Làm theo tấm gương đạo đức Bác bằng những hành động và việc làm cụ thể

Chủ nhật - 28/08/2016 10:39 167 0
Phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Lai Châu quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo phương châm: học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu 5 năm thực hiện Chỉ thị 03  của Bộ Chính trị ở huyện Tam Đường
Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở huyện Tam Đường
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, 5 năm qua các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cấp ủy các cấp bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt, học tập các chuyên đề hàng năm; chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức, tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo; gắn học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu... Nhiều cấp ủy, địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, gắn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với thực hiện nhiệm vụ chính trị, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết dứt điểm... và đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. 

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị; tinh thần trách nhiệm, lề lối tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có sự chuyển biến tích cực; phát huy sự năng động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quan đó đã ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và trong xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác được các cấp, các ngành phát hiện, biểu dương, nhân rộng, từ năm 2011 đến năm 2015 toàn tỉnh đã có 1.944 tập thể và cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó có 2 tập thể, 4 cá nhân được khen thưởng cấp Trung ương, 44 tập thể, 121 cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh... Qua đó, giáo dục, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đó cũng chính là động lực quan trọng để Lai Châu vững bước phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Quán triệt Nghị quyết Đại hội, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó xác định rõ: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cần phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. 

Vì vậy, Chỉ thị cũng yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Có nghĩa là, phải làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa; về đạo đức cách mạng; về xây dựng Đảng,... Đó là các quan Điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,... Đó là phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày. Đó là: phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,...

 
4 8 16
Công tác tuyên truyền, học tập được tổ chức với nhiều hình thứ đa dạng, phong phú, thu hút được sự hưởng ứng của cán bộ, đảng viên

Về phương châm thực hiện, Chỉ thị nhấn mạnh: “Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể”. Nghĩa là, cấp trên học trước, làm trước làm gương cho cấp dưới học theo, làm theo; trong Đảng học trước, làm trước đến các cơ quan, đơn vị và toàn xã hội. Điểm quan trọng ở đây chính là đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Chỉ thị cũng nhấn mạnh cần phải tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ và chỉ rõ: “Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm”; đồng thời, đề cao việc xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Để tổ chức thực hiện Chỉ thị thiết thực và hiệu quả Bộ Chính trị đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và đồng chí bí thư cấp ủy, được xác định ngay nội dung đầu tiên tổ chức thực hiện của Chỉ thị: “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cấp uỷ các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp uỷ, đồng chí bí thư cấp uỷ chỉ đạo”. 

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy nhất định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh Lai Châu trong thời gian tới tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Nhất là phát huy tốt vai trò nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu; của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cùng với thực hiện tốt việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác sẽ là những động lực quan trọng, để Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đến năm 2020 thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down