Công tác văn hóa, văn nghệ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh

Chủ nhật - 31/12/2023 03:53 1.374 0
Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nắm bắt được ví trí, vai trò quan trọng của công tác văn hóa văn nghệ đối với sự phát triển của tỉnh, năm 2023, Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hoá, văn nghệ.
Chương trình nghệ thuật Khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
Chương trình nghệ thuật Khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
Năm 2023, Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy và trực tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn đất nước và của tỉnh; việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác văn hóa, văn nghệ bằng những hình thức đa dạng, phong phú, như: thông qua các cuộc họp bản, khu dân cư, sinh hoạt tổ chức ở cơ sở; các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng nội dung và đa dạng về hình thức với trên 8.000 tin, bài, phóng sự, inforgraphic…, biên dịch tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số Thái, Mông, Dao, Hà Nhì; tổ chức 614 buổi tuyên truyền lưu động; căng treo 11.000 băng zôn, 100.000 cờ các loại, 1.400 cụm pano, bảng biển, tổ chức 1.480 buổi xe tuyên truyền lưu động, 590 buổi chiếu phim lưu động, 81 buổi biểu diễn nghệ thuật và hàng nghìn buổi biểu diễn văn nghệ của 975 đội văn nghệ thôn, bản, tổ dân phố… đã thu hút sự quan tâm của Nhân dân. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác quảng bá về những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và nét đặc sắc của đất và người Lai Châu. Chủ động đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Công tác tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ được triển khai có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiến độ: tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 cùng với việc tổ chức thành công Hội thảo “Đánh giá hiệu quả mô hình Câu lạc bộ bảo tồn văn hoá truyền thống các dân tộc trong trường học tỉnh Lai Châu”.

Công tác thẩm định, tham gia vào các chương trình, kế hoạch, nội dung hoạt động lĩnh vực văn hóa, văn nghệ được triển khai thực hiện chủ động, kịp thời, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, nổi bật là: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ của tỉnh và chương trình nghệ thuật 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam”; các nội dung văn hóa, văn nghệ tại Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023; Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, tại Lai Châu; kịch bản chương trình nghệ thuật Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh, …

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam và giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Lai Châu được quan tâm, triển khai. Toàn tỉnh đón tiếp 15.000 lượt du khách đến thăm quan Bảo tàng tỉnh và các điểm di tích trên địa bàn. Xây dựng, thành lập mới 4 câu lạc bộ bảo tồn văn hoá các dân tộc: Hà Nhì, Thái, Giáy, Lào; duy trì hoạt động của 16 câu lạc bộ bảo tồn di sản văn hóa văn nghệ dân gian xã phường, thị trấn. 100% các nhà trường duy trì, phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong trường học, xây dựng được không gian văn hóa các dân tộc tiêu biểu, 45 trường phổ thông thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả, thiết thực các câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc. Việc phục dựng và duy trì tổ chức của các lễ hội truyền thống, các trò chơi, trò diễn dân gian, dân ca, dân vũ các dân tộc, nhất là các lễ hội và trò diễn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trò chơi dân gian của các dân tộc trên địa bàn tỉnh được chú trọng thông qua việc hỗ trợ khôi phục 7 lễ hội truyền thống của các dân tộc, hỗ trợ tổ chức thường niên 40 lễ hội, ngày hội truyền thống các dân tộc.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa sâu rộng. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa; phong trào xây dựng gia đình, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hoá, xây dựng nông thôn mới, các thiết chế văn hoá cơ bản phát huy hiệu quả. 100% thôn, bản, tổ dân phố xây dựng được quy ước, hương ước.

Hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh đẹp về đất và người Lai Châu đến với bạn bè trong nước và quốc tế, đặc biệt với tỉnh Luông Pha Băng (Lào) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo, thiết thực qua các chương trình giao lưu nghệ thuật, hoạt động lễ hội ném còn, qua các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh và Trung ương… bước đầu đạt được kết quả tích cực, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

Hoạt động sáng tác, biểu diễn, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật diễn ra sôi nổi. Đội ngũ văn nghệ sỹ tích cực sáng tác hàng nghìn tác phẩm văn học - nghệ thuật phản ảnh nhiều mặt sinh động của đời sống xã hội. Tích cực tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lai Châu, Cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp của miền đất và con người Lai Châu”. Nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có chất lượng cao, phản ánh vẻ đẹp của con người, vùng đất Lai Châu, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, định hướng các giá trị chân, thiện, mỹ, khơi dậy niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vượt khó vươn lên, xây dựng văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. Tổ chức gặp mặt báo chí, văn nghệ sỹ nhân dịp xuân Quý Mão 2023 và trao Giải báo chí Lai Châu về xây dựng Đảng năm 2022 cho 13 tác phẩm; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 48 tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, phát thanh viên xuất sắc; tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025 đạt kết quả cao, tỉnh Lai Châu đạt 2 giải A lĩnh vực sáng tác, 2 giải quảng bá toàn quốc và phát động hưởng ứng Giải thưởng (đợt 2). Qua đó, kịp thời ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của những người làm báo và đội ngũ văn nghệ sỹ trong tỉnh.  

Với những kết quả đạt được, công tác văn hóa, văn nghệ đã góp phần xây dựng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, giá trị chân, thiện, mỹ; ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả việc phát tán, truyền bá các văn hóa phẩm độc hại vào địa bàn; nâng cao đời sống, nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Từ đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

Thời gian tới, Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, trọng tâm là: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy về hoạt động văn hóa, văn nghệ, tiếp tục triển khai các văn bản lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác văn hóa, văn nghệ; quan tâm tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, tỉnh năm 2024, chú trọng nội dung kỷ niệm hướng tới 50 năm Ngày đất nước thống nhất gắn với chào mừng Kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh…

Với quyết tâm cao, Ngành Tuyên giáo Lai Châu sẽ tiếp tục chỉ đạo, định hướng, đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, triển khai các hoạt động văn hoá, văn nghệ, cùng các cơ quan chuyên môn trong tỉnh xây dựng văn hóa Lai Châu ngày càng phát triển, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hiện thực hóa khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững./.

Tác giả: Hải Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 581 | lượt tải:68

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2233 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3338 | lượt tải:1174

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3376 | lượt tải:454

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3630 | lượt tải:531
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập51
  • Hôm nay12,654
  • Tháng hiện tại642,671
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,404,437
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down