Chiến thắng 30-4, bài học về sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển của Lai Châu trong thời đại mới

Chủ nhật - 28/04/2019 16:10 818 0
Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý, có ý nghĩa lịch sử. Trong đó có bài học về sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Lai Châu vận dụng vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà hơn 40 năm qua.
Một góc thành phố Lai Châu hôm nay
Một góc thành phố Lai Châu hôm nay
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Hiệp định Geneve được ký kết. Cuộc chiến tranh kết thúc, quân Pháp rút về nước, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Theo Hiệp định Geneve, sau 2 năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất nước Việt Nam. Nhưng đế quốc Mỹ với ý đồ xâm lược Việt Nam từ lâu, đã lợi dụng cơ hội, gạt Pháp ra, nhảy vào tổ chức, chỉ huy nguỵ quân, nguỵ quyền tay sai, viện trợ kinh tế, quân sự, biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới và chia cắt lâu dài. Cả dân tộc ta lại bước vào chiến đấu chống xâm lược mới.

Trải qua 21 năm đấu tranh anh dũng, kiên cường, hy sinh, gian khổ, bền bỉ của nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Với những cách đánh thông minh, mưu trí, dũng cảm quân và dân ta lần lượt đánh bại âm mưu và các chiến lược lớn của Mỹ, Ngụy: chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961-1965); "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam - chiến tranh phá hoại lần 1 của Mỹ ở miền Bắc (1965-1968) và chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” - chiến tranh phá hoại lần 2 của Mỹ ở miền Bắc (1965-1973). Tạo thế, tạo lực tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam kết thúc thắng lợi cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ để lại cho dân tộc ta nhiều bài học vô giá, không chỉ có ý nghĩa đối với chúng ta hôm nay, mà còn với cả mai sau. Thắng lợi đó là thành quả của một loạt nhân tố, trong đó sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhân tố cơ bản, quan trọng nhất. Nguồn gốc của mọi nhân tố ấy chính là sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo. Nhờ đoàn kết, nhất trí cao độ, Đảng ta đã đưa ra được những quyết định cực kỳ sáng suốt và chính xác: Phân tích, đánh giá đúng tình hình thế giới, trong nước; so sánh lực lượng địch - ta; xác định đúng thời cơ lịch sử, hạ quyết tâm chiến lược chính xác để mở cuộc Tổng tiến công chiến lược, đánh bại hoàn toàn quân địch, giành thắng lợi triệt để trong thời gian ngắn nhất. Việc đưa ra những quyết định mang tính lịch sử thể hiện tài thao lược, trí thông minh, sáng tạo tuyệt vời của Đảng và Nhân dân. Đó không phải là sản phẩm của tư duy, ý chí của một cá nhân mà của cả tập thể lãnh đạo, bắt nguồn từ sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng. Đó cũng là ý chí của toàn dân tộc, bắt nguồn từ sự đoàn kết cao độ của cả một dân tộc, tạo bước ngoặt mang tính lịch sử để Nhân dân ta đi đến kết thúc chiến tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất non sông. Chiến thắng này cũng xuất phát từ tinh thần khát khao độc lập, tự do, khát khao hòa bình thống nhất Tổ quốc của toàn thể dân tộc Việt Nam. Thế nên Chiến thắng 30-4 là vô cùng to lớn, vừa mang ý nghĩa lịch sử, vừa mang tầm thời đại; thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí của người Việt Nam, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù xâm lược.

Đánh giá tổng quát ý nghĩa thắng lợi của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội toàn quốc lần thứ IV khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu phát huy tốt truyền thống đoàn kết, vừa sản xuất, vừa chiến đấu đánh trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và đóng sức người, sức của chi viện cho chiến trường lớn miền Nam. Với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”; hay cuộc vận động “củng cố hậu phương, chi viện tiền tuyến” và làm tròn nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Lào... Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống chiến tranh phá hoại của địch; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. 

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tuy còn gặp không ít khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Lai Châu từng bước phát triển vững chắc. Tiềm năng, thế mạnh của tỉnh được khai thác phát huy. Kinh tế - xã hội tăng trưởng khá nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hình thành các vùng kinh tế trọng điểm. Đặc biệt, từ năm 2004 sau khi được chia tách thành lập tỉnh Lai Châu mới, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vẫn giữ vững niềm tin theo Đảng, tiếp tục vận dụng có hiệu quả bài học về đoàn kết toàn dân tộc, ý chí và tinh thần quyết thắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức vươn lên. Vừa nhanh chóng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; vừa tập trung mọi nguồn lực kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; giữ vững và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia, đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế phát triển nhanh, tốc độ tăng GDP bình quân trong 5 năm đầu (2004 - 2009) đạt trên 12%, giai đoạn 2010 - 2018 tăng trên 13%; thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 đạt trên 2.100 tỷ đồng, gấp 84 lần so với năm 2004; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng; đã có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 30% tổng số xã trong tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống Nhân dân các dân tộc được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Quốc phòng - an ninh được xây dựng vững chắc, quan hệ đối ngoại được mở rộng. Chính trị ổn định, khối đoàn kết toàn dân được tăng cường. Bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể lớn mạnh, trưởng thành; năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đoàn thể được nâng lên. Lai Châu đã từng bước vượt qua tình trạng đặc biệt khó khăn; năm 2015 đã cơ bản vượt qua tình trạng kém phát triển, đang tiến lên từng bước vững chắc, phấn đấu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020.

Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc; càng thêm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Lai Châu tiếp tục vận dụng tốt bài học về tinh thần đoàn kết toàn dân; phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm vươn lên thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như nguyện ước (trong lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước năm 1966) của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Tác giả bài viết: Đặng Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 287 | lượt tải:26

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 280 | lượt tải:33

Số 08-TB/HĐ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 974 | lượt tải:89

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1463 | lượt tải:52
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down