Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ hai - 29/01/2018 09:19 441 0
Sau một năm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, của BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, với tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu. Để Nghị quyết tiếp tục đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả đòi hỏi cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và quyết liệt hơn.
Phải nhận thức sâu sắc, trách nhiệm và tự giác để thực hiện hiệu quả  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Phải nhận thức sâu sắc, trách nhiệm và tự giác để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chương trình hành động số 10-CTr/TU, ngày 26/12/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp từ công tác tuyên truyền, quán triệt học tập, xây dựng chương trình hành động của tập thể đến hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch hành động và cam kết thực hiện Nghị quyết của cá nhân người đứng đầu, cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu.
Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Tỉnh ủy với mục tiêu được xác định: “... Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm của người đứng đầu, quy trình bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển, nhận xét đánh giá cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”. Ngay sau hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết do cấp ủy các cấp tổ chức, công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú thông qua hệ thống thông tin truyền thông đại chúng; các hội nghị báo cáo viên; sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị; sinh hoạt đoàn thể; họp thôn, bản... đặc biệt là nhiều địa phương đã phát huy tốt việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, qua đó góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Việc xây dựng Chương trình hành động Nghị quyết được các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đa số các chương trình hành động đều bám sát nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện phù hợp và có tính khả thi cao. Đại đa số cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đều xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chụi trách nhiệm, thông qua bản cam kết thực hiện Nghị quyết.

 

Cùng với đó, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, các quy định trong công tác cán bộ theo hướng đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu, đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ, nhằm nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm hoặc khi chuẩn bị đề bạt, luân chuyển, điều động. Tập trung chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 đảm bảo đồng bộ, tích hợp thực hiện các quy định về nhận xét đánh giá cán bộ, công chức với đánh giá, phân loại đảng viên; gợi ý kiểm điểm sâu đối với các tập thể, cá nhân có những vấn đề nổi cộm, cần quan tâm, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm đối với 02 tập thể, 01 cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Ban Thường vụ cấp huyện gợi ý kiểm điểm đối với 18 tập thể, 46 cá nhân; các sở, ban ngành, tỉnh gợi ý kiểm điểm đối với 17 tập thể, 76 cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong năm 2017, Tỉnh ủy đã tiến hành 02 cuộc kiểm tra đối với 04 tổ chức và 01 cá nhân, trong đó 01 cuộc kiểm tra đối với 2 Ban Thường vụ cấp huyện về lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; 01 cuộc đối với 02 tổ chức đảng và 01 cá nhân trong thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức; Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiến hành 01 cuộc kiểm tra đối với 01 tổ chức về thực hiện công tác cán bộ gắn với việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Thông qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

 

Tuy nhiên, những kết quả trên mới chỉ là bước đầu, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH TW khóa XII, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động số 10-CTr/TU, ngày 26/12/2016 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của cấp ủy các cấp về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, "lợi ích nhóm".

 

Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm và tự giác thực hiện. Phát huy tốt vai trò gương mẫu của từng đồng chí đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trong thực hiện Nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, phát huy vai trò nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiển tra.

 

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ, đôn đốc cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện kế hoạch hành động cá nhân và cam kết rèn luyện, thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng theo nội dung Công văn số 391-CV/BTCTU, ngày 26/6/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm năm 2017. Làm tốt công tác rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trong quy hoạch, quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc, nhất là ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường cải cách hành chính, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết xử lý, thay thế các cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp, các ngành; rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Kế hoạch số 10-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, nói không đi đôi với làm, làm không hiệu quả.

 

Với tinh thần quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW khóa XII, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đến năm 2020 thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Đề cường tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền t

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020)

lượt xem: 1893 | lượt tải:200

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2264 | lượt tải:217

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2016 | lượt tải:179

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 2303 | lượt tải:59
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down