Điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu 2023

Thứ ba - 31/10/2023 11:22 1.141 0
Trong 9 tháng đầu năm 2023, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả quan trọng, là điểm nổi bật trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2023.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả
Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền với tinh thần chủ động, tích cực, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chủ động, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban hành danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh; thực hiện Kế hoạch luân chuyển cán bộ đợt I năm 2023 và kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tổ chức lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập. Kết thúc thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Công tác cán bộ đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định; cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với cán bộ. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện. Chỉ đạo khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên và thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật đảng của chi bộ. Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ, chất lượng. Hoàn thành 3 cuộc kiểm tra, 4 cuộc giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Báo cáo Kết quả thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra của UBKT Trung ương từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật khiển trách 1 tổ chức đảng, 135 đảng viên, tiếp nhận và xử lý 77 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh. Thực hiện đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, đình chỉ sinh hoạt đảng và xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định.

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả quan trọng. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Triển khai thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh hoạt động hiệu quả. Tiếp nhận, xử lý 50 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân. Chỉ đạo kiểm tra và tự kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của nhà nước.
93ha duc
Kỳ họp thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm phiếu đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
Công tác dân vận được triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; tổ chức thực hiện Chương trình công tác dân vận năm 2023 gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ban hành Đề án về “Xây dựng, quản lý và phát huy vai trò cốt cán đặc thù trong tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030; xây dựng Nghị quyết về “thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. Triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo tôn giáo, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở bám sát chương trình, kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo; hướng dẫn, kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

HĐND các cấp tổ chức thành công các kỳ họp, ban hành nghị quyết cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán, giám sát; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

UBND các cấp tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các kiến nghị của các ngành, các cấp; tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn, các sự kiện của tỉnh; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai Chương trình công tác năm 2023 gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư; tổ chức các phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở hội, phát triển đoàn viên, hội viên; triển khai các hoạt động hỗ trợ đoàn viên phát triển kinh tế; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp; chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh, Đại hội Nông dân tỉnh; chỉ đạo đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, trong những tháng cuối năm, Tỉnh ủy xác định, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tiếp tục tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy. Ban hành các nghị quyết của Tỉnh ủy về “thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu”; Nghị quyết về phát triển Sâm Lai Châu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030, định hướng đến năm 2035. Tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường nắm tình hình, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, kịp thời định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, ngăn chặn thông tin sai trái chống phá Đảng, Nhà nước.

Hoàn thành các công trình lịch sử Đảng bộ tỉnh. Tập trung chỉnh trang đô thị, hoàn thành các công trình trọng điểm và công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang và Nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên. Thực hiện quy trình công tác cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023.

Triển khai hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Giải quyết tốt các đơn, thư kiến nghị, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Thực hiện tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; chỉ đạo tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định. Triển khai hoạt động của các Ban Chỉ đạo tỉnh theo chương trình, kế hoạch năm 2023. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

Tác giả: Hà Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 801 | lượt tải:98

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2371 | lượt tải:72

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3557 | lượt tải:1222

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3589 | lượt tải:489

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3854 | lượt tải:574
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập73
  • Hôm nay22,167
  • Tháng hiện tại748,320
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,510,086
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down