Lai Châu: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019

Chủ nhật - 24/03/2019 09:05 341 0
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong những năm qua tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết, trọng tâm là tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thực thi.
Khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm
Khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm
Hiệu quả thấy rõ nhất là việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp nhanh gọn, xử lý hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp trung bình đạt 1,2 ngày (đạt 100% kế hoạch), giảm 60% thời gian so với quy định của Luật Doanh nghiệp, tỷ lệ hồ sơ được xử lý đúng hạn đạt 100%; thời gian thực hiện khởi sự doanh nghiệp còn 05 ngày; 100% các TTHC về thuế được công khai, minh bạch; tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 100%, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 98%, thời gian nộp thuế 117 giờ/năm, đạt 100% kế hoạch. Hồ sơ, thủ tục kê khai thu, chi BHXH, BHYT được đơn giản hóa còn 28 thủ tục, thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp còn 49 giờ. Các thủ tục về tiếp cận điện năng được rút gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Các ngành chức năng đã xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức hoạt động xây dựng. Quản lý, cấp phép xây dựng đảm bảo theo đúng quy hoạch; thời gian cấp phép xây dựng công trình từ 30 ngày xuống còn 15 ngày, nhà ở riêng lẻ từ 15 ngày xuống còn 10 ngày (thời gian thực hiện tại Sở Xây dựng). Giải quyết TTHC chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm 24 thủ tục, thời hạn giải quyết dưới 14 ngày. Thực hiện tốt xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, thời gian tối đa không quá 02 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, 02 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyển và Chính phủ điện tử. Tập trung triển khai quyết liệt các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh; thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên Trang thông tin tổng hợp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu; đánh giá và công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh. Duy trì hoạt động của diễn đàn “Công dân, doanh nghiệp hỏi, cơ quan nhà nước trả lời”, thành lập và công khai đường dây nóng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn giải đáp cho doanh nghiệp…

Tuy nhiên, so với yêu cầu của tỉnh và sự phát triển chung của cả nước thì sự chuyển biến trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh vẫn còn chậm, tồn tại một số bất cập, yếu kém trong thời gian dài. Hằng năm, theo đánh giá, xếp hạng các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (Par Index), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Lai Châu đều ở mức thấp.

Để nâng cao chất lượng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo, yêu cầu đặt ra đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành và các địa phương là phải luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm đối với việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, phân công đơn vị làm đầu mối, đơn vị phối hợp thực hiện và thời hạn hoàn thành theo các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, giải pháp, nhiệm vụ phát sinh để cải thiện các chỉ số được phân công. Tổ chức truyền thông, quán triệt, phổ biến kế hoạch hành động của tỉnh trong ngành, địa phương. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện trong quý và cả năm gửi cơ quan chức năng để tổng hợp.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, cung ứng dịch vụ công trực tuyến. Thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường liêm chính, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công vụ; chỉ đạo cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị trực thuộc thay đổi thái độ làm việc phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; thực thi đầy đủ điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh. Quan tâm đánh giá mức độ thay đổi và tác động thực chất đối với doanh nghiệp của những cải cách, bãi bỏ đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh thực hiện năm 2018. Theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh ở các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; giải quyết kịp thời các vấn đề mới phát sinh.

Tiếp tục cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia; hoàn thành, thực thi đầy đủ các quy định về cắt giảm danh mục mặt hàng và cải cách thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đảm bảo kết nối thông tin giữa các cơ quan và đơn vị quản lý chuyên ngành với Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng. Thường xuyên theo dõi tình hình và đánh giá kết quả cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành; đánh giá mức độ thay đổi, tác động thực chất đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu; nâng cao hiệu quả thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.

Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đạt ít nhất 30% số dịch vụ công. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Triển khai thực hiện các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng, nhất là các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu 100% trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đơn giản hóa các quy trình cung cấp dịch vụ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Tiếp tục triển khai Đề án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; áp dụng thống nhất việc định danh các khoản thu phạt vi phạm hành chính (mã ID); kết nối, chia sẻ thông tin thu phạt với kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp được giao quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và các đơn vị có liên quan; ứng dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong thu phạt vi phạm hành chính.

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, phân loại và phối hợp giải quyết phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân tại diễn đàn “Công dân, doanh nghiệp hỏi, cơ quan Nhà nước trả lời” tại Cổng thông tin điện tử tỉnh. Duy trì và rút ngắn xử lý hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp đạt trung bình xuống dưới 1,2 ngày. Khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; tạo thuận lợi tối đa và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển thị trường; khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư thực hiện vai trò hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ.

Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong suốt quá trình hình thành sản phẩm. Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích phát triển các dịch vụ thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận... tạo niềm tin của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Hỗ trợ các cơ quan hành chính Nhà nước xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm đáp ứng việc cải cách hành chính được công khai và minh bạch. Thực hiện có hiệu quả Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa; theo dõi, giám sát việc hướng dẫn và thực hiện của các cơ quan quản lý chuyên ngành, đảm bảo thực hiện thống nhất, đúng quy định của luật. Thực hiện kịp thời, đầy đủ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quản lý quy trình sản xuất, dịch vụ.

Thường xuyên quan tâm thu thập ý kiến phản biện chính sách, những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện TTHC của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để phản ánh với cơ quan có thẩm quyển xem xét, tháo gỡ kịp thời và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quyết liệt tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh./.
 

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 244 | lượt tải:29

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 224 | lượt tải:26

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 579 | lượt tải:17

Kế số 210-KH/TU, ngày 29 tháng 6 năm 2019 v

Kế hoạch của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

lượt xem: 5917 | lượt tải:616
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down