Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Thứ hai - 06/05/2019 08:00 2.123 0
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng đảng viên và sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc.
Tằng cường giáo dục, rèn luyện đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ
Tằng cường giáo dục, rèn luyện đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ
Trong những năm qua, Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được gần 5 nghìn đảng viên, chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng lên. Cùng với phát triển Đảng, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh;nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; củng cố lòng tin của Nhân dân các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ.

Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên có mặt chưa coi trọng đúng mức chất lượng;quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên có nơi chưa sát thực. Việc rà soát, sàng lọc đảng viên có lúc, có nơi chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, thiếu thống nhất giữa các tổ chức đảng. Còn một số đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh... ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Nguyên nhân cơ bản do một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên có nội dung còn hình thức. Các quy định, hướng dẫn về tiêu chí, quy trình rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thiếu cụ thể, chưa đồng bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-01-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; ngày 01-4-2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 195-KH/TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ phải xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài. Tiếp tục tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 28-CT/TW, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng viên và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh liên quan đến đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao với công việc, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó mật thiết với Nhân dân; có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Kế hoạch của Tỉnh ủy xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Theo đó, hằng năm các cấp ủy, tổ chức đảng phải xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình thực tiễn của đảng bộ, chi bộ; kịp thời khắc phục ngay việc xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên chạy theo số lượng, chưa thật sự chú trọng đến chất lượng, không sát với thực tiễn, thiếu tính khả thi hoặc biểu hiện thiếu quyết liệt, dễ làm, khó bỏ, quan tâm, chú trọng chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên ở nông thôn, ở chi bộ còn ít đảng viên.Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn; có động cơ vào Đảng đúng đắn; có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng. Thông qua các hoạt động, phong trào thi đua ở cơ sở để phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực, nhất là đoàn viên thanh niên, công nhân, người lao động có thành tích, gương mẫu trong các phong trào, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng.

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Cùng với việc xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng, cần chú trọng hướng dẫn, triển khai nội dung, chương trình, tài liệu bồi dưỡngđối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng. Đối với những huyện có nhiều xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn về giao thông đi lại, có thể xây dựng kế hoạch mở các lớp theo cụm xã cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chặt chẽ nhận thức cuối khóa học, bảo đảm kết quả học thực chất. Quan tâm kiểm tra việc tổ chức thực hiện, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, hành vi tiêu cực.Thực hiện nghiêm túc quy định thẩm tra lý lịch và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng, cấp ủy và người được giao thẩm tra phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra lý lịch, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội phải chịu trách nhiệm về nhận xét của mình đối với người được xét kết nạp vào Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên.Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng đối với đảng viên. Phòng ngừa, khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ và tiếp xúc với đảng viên để nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực. Thường xuyên phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp. Đối với những đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, sức khỏe yếu và tự nguyện thì cho miễn sinh hoạt đảng và công tác theo đúng quy định.

Thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng. Khi thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên, phải thông báo bằng văn bản cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên được chuyển đến theo đúng quy định.Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng phí. Bảo đảm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được tiến hành thường xuyên nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng phải tiến hành kiểm tra các chi bộ thực hiện quy định về sinh hoạt đảng và việc quản lỷ đảng viên; thông báo kết quả kiểm tra trong toàn đảng bộ và yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng viên cho cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn ở cấp huyện và cơ sở.Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đảng viên, bảo đảm đồng bộ, liên thông trong toàn Đảng bộ. Thường xuyên cập nhật hồ sơ và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng viên phục vụ quản lý đảng viên và nghiệp vụ công tác đảng viên. Trong năm 2019 tiến hành tổng điều tra tình hình đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Kế hoạch của Tỉnh ủy cũng xác định rõ nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công; các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; việc xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp, bảo đảm đúng tiêu chí, quy trình theo hướng dẫn của Trung ương. Trước mắt, từ nay đến ngày 19-5-2019, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong Nhân dân thấp. Qua đó sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách; đồng thời có biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên có khuyết điểm, vi phạm chưa đến mức phải đưa ra khỏi Đảng. Khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hộivà Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, thực hiện tốt việc giám sát cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp và đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tích cực phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng; đồng thời, giám sát cán bộ, đảng viên, phát hiện cho tổ chức đảng những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải nghiêm túc quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư, Kế hoạch của Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tiễn của đảng bộ, chi bộ; tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên, nhằm nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh./.

Tác giả bài viết: TT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 302 | lượt tải:26

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 297 | lượt tải:34

Số 08-TB/HĐ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 991 | lượt tải:90

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1478 | lượt tải:52
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down