Hôm nay thứ 2. Ngày 18/06/2018

CHUYÊN MỤC
Chỉ thị về tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019
Năm 2019, cùng với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Đảng bộ Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu tổ chức kỷ niệm; 110 năm ngày thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2019), 15 năm ngày chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới (01/01/2004 - 01/01/2019).
Để lãnh đạo, triển khai đạt hiệu quả, ý nghĩa thiết thực các hoạt động kỷ niệm, ngày 08/5/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU “Về tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019”.

Chỉ thị nêu rõ, phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc; tăng cường và củng cố niềm tin của Nhân dân các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh; để chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh bằng các hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về ý nghĩa lịch sử, truyền thống anh hùng cách mạng của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu, qua đó nâng cao nhận thức hành động với tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh.

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc Lai Châu, nhất là từ khi có sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới đất nước. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và toàn Đảng bộ, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cái cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội.


Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, thiết thực, an toàn, tiết kiệm,
không phô trương, hình thức

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thông tin, văn học nghệ thuật, thể dục, thể thao, triển lãm, xúc tiến, quảng bá thương mại, du lịch, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử,...

Các hoạt động tuyên truyền phải tạo được không khí phấn khởi, tự hào, trong đó trọng tâm là năm 2019 gắn với các sự kiện kỷ niệm lớn của đất nước đảm bảo trang trọng, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức.

- Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án, chương trình hành động của cấp ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu đến hết năm 2019 cơ bản hoàn thành việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Chú trọng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; phấn đấu cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm cho các hộ gia đình có công, gia đinh liệt sỹ, thương binh, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vào năm 2019.

Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh hướng tới các ngày kỷ niệm và tiến hành tổng kết phong trào thi đua vào năm 2019. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều công lao đóng góp trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển tỉnh bằng các hình thức thích hợp.

Tập trung nguồn lực, hoàn thành xây dựng một số công trình trọng điểm chào mừng các sự kiện lịch sử, trọng tâm là: đẩy nhanh việc chỉnh trang các khu dân cư, tuyến phố văn minh mang đậm bản sắc dân tộc; đầu tư xây dựng một số công trình gắn biển công trình chào mừng các sự kiện lịch sử và trực tiếp phục vụ các hoạt động kỷ niệm: khu lâm viên Thành phố, Bảo tàng tỉnh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tôn tạo khu di tích lịch sử bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên.

Các huyện chọn từ 1 đến 2 công trình trọng điểm, đồng thời chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phát động Nhân dân với sự hỗ trợ của Nhà nước lựa chọn và tập trung xây dựng 1 công trình có ý nghĩa thiết thực phục vụ kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân ở địa phương chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019.

Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu 110 năm ngày thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới; biên soạn, xuất bản cuốn “Dư địa chí Lai Châu”, “Lai Châu 15 năm xây dựng và phát triển” và lịch sử một số địa phương, ngành trong tỉnh; lựa chọn đăng cai tổ chức một số hoạt động văn hoá - thể thao khu vực các tỉnh Tây Bắc; tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu văn hoá dân tộc Lai Châu với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và 3 tỉnh Bắc Lào vào dịp kỷ niệm.

- Về quy mô tổ chức lễ kỷ niệm, Chỉ thị nêu rõ ở cấp tỉnh: Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh tại Thành phố Lai Châu vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2019). Cấp huyện: Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tùy điều kiện cụ thể huyện tổ chức các hoạt động kỷ niệm bằng những hình thức thích hợp, đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức./.
Ngày 04/06/2017 - 07:22:47
Tác giả: TT -*- Tỉnh uỷ Lai Châu

Thông báo