Ngành Tuyên giáo Lai Châu: Phát huy truyền thống 87 năm chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất săc nhiệm vụ

Chủ nhật - 30/07/2017 14:09 21 0
Cách đây 87 năm, nhân ngày Quốc tế đỏ 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1- 8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô viết.
Thông qua các Hội nghị giao ban nhằm nâng cao chất lượng  hoạt động công tác tuyên giáo
Thông qua các Hội nghị giao ban nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo
Trên cơ sở những tài liệu và sự đóng góp quan trọng của công tác tư tưởng - văn hoá trong suốt quá trình 70 năm cách của Đảng, năm 2000 Bộ Chính trị Trung ương Đảng khoá VIII đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm ngày truyền thống của công tác Tư tưởng - Văn hoá của Đảng (nay là ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng).

Trải qua 87 năm, công tác tuyên giáo của Đảng luôn luôn gắn liền với nhiệm vụ lịch sử của Đảng đảm nhiệm trước dân tộc. Với chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hoá, khoa học, giáo dục về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt. Đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo cả nước không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, “vừa hồng, vừa chuyên”, phát huy tốt truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với Huân chương Sao vàng cao quý và nhiều phần thưởng khác mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

 
Thông qua các Hội nghị giao ban nhằm nâng cao chất lượng 
hoạt động công tác tuyên giáo

Là bộ phận hợp thành trong hệ thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, Ngành tuyên giáo Lai Châu đã có nhiều đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, tháng 3/1953 Ban Cán sự Đảng Lai Châu quyết định thành lập Liên ban Tổ chức - Tuyên huấn - Kiểm tra, sau khi được thành lập Liên ban đã tích cực tham mưu Ban Cán sự Đảng tỉnh làm tốt công tác xây dựng đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo đưa phong trào cách mạng địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ. Để phát huy vai trò công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới, ngày 26/6/1963 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được thành lập, với nhiệm vụ tham mưu Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng - văn hoá; công tác khoa học, giáo dục, y tế, thể dục thể thao trong toàn tỉnh. 

Trải qua 54 năm, ngành tuyên giáo Lai Châu đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, hệ thống Ban Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo được tăng cường về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Thời kỳ 1963 - 1975, công tác tuyên giáo tập trung tham mưu Tỉnh uỷ đẩy mạnh công tác tư tưởng chính trị triển khai thực hiện nhiệm vụ: vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện cho cách mạng miền Nam, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất Tổ quốc. Giai đoạn 1976 - 2003, công tác tư tưởng của Đảng bộ tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định sản xuất và đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, thực hiện công cuộc đổi mới. Giai đoạn 2004 - 2017, công tác tuyên giáo tập trung thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng Lai Châu ổn định và phát triển toàn diện, cơ bản đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo thế và lực mới cho tỉnh vững bước tiến lên trong giai đoạn cách mạng tiếp theo.

Phát huy truyền thống 87 năm, bước vào giai đoạn mới, quán triệt và thực hiện mục tiêu “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc... Phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc”. Hệ thống ban tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh với tinh thần hành động “ Tăng cường kỷ cương - chủ động, sáng tạo - Bám sát thực tiễn, nắm chắc cơ sở - Tham mưu đúng, trúng, kịp thời” trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo, trọng tâm là Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”. Coi trọng và đổi mới công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhận thức đúng đắn, kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức. Nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc. Kịp thời giải quyết các mâu thuẫn nội bộ Nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện tập thể, không có điểm nóng trên địa bàn.

Hai là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, với trọng tâm trước mắt tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo tinh thần Quyết định số 1327-QĐ/TU của Tỉnh ủy ban hành kèm theo Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng”.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (KXII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kiến thức và năng lực thực tiễn của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khắc phục những biểu hiện của chủ nghĩa thực dụng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

 
16 7 17
Kịp thòi động viên khen thưởng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo 
của Đảng bộ tỉnh

Bốn là, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc, góp phần “xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Năm là, tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực khoa giáo, lịch sử Đảng. Đổi mới mạnh mẽ và sâu sắc nội dung, phương thức công tác tư tưởng của Đảng theo định hướng: Công tác tư tưởng phải gắn liền với từng đối tượng cụ thể, phát hiện và khẳng định các nhân tố mới, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Tăng cường tính thuyết phục, hiệu quả, nâng cao tính chủ động và tính chiến đấu, tạo bằng được sự gắn bó với Nhân dân các dân tộc và thực tiễn tình hình của tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn, cổ vũ thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước và các phong trào xã hội khác, coi trọng việc bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn.

Sáu là, tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống các cơ quan tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, xây dựng cho được đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp có trình độ, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm với công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng./.

Tác giả bài viết: Đặng Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

98/CĐ-TTg

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

lượt xem: 100 | lượt tải:0

701-TB/TU

Chủ trương, nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu cấp ủy huyện, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020

lượt xem: 211 | lượt tải:136

146-KH/TU

Thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư

lượt xem: 428 | lượt tải:108

433-CV/VPTU

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/VPTW của Văn phòng Trung ưng Đảng

lượt xem: 253 | lượt tải:131
  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 1,100
  • Tổng lượt truy cập: 481,856
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down