Tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Thứ hai - 04/02/2019 22:22 958 0
Năm 2018 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủyvới tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả", các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là quán triệt, học tập và cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng đảm bảo kịp thời, chất lượng; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; kiểm điểm, đánh giá, xểp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Tổ chức tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp (2015-2020)
Tổ chức tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp (2015-2020)
Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt gắn với cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết Trung ương 6, 7, 8.  Tích cực tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”. Chủ động nắm tinh hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội, đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 và chuyên đề hằng quý gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; kịp thời nhân rộng, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo kịp thời, chất lượng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu thành phần; chất lượng hoạt động được nâng lên.

Nét nổi bật trong năm 2018 là các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo chương trình, kê hoạch đã xác định. Thực hiện quy trình giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo quy trình chặt chẽ, chất lượng. Tiếp tục củng cổ, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ. Xây dựng và hoàn thiện các quy định quan trọng về công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2018-2020. Quan tâm cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ; phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các huyện, thành phố dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư. Kịp thời khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, xét tặng Huy hiệu Đảng theo quy định; quan tâm phát triển tổ chức đảng, kết nạp 1.608 đảng viên. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên thực hiện đúng quy định; quan tâm đào tạo, bồi dường cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tổ chức kiểm tra, giám sát của Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo quy định, cẩp ủy các cấp, UBKT các cấp, các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy đã kiểm tra 921 tổ chức đảng, 4.153 đảng viên; giám sát 555 tổ chức đảng, 935 đảng viên; thi hành kỷ luật 168 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 18 đảng viên. Sau kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các kết luận; xem xét, kiểm điểm, xử lý rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Thực hiện nghiêm túc,hiệu quả các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được tăng cường và có những bước đổi mới, nhất là công tác dân vận chính quyền. Tăng cường nắm tình hình trong Nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, giải quyết các vấn đề nảy sinh như: Khiếu kiện đông người, tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân; phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.

HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, tiếp xúc cử tri; cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy theo yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phối hợp chặt chẽ và từng bước đổi mới về phương pháp, có trọng tâm, trọng điểm trong hoạt động giám sát, khảo sát; chú trọng đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. UBND các cấp chỉ đạo, điều hành toàn diện, hiệu quả hơn, đảm bảo thường xuyên, liên tục. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình của cấp ủy, HĐND, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác phòng chống thiên tai, mưa lũ; chú trọng thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, quản lý tài chính, ngân sách,... Tập trung đẩy mạnh rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát cơ sở, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác đoàn thể. Tập hợp, vận động Nhân dân xây dựng khối đoàn kết các dân tộc, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực lao động sản xuất, xây dựng nếp sổng văn hóa, xây dựng nông thôn mới; chủ động, tích cực khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường vận động, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình và Nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất với số tiền hơn 16 tỷ đồng; kịp thời phân bổ các nguồn ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân giúp người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất sau thiên tai, mưa lũ.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2018 vẫn còn những vấn đề cần nhìn nhận để tập trung khắc phục. Việc triển khai thực hiện một số nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt; chỉ đạo thực hiện một số nội dung theo chương trình công tác còn chậm so với yêu cầu. Nhiệm vụ nắm tỉnh hình tư tưởng, định hướng dư luận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân có nơi, có việc chưa kịp thời. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; việc đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập vào làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chưa thường xuyên; công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, xem xét kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ có liên quan đển sai phạm phát hiện qua thanh tra ở một số cơ quan, địa phương đơn vị còn chậm. Tổ chức triển khai một sô cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở hiệu quả chưa cao, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; năm chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước yêu cầu và bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy. 

Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nảy sinh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời giải quyết. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lôi của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, của tỉnh năm 2019. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo kịp thời, chất lượng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, 7; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố theo kế hoạch đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng việc ổn định và bảo đảm các đơn vị sau sắp xếp, sáp nhập sớm đi vào hoạt động; giải quyết tốt các vấn đề có liên quan sau sắp xếp các thôn, bản, tổ dân phổ, nhất là việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, tránh ảnh hưởng đến đoàn kết các dân tộc và hoạt động ở cơ sở. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, luân chuyển cán bộ gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Quán triệt sâu sắc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nhất là ở thôn, bản, trường học, trạm y tế. Kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý các vấn đề liên quan, đảm bảo quy định của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chính trị nội bộ.
Tỉnh ủy đã ban hành Quy định và phân công cán bộ chủ chốt dự, hướng dẫn sinh hoạt tại chi bộ cơ sở
Tỉnh ủy đã ban hành Quy định và phân công cán bộ chủ chốt dự, hướng dẫn sinh hoạt tại chi bộ cơ sở
Tổ chức tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch. Thường xuyên nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên; tập trung xem xét, giải quyết tố cáo, phản ánh liên quan đến đảng viên. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân, nhất là cấp ủy đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm trong hành động. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp. Kịp thời chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc phức tạp. Triển khai hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; tăng cường nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo; phong trào thi đua "Dân vận khéo". Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chẩt lượng, hiệu quả toàn diện các hoạt động của HĐND các cấp, nhất là tổ chức các kỳ họp; lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề bức xúc được cử tri và Nhân dân quan tâm để khảo sát, nắm tình hình qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện các kiến nghị sau giám sát và chất vấn của HĐND. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ sổ cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); tăng cường đối thoại với người dân, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận trong triển khai toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ hủ tục lạc hậu,... Chủ động nắm chắc tỉnh hình Nhân dân, kịp thời phản ánh, đề xuất với cấp ủy, phối họp với chính quyền tổ chức đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến Nhân dân; tạo sự đồng thuận của Nhân dân, củng cố và phát huy khối đoàn kết các dân tộc, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 61-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

lượt xem: 426 | lượt tải:78

Số 91-TB/VPTU

Thông báo kết quả chỉ định thầu

lượt xem: 1668 | lượt tải:209

Số: 4049/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 1340 | lượt tải:160

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 1918 | lượt tải:36
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down