Lai Châu phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thứ ba - 26/12/2023 08:07 571 0
Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định việc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH) và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Quyết định số 218), tỉnh Lai Châu đã đạt kết quả quan trọng trong phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường gắn bó giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, thực hiện hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.
Việc góp ý xây dựng Đảng được MTTQ và các đoàn thể CT-XH triển khai hiệu quả, sát theo quy định
Việc góp ý xây dựng Đảng được MTTQ và các đoàn thể CT-XH triển khai hiệu quả, sát theo quy định
Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới Tây Bắc có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; có 8 đơn vị hành chính cấp huyện (7 huyện, 1 thành phố), 4 huyện biên giới, 4 huyện nghèo; 106 xã, phường, thị trấn (62 xã đặc biệt khó khăn, 22 xã biên giới); dân số trên 47 vạn người, gồm 20 dân tộc (4 dân tộc ít người đặc biệt khó khăn là Cống, Mảng, La Hủ và Si La), đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 84%. Xác định thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị có vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo triển khai hiệu quả Quyết định số 218 phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 14/2/2014 về triển khai thực hiện Quyết định số 218 để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện. Ban hành Quy định số 17-QĐ/TU, ngày 01/10/2014 về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong việc tiếp thu góp ý của MTTQ, các đoàn thể CT-XH và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy chế số 06-QC/TU, ngày 04/4/2019 về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công tác học tập, quán triệt Quyết định số 218 và các văn bản của Tỉnh ủy được triển khai hiệu quả, phù hợp với điều kiện từng đơn vị; 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt; đã tổ chức 235 hội nghị học tập, quán triệt với 3.376 cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tham gia; các cấp đã ban hành 364 văn bản hướng dẫn thực hiện; tổ chức tuyên truyền 2.050 cuộc tới 41.550 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

Việc góp ý xây dựng Đảng được MTTQ và các đoàn thể CT-XH triển khai hiệu quả, sát theo quy định; tổ chức các hội nghị, tọa đàm tham gia ý kiến, góp ý xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp; nghiên cứu tham gia ý kiến và các dự thảo nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; đóng góp ý kiến xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII… tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 15.657 ý kiến; góp ý trên 720 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị; góp ý 6.838 lần với tổ chức Đảng, MTTQ các xã, phường, thị trấn tham gia góp ý 375 dự thảo văn bản của các cấp. Các cơ sở Hội tham gia góp ý 667 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền cùng cấp.

Việc MTTQ, các đoàn thể CT-XH tham gia ý kiến với đảng viên được thực hiện hiệu quả, gắn thực hiện Quyết định 218 với Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Đã tham gia 62.802 ý kiến góp ý đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; góp ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú hằng năm định kỳ 44.351 lần, thường xuyên 15.055 lần, đột xuất 3.396 lần, nhất là trong dịp đại hội đảng các cấp và các cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

  Góp ý xây dựng chính quyền được MTTQ và các đoàn thể CT-XH triển khai hiệu quả, nhất là trong thực hiện phối hợp giữa HĐND với MTTQ các cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử. Từ năm 2014 đến nay đã phối hợp tiếp xúc cử tri tại 4.166 điểm với 345.054 cử tri, tổng hợp 19.270 ý kiến, trong đó có 2.278 ý kiến gửi tới HĐND, UBND tỉnh; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri cho Đại biểu Quốc hội được 475 điểm với 28.993 cử tri, tổng hợp 350 ý kiến gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết… triển khai nhiều hội nghị tham gia ý kiến góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản của chính quyền các cấp trong lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giải phóng mặt bằng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng nông thôn mới…

Việc MTTQ và các đoàn thể CT-XH tham gia đóng góp ý kiến cho các cơ quan, tổ chức được triển khai hiệu quả. Từ năm 2014 đến nay, các cấp đã góp ý được trên 12.000 lượt ý kiến (định kỳ trên 5.000 lần, thường xuyên trên 3.000 lần, đột xuất trên 2.000 lần). MTTQ tỉnh ban hành 17 thông báo với 492 ý kiến, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh về xây dựng chính quyền và các dự thảo văn bản. Thực hiện tốt việc tham gia công tác bầu cử tại các kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; đảm bảo thực hiện đúng quy trình lựa chọn người tham gia ứng cử vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

Tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi, chính sách của đoàn viên, hội viên của MTTQ và các đoàn thể CT-XH. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tham gia 1.200 dự thảo các văn bản; đóng góp trên 500 lượt ý kiến về các vấn đề liên quan trực tiếp đến phụ nữ, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới. Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo luật như Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm, Luật Lao động… tổ chức 587 hội nghị, đóng góp 1.740 ý kiến tham gia các Dự thảo Bộ Luật sửa đổi và các văn bản dự thảo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các sở, ban, ngành... Hội Cựu chiến binh tỉnh tích cực tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo hiểm xã hội, các chủ trương, đường lối của Đảng. Hội Nông dân tỉnh tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung một số chính sách về lĩnh vực đất đai, quản lý vật tư nông nghiệp, các hình thức tập thể trong nông nghiệp. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức hội nghị, tiếp thu các ý kiến tham gia vào các dự thảo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, sửa đổi Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, dự thảo các Luật định, các văn bản của các sở, ngành, đoàn thể liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thanh niên.

Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc MTTQ, các đoàn thể CT-XH và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng gắn với thực hiện hiệu quả Quy định số 17-QĐ/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong việc tiếp thu góp ý của MTTQ, các đoàn thể CT-XH và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; các cấp ủy, chính quyền thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, thông báo, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách; về tổ chức, hoạt động và quy chế làm việc của tổ chức; tạo thuận lợi để MTTQ, các CT-XH thực hiện góp ý theo quy định.
  
Có thể khẳng định, sau 10 năm thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị, vai trò của MTTQ và các đoàn thể CT-XH các cấp trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được phát huy hiệu quả; góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Lai Châu.
  
Bên cạnh kết quả đạt được, thực tiễn sau 10 năm thực hiện Quyết định số 218, tỉnh Lai Châu còn một số hạn chế: Công tác quán triệt, triển khai Quy định ở một số cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH ở cơ sở còn chậm; việc góp ý về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và góp ý với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền có mặt còn hạn chế. MTTQ và các đoàn thể CT-XH ở một số nơi chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nội dung, hình thức và phương pháp góp ý chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể CT-XH và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 218 của Bộ Chính trị; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Hằng năm MTTQ và các đoàn thể CT-XH chú trọng nắm bắt những vấn đề xã hội đang bức xúc để đưa vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện; quan tâm, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể CT-XH các cấp; các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ để MTTQ, các đoàn thể CT-XH và Nhân dân thực hiện tốt việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị./.

Tác giả: Vũ Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 583 | lượt tải:69

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2233 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3340 | lượt tải:1175

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3378 | lượt tải:455

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3632 | lượt tải:532
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập83
  • Hôm nay14,458
  • Tháng hiện tại644,475
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,406,241
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down