Kinh nghiệm và giải pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng của Đảng trên địa bàn tỉnh

Thứ hai - 28/08/2017 14:09 78 0
Tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; đồng thời, đây là một trong những vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống và phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động của các thế lực thù địch.
Hội nghị của Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW  khẳng định tuyên truyền miệng đóng vai trò quan trọng trong  quá trình phát triển của tỉnh những năm qua
Hội nghị của Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW  khẳng định tuyên truyền miệng đóng vai trò quan trọng trong  quá trình phát triển của tỉnh những năm qua
Hoạt động tuyên truyền miệng càng đóng vai trò quan trọng hơn đối với tỉnh Lai Châu, trong điều kiện địa bàn rộng, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn; kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, trình độ dân trí không đồng đều với 20 dân tộc anh em cùng sinh sống. Sự phát triển của công nghệ thông tin, nhất là mạng xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp cận nhiều thông tin xấu, chưa được kiểm định, thông tin trái chiều. Các thế lực thù địch luôn lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình".

 

Xác định "Công tác TTM là nhiệm vụ của toàn Đảng", hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua luôn được Đảng bộ tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có sự đổi mới rõ nét, góp phần quan trọng vào nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước và quá trình phát triển của tỉnh. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được xây dựng và quản lý cơ bản thống nhất, chất lượng ngày càng được nâng lên, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên có sự đổi mới; tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong xã hội; định hướng tư tưởng và hành động trong Đảng và trong xã hội; góp phần tích cực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cơ bản đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Kênh thông tin tuyên truyền miệng được Đảng bộ, chính quyền và các cấp, ngành trong tỉnh tích cực sử dụng dụng, phát huy lợi thế và hiệu quả những năm qua tiếp tục khẳng định đây thực sự là một mắt khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân. Qua quá trình thực hiện, có thể thấy rằng, muốn công tác tuyên truyền miệng phát huy hiệu quả thiết thực, trước hết công tác này phải được sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, mà trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy. Các cấp ủy đảng phải thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, từ đó huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác tuyên truyền miệng.

Thứ hai là, phải xây dựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến các chi, đảng bộ cơ sở, được đào tạo bài bản, có kỹ năng, uy tín, trách nhiệm, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng, là chỗ dựa tin cậy cho nhân dân trong việc nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị và các quan điểm, đường lối của Đảng.

Thứ ba là, công tác tuyên truyền miệng phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, bám sát thực tiễn cuộc sống, gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, và từng thời điểm nhất định. Tập trung giải quyết những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân. Cần làm tốt công tác phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan để nâng cao chất lượng các chuyên đề của địa phương, đơn vị.

Thứ tư là, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống và trong công tác; phải không ngừng tự học, tự rèn luyện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; phải chủ động nắm bắt thông tin từ phía đối tượng tuyên truyền, từ đó lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Thứ năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm của ban Tuyên giáo các cấp trong việc tham mưu cấp ủy tổ chức quản lý hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nâng cao chất lượng tổ chức Hội nghị báo cáo viên. Phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

 
23 8 17
Công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh đã góp phần tích cực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Thực tế hiện nay, một số cấp ủy và một bộ phận cán bộ đảng viên chưa nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, nên chưa thực sự chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng. Công tác xây dựng, tổ chức, quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có mặt chưa thật sự chặt chẽ. Chất lượng công tác tuyên truyền miệng chưa thực sự theo kịp yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Tính tuyết phục, tính chyến đấu của công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở chưa cao. Vẫn còn tình trạng tuyên truyền một chiều từ trên xuống, chưa chủ động lắng nghe tiếp nhận thông tin, phản ứng của người nghe; việc tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh ở cơ sở chưa thực sự được coi trọng. Hoạt động đối thoại, giao lưu giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân định kỳ còn ít. Chưa thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin hai chiều như: đối thoại, tọa đàm, gặp gỡ trao đổi với các đối tượng, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, những vấn đề bức xúc, khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời. 

Để tiếp tục phát huy lợi thế, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động báo cáo viên tuyên truyền miệng đòi hỏi phải tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho các cấp uỷ đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn thể cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Mọi cán bộ, đảng viên, công chức đều phải chủ động, tích cực tham gia công tác tuyên truyền miệng, giải thích chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng suy nghĩ và hướng dẫn hành động trong nhân dân.

Tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ, tập trung khắc phục hạn chế việc tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp cơ sở. Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, đúng cơ cấu thành phần. Thường trực cấp ủy các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng, quản lý và chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hoạt động tuyên truyền miệng của đảng bộ, của ngành, cấp và cơ quan, đơn vị. Định kỳ gặp gỡ, cung cấp thông tin về những vấn đề quan trọng cần tập trung thông tin, tuyên truyền của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền miệng. Tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ, động viên toàn xã hội tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải thích một cách thấu đáo những quan điểm, định hướng lớn của Đảng ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; đáp ứng kịp thời, nhanh nhạy yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và từng đối tượng cụ thể. Đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước.

Công tác tuyên truyền miệng phải đề cao tính Đảng, tính định hướng chính trị và nâng cao sức thuyết phục; gắn truyền đạt với đối thoại, trao đổi thông tin hai chiều, truyền tải trực tiếp những thông tin nội bộ cần thiết phục vụ công tác tư tưởng đối với tất cả các đối tượng ở mọi hoàn cảnh, điều kiện một cách linh hoạt. Đồng chí bí thư cấp uỷ cơ sở phải chủ động, tích cực tham gia công tác tuyên truyền miệng, là người trực tiếp nghiên cứu và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tới cán bộ, đảng viên.

 
24 8 17
Tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hội nghị BCV 
các cấp định kỳ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả

Tăng cường công tác cung cấp thông tin có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Hằng tháng các cấp ủy đảng cần chỉ đạo duy trì tốt việc tổ chức hội nghị để cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời có kế hoạch phân công báo cáo viên, tuyên truyền viên phụ trách việc thông tin, tuyên truyền đến từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; dành thời gian thỏa đáng để thông tin cho cán bộ, đảng viên những vấn đề thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề tư tưởng chi bộ cần quan tâm.

Tăng cường các hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các địa phương, ngành với cán bộ, đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp; gắn truyền đạt với đối thoại, giao lưu trực tuyến,... nhằm trao đổi thông tin hai chiều, trực tiếp giải đáp những băn khoăn, vướng mắc trong các chủ trương, chính sách nhằm định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; kịp thời giải quyết những vấn đề còn bức xúc trong nhân dân, hạn chế khiếu kiện đông người, không để xảy ra điểm nóng, bức xúc trong nhân dân.

Quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền miệng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các loại tài liệu, sách, báo, tạp chí cần thiết để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và việc cung cấp thông tin có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Kịp thời đôn đốc, nhắc nhở những tổ chức đảng chưa quan tâm công tác tuyên truyền miệng. Định kỳ sơ, tổng kết, nhân rộng những điển hình, cách làm có hiệu quả ở các địa phương, cơ quan, đơn vị./.
 

Tác giả bài viết: Lê Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Kế hoạch số 220/KH-SVHTTD

Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Lai Châu

lượt xem: 22 | lượt tải:12

Công điện số 01/CĐ-UBND

Công điện của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 43 | lượt tải:17

Số 723-CV/TU

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

lượt xem: 232 | lượt tải:129

Số 04-TL/BTTCT

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về thành lập tỉnh và Đảng bộ tỉnh Lai Châu

lượt xem: 190 | lượt tải:97
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down