70 năm học tập và làm theo Thư Bác

Thứ hai - 25/12/2023 01:58 636 0
Cách đây 70 năm, ngày 12/12/1953, cùng với niềm vui trọng đại của sự kiện giải phóng thị trấn Lai Châu, Đảng bộ và nhân dân Lai Châu còn có thêm một niềm hạnh phúc và xúc động vô bờ đó là nhận được thư của Bác - đây là tài sản tinh thần vô giá, cũng là chỉ dẫn của Đảng và Chính phủ nên Đảng bộ và nhân dân Lai Châu luôn ghi nhớ và làm theo lời căn dặn của Người.
Hội thảo khoa học “Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai Châu”
Hội thảo khoa học “Lời dặn của Bác mãi soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai Châu”
Bức thư gồm 14 dòng, 11 câu và 233 chữ, tuy ngắn gọn, giản dị nhưng thể hiện tư tưởng nhân văn sâu sắc của Người, đó là sự tôn trọng, thân mật, ấm áp, chứa chan tình cảm, ân tình, không có sự xa cách mà nối liền trái tim của Lãnh tụ với đồng bào Lai Châu. Bức thư còn thể hiện tấm lòng vị tha, khoan dung, nhân ái của Người với người lầm đường. Trong thư, Bác dặn 4 nhiệm vụ cách mạng vừa có tính cấp bách, vừa lâu dài mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lai Châu phải tập trung thực hiện:
“1- Đoàn kết thân ái giúp đỡ lẫn nhau.
 2- Giúp đỡ bộ đội diệt phỉ, trừ gian, giữ gìn trật tự.
 3- Ra sức tăng gia sản xuất để mọi người được ấm no.
4- Hết sức trung thành với Tổ quốc và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Còn đối với những người trước đây đã lầm đường theo giặc nếu trở về với Tổ quốc thì Chính phủ sẽ khoan hồng.
Cán bộ thì phải thật sự gần gũi giúp đỡ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết”.

Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng. Quán triệt lời dặn của Bác, Nhân dân các dân tộc Lai Châu đoàn kết bảo vệ, phát huy thắng lợi vừa giành được và tinh thần đoàn kết ấy ngày càng mạnh mẽ trong sự nghiệp bảo vệ đất nước, góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; chi viện cho miền Nam, cùng với quân và dân cả nước giành thắng lợi lịch sử mùa xuân năm 1975 và làm tròn nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Lào; bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trong thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhân dân đoàn kết trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Những năm 1950, thực dân Pháp xây dựng lực lượng phỉ chống phá từ biên giới phía Bắc vào sâu hậu phương của ta. Lai Châu phải tập trung tiêu diệt phỉ, giữ gìn an ninh. Quán triệt lời dặn của Bác, Ban Chỉ huy tiễu phỉ quyết liệt triển khai nhiều hoạt động, nhân dân các dân tộc cùng với lực lượng vũ trang đã đánh tan các cụm phỉ, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội chủ lực giải phóng Điện Biên Phủ. Tiếp tục thực hiện lời dặn của Bác, Lai Châu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Trước ngày giải phóng, dưới sự bóc lột của thực dân Pháp, nhân dân Lai Châu rất nghèo khó. Dưới sự vận động tăng gia sản xuất của chính quyền, phong trào tăng gia sản xuất phát triển ở hầu khắp các thôn bản, đạt được kết quả gấp đôi, có nơi gấp ba các năm trước. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân Lai Châu đã góp 2.666 tấn gạo, 226 tấn thịt, 210 tấn rau xanh… Trải qua các giai đoạn lịch sử, Lai Châu vận dụng sáng tạo lời dặn của Bác để triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn; thực hiện chiến lược tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện lời Bác dặn về lòng trung thành, phát huy truyền thống yêu nước, các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc Lai Châu luôn kiên định vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức bảo vệ và xây dựng quê hương.

Với sự quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng của các cấp ủy, tổ chức, đội ngũ cán bộ của tỉnh được tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng. Năm 1954, tỉnh có 85 cán bộ, đến ngày 30/11/2023, số cán bộ, công chức, viên chức là 18.831 người, tăng 51,6% so với năm 2004, chuyên môn đại học trở lên đạt 72,5%, lý luận chính trị trung cấp trở lên đạt 32%. Cơ bản đội ngũ cán bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý; chủ động khắc phục khó khăn, tận tụy, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; phát huy tinh thần gương mẫu, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Cấp ủy, chính quyền các cấp qua các thời kỳ đã xác định nhiều chủ trương, nghị quyết về phát triển nông nghiệp, định canh, định cư, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, văn hóa, y tế, giáo dục… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

70 năm thực hiện thư Bác, gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và sau 20 năm chia tách, thành lập tỉnh, với sự nỗ lực phấn đấu, tỉnh ta đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp ngày càng được nâng lên; hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp ngày càng rõ nét. Kinh tế phát triển khá, thu ngân sách năm 2022 đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 62 lần so với năm 2003; GRDP bình quân đầu người ước đạt 47,45 triệu đồng, gấp 18 lần so với năm 2004. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ năm 2005 đến năm 2023, giảm bình quân 5,73%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và đạt kết quả quan trọng. Các ngành công nghiệp lợi thế được quan tâm phát triển, nhất là lĩnh vực năng lượng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục, khám, chữa bệnh cho nhân dân từng bước được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của người dân có chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc. Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển, rút ngắn khoảng cách chênh lệch với các địa phương trong cả nước.

Thư Bác có giá trị và ý nghĩa vượt thời gian, trong thời kỳ cách mạng mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lai Châu tiếp tục thực hiện lời dặn của Bác, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về ý nghĩa, lời dặn của Bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu gắn với chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, từ đó luôn tin tưởng và thực hiện theo lời dặn của Người. Nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên đề “Làm theo lời Bác dạy trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu”.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu để hiểu sâu sắc hơn về thư Bác. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lời dặn của Bác vào điều kiện thực tiễn. Cán bộ, đảng viên làm tốt 3 khâu: học tập, làm theo và nêu gương; đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2021-2025: “Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”.

Ba là, phát huy tối đa nguồn lực, sức mạnh, ý chí của mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cả hệ thống chính trị. Kịp thời phát hiện, nuôi dưỡng, nhân rộng, lan tỏa những gương điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác, tạo thành phong trào rộng khắp trong xã hội.

70 năm qua, bức thư mãi là tài sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam soi đường cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lai Châu tự tin, hội nhập và phát triển, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Đến năm 2030, phấn đấu đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

Tác giả: Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 391 | lượt tải:47

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2101 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3149 | lượt tải:1144

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3192 | lượt tải:433

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3432 | lượt tải:503
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập137
  • Hôm nay27,192
  • Tháng hiện tại552,519
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,314,285
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down