Làm rõ mối quan hệ, trung thực đi liền với trách nhiệm. Mỗi người trong xã hội đều có những trách nhiệm, với những biểu hiện cụ thể nhất định. Người có cương vị càng lớn càng có trách nhiệm cao. Đã trung thực với chính mình thì không bao giờ từ bỏ trách nhiệm của mình. 

Về “gắn bó với Nhân dân” là trách nhiệm trước hết thuộc về cán bộ, đảng viên của Đảng, công chức của Nhà nước, những người có nhiệm vụ phục vụ Nhân dân. Người cán bộ lãnh đạo hết lòng vì dân, ở đâu, khi nào cũng được dân kính trọng, tôn vinh. Gắn bó với Nhân dân là dựa vào dân để xây dựng Đảng. Nội dung này bao gồm nhiều mặt, từ xây dựng chủ trương, đường lối, hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện. Có thể nêu một số điểm chính như sau: Luôn luôn xuất phát từ lợi ích của đại đa số Nhân dân để xây dựng chính sách; gần dân, luôn quan tâm đến đời sống thực tiễn của Nhân dân, để nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, yêu cầu của dân sinh, dân trí... để cùng dân giải quyết; cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành có các biện pháp để thực hành dân chủ thực sự trong dân, để Nhân dân được tham gia, được nói, được bàn, được quyết định theo đa số những vấn đề thiết thân với dân ở cơ sở; Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, văn hóa, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân chân chính, hạn chế tác hại của lợi ích nhóm, chống tham nhũng có hiệu quả. Xử lý kiên quyết, kịp thời những hành động tham ô, xâm hại đến lợi ích chính đáng của Nhân dân; Tiếp tục thực hiện tốt các quy định trong sinh hoạt Đảng, phục vụ cho công tác xây dựng Đảng hiện nay.
 
 
2 2 15
Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia Tết trồng cây mùa Xuân năm 1969

Về “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Trung ương yêu cầu tập trung vào những nội dung, công việc trọng tâm:

Một là, nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới. Trong hoạch định đường lối phải tránh bảo thủ, trì trệ, đồng thời phải tránh hấp tấp, vội vàng, làm tốt công tác dự báo, chú ý đến những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời nghiên cứu, tổng kết, bổ sung, phát triển.

Hai là, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp, các ngành. Tính chất then chốt của nhiệm vụ xây dựng Đảng thể hiện trong các điểm: Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, thu hút và phát huy tiềm năng trí tuệ của toàn dân tộc. Trong thực hiện nhiệm vụ này, cần quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh: Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải “động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”; Cần đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức và tài, đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân tộc, năng động, dám nghĩ, dám làm...; Gắn học tập chuyên đề năm 2015 với tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác ở trong Đảng và ngoài xã hội. 

Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trước hết và trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Phát huy vai trò gám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đảng tiếp thu những ý kiến của các tổ chức, đoàn thể để bổ sung, phát triển, điều chỉnh đường lối, chủ trương; để đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bốn là, giải quyết tốt mối quan hệ với dân. Giải quyết mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân hiện nay đang trở thành vấn đề cấp thiết, là bài học lớn rút ra từ 30 năm đổi mới. Sự phản ứng, đôi khi gay gắt, của Nhân dân ở một số nơi đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, chính quyền các cấp, rõ nhất là cấp cơ sở; các “điểm nóng” liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề nhà, đất, quyền dân chủ, dân sinh… liên tiếp xuất hiện ở nhiều địa phương đã phản ánh sự không bình thường trong mối quan hệ máu thịt này.

Năm là, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong Báo cáo chính trị trình đại hội các cấp phải gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó để phát huy vai trò và gắn trực tiếp việc thực hiện Chỉ thị với nội dung tiến hành đại hội.

Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” hiện nay không chỉ là trách nhiệm của toàn Đảng, trước hết là của cấp ủy các cấp; của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng, mà còn là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và là sự mong đợi của các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện tốt chủ đề năm 2015 không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp đặt ra, mà còn để phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện chủ đề các năm trước và thực hiện chung trong toàn khóa, tạo tiền để cho việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm sau tiếp tục thu được những kết quả cao hơn./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down