Đột phá trong học tập và làm theo Bác

Thứ sáu - 06/01/2023 07:19 925 0
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá mà Bác để lại cho Đảng, cho dân tộc ta. Những giá trị ấy của Người đối với dân tộc và thời đại vẫn mãi mãi soi sáng để hôm nay các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên học tập và làm theo.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải cho các tác giả đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải cho các tác giả đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Kế hoạch của Tỉnh ủy đã xác định nhiệm vụ đột phá xuyên suốt giai đoạn 2021-2025 là “Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”, gắn với xây dựng các mô hình tiêu biểu và tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm, mang lại hiệu quả thiết thực, rõ nét.

Trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh ban hành 2.594 kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, xác định rõ nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và mô hình tiêu biểu, nội dung tập trung vào việc khắc phục các hạn chế, khó khăn, bức xúc nổi cộm, điểm nghẽn… tồn tại từ lâu, đồng thời khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao hiệu quả công việc của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong tổ chức thực hiện, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức thực hiện của đơn vị; cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu, tập trung làm tốt 3 khâu: Học tập, làm theo Bác và nêu gương. Cụ thể hóa nội dung Kết luận số 01-KL/TW vào việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị triển khai điều chỉnh, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”, niêm yết công khai tại trụ sở để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện. Toàn tỉnh có 1.017/1.020 tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, đạt 99,7%.

Để việc học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả, cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác và nêu gương sát với chức năng, nhiệm vụ. Toàn tỉnh có 20.063 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động xây dựng kế hoạch làm theo giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022, trong đó xác định rõ nội dung phương thức học tập và làm theo, trách nhiệm nêu gương, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao mang lại kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội.  

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác. Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” một các tự giác, hiện thực hoá bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm thiết thực. Trong đó, cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, trọng tâm là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đột phá, trọng tâm, mô hình tiêu biểu đã xác định. Chủ động rà soát những khuyết điểm, hạn chế, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết dứt điểm.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo” Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề học tập và làm theo Bác giai đoạn 2022-2025 và chuyên đề năm 2023. Duy trì nội dung học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm hằng năm; lấy kết quả thực hiện làm tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân hằng năm. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

Ba là, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Gắn trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn Đảng bộ, toàn xã hội.
 
Bốn là, đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức tuyên truyền đảm bảo đồng bộ, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo Bác trên Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh và các ấn phẩm mang tính báo chí. Phát huy tốt vai trò của mạng xã hội (Internet, Facebook, Zalo…); tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, già làng trưởng bản, những người uy tín trong dòng họ; hoạt động thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao...
Năm là, tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, sinh viên, học sinh. Chú trọng đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, điển hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả gắn với tổ chức ghi danh định kỳ các mô hình mới, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác tạo sự lan tỏa trong xã hội./.

Tác giả: Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 801 | lượt tải:98

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2371 | lượt tải:72

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3557 | lượt tải:1222

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3589 | lượt tải:489

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3854 | lượt tải:574
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập121
  • Hôm nay21,948
  • Tháng hiện tại748,101
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,509,867
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down