Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I năm 2019

Thứ ba - 23/04/2019 08:45 261 0
Trong quý I/2019, các hoạt động trong công tác xây dựng đảng được Tỉnh ủy và các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Công tác lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng cụ thể, quyết liệt; hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền được thể hiện rõ; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tố quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục có chuyến biến tích cực.
Hội nghị của Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
Hội nghị của Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
Các cấp ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; nắm tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là các thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán 2019; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân dịp 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII); chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội, các ngày lễ quan trọng của đất nước, của tỉnh; nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, nhất là việc lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”. Kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ công tác viên dư luận xã hội và báo cáo viên, tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền miệng từ tỉnh tới cơ sở. Hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ, thể thao, lễ hội của tỉnh diễn ra sôi nổi, phát huy bản sắc văn hoá, gắn bó, đoàn kết dân tộc.

Thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng các ban của HĐND tỉnh và các thành viên khác của UBND tỉnh (không phải là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Thực hiện chặt chẽ quy trình công tác cán bộ; giới thiệu, bầu Chủ tịch UBND tỉnh; quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Tân uyên, sắp xếp tổ chức bộ máy các ban Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy theo quy định, sau sắp xếp đã giảm được 6 phòng và tương đương. Tổ chức nhận xét, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018; báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn tỉnh. Đa số các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018. Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025. 

Tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục được quan tâm xây dựng, củng cố gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; đôn đốc công tác kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng, đến nay toàn Đảng bộ tỉnh có 563 tổ chức cơ sở đảng (đảng bộ cơ sở 182; chi bộ cơ sở 381), 02 đảng bộ bộ phận, 2.061 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, kết nạp 139 đảng viên mới, nâng tổng số của Đảng bộ lên 28.094 đảng viên. Khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên đạt thành tích xuất sắc năm 2018; tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2019 cho 79 đảng viên. Thẩm định đảm bảo tiêu chuẩn chính trị phục vụ tốt công tác cán bộ thường xuyên và đi công tác nước ngoài. Thực hiện đúng quy định công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách cán bộ, bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính cho 20 đồng chí, ngạch chuyên viên 03 đồng chí thuộc thẩm quyền Thường trực Tỉnh ủy quản lý; nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 46 đồng chí. Cử 40 đồng chí đi đào tạo sau đại học, 01 đồng chí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng I. 

Kịp thời triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; công tác dân vận, "Năm dân vận chính quyền" 2019.  Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát 25 tổ chức đảng, 35 đảng viên; cơ quan uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra 71 tổ chức đảng, 23 đảng viên, thi hành kỷ luật 42 đảng viên, trong đó khiển trách 26 đảng viên, cảnh cáo 8 đảng viên, khai trừ Đảng 8 đảng viên. Quán triệt, triển khai thực hiện một số chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác dân vận của Đảng. Tổ chức sơ, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác dân tộc... Xây dựng Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt kỳ họp giữa năm 2019. Ban hành danh mục các nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; khảo sát tình hình thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh. Tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Thường trực HĐND phối hợp với UBND thống nhất giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. UBND các cấp cơ bản sớm triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ, các nghị quyết của HĐND và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019. Tập trung triển khai kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ngay từ đầu năm. Chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện nhiệm vụ; sâu sát, cụ thể công việc, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương, cơ sở; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm thực thi công vụ; nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để hoạt động; hoàn thành đại hội MTTQ cấp cơ sở, chuẩn bị cho đại hội cấp huyện và cấp tỉnh. Tập trung triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động năm 2019; nắm tình hình Nhân dân; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, đồng thuận thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tố chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng, các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Kịp thời tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, kết luận của Đảng về hội quần chúng; tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đặc biệt là, tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Cùng với những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh trong quý I/2019 vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục. Một số cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch chưa thật quyết liệt từ đầu năm; chỉ đạo thực hiện một số nội dung theo chương trình công tác còn chậm so với yêu cầu. Việc nắm, dự báo tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong Nhân dân ở một số địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa có lúc, có việc chưa kịp thời. Chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2018 ở một số nơi còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở có mặt còn yếu; một số cấp uỷ chưa quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của cấp uỷ chi bộ cơ sở, phân công nhiệm vụ đảng viên, cấp uỷ viên. Công tác sắp xếp, sáp nhập các chi bộ sau khi đã thực hiện sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố còn chậm,...

Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới của các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác Đảng, công tác chính trị là tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chủ động định hướng tuyên truyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước năm 2019. Thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố theo kế hoạch. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kip thời kiện toàn nhân sự chủ chốt các địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; xây dụng kế hoạch luân chuyển cán bộ năm 2019. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở; rà soát, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách đưa ra khỏi Đảng. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch năm ở các cấp, ngành đảm bảo toàn diện nhiệm vụ và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung phát triển sản xuất, giảm nghèo; các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của tỉnh trong năm 2019. Tổ chức thành công Đại hội MTTQ, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp huyện tiến tới Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XII, Đại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Tác giả bài viết: Hà Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down