Tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020

Thứ bảy - 23/05/2020 08:55 1.276 0
Ngày 18/5/2020, Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Kế hoạch số 370-KH/TU về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu những nội dung chính của Kế hoạch.
Quyết tâm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Quyết tâm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
1. Nội dung

1.1. Nội dung tuyên truyền

- Nội dung tuyên truyền trọng tâm:

+ Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 359-KH/TU, ngày 18/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng).

+ Tuyên truyền về kết quả và những thành tựu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

+ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (theo Kế hoạch số 209-KH/TU, ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị).

+ Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm hạ thấp những thành tựu phát triển của đất nước và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

+ Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền...

+ Tuyên truyền những gương điển hình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân và học sinh, sinh viên; đồng thời, phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu “kép” vừa chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng,  an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Nội dung tuyên truyền thường xuyên, cơ bản, lâu dài:
+ Tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương; tình hình và giải pháp nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên.

+ Về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên (theo Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng).

+ Về tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và thục hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng về tổ chức và sinh hoạt đảng.

+ Về củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khóa XII).

+ Về đổi mới công tác cán bộ, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI).

+ Việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xây dựng Đảng.

+ Về truyền thống vẻ vang và những cống hiến của các ban xây dựng đảng, văn phòng cấp ủy đối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ nhân kỷ niệm ngày truyền thống của các ban xây dựng đảng, văn phòng cấp ủy.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tọa đàm, sinh hoạt đảng, đoàn thể...

- Tổ chức các cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học - nghệ thuật, tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 do Trung ương tổ chức.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, ban cán sự, đảng đoàn: xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức triển khai tuyên truyền sâu rộng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; có các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020; tăng cường nắm tình hình tư tưởng dư luận, phát hiện và xử lý kịp thời đối với những tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện vi phạm, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng.

3.2. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; chú trọng tuyên truyền thông qua sinh hoạt thường kỳ của tổ chức. Vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, thông tin phản ánh của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và cấp ủy địa phương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; qua đó tham mưu giúp cấp ủy, tổ chức đảng xử lý và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, góp phần hạn chế những khiếu kiện, khiếu nại về công tác xây dựng Đảng.

3.3. Các ban đảng tỉnh chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn đề cương tuyên truyền, hướng dẫn cấp ủy các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình của tỉnh và địa phương tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020; vận động, định hướng cán bộ, công chức các cơ quan xây dựng đảng tích cực tham gia viết bài, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy.

3.4. Các cơ quan báo chí tỉnh xây dựng kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; dành dung lượng thỏa đáng tuyên truyền những mô hình mới, cách làm sáng tạo, những điển hình của tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước. Lãnh đạo các cơ quan báo chí đề cao trách nhiệm trong việc kiểm duyệt tin bài, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thông tin thiếu định hướng; vận động phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia các giải báo chí về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020./.

Tác giả bài viết: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 11-TB/HĐ

Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 35 | lượt tải:1

Số:941/HD-STTTT

Hướng dẫn đăng tải, cung cấp thông tin, bảo đảm ATTT trên Cổng TTĐT; trang TTĐT của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 965 | lượt tải:269

Số: 34/2022/NĐ-CP

Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

lượt xem: 252 | lượt tải:7

Số 89-KH/TU

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng giai đoạn 2022-2025

lượt xem: 457 | lượt tải:16
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 13,087
  • Tổng lượt truy cập: 8,493,774
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down