Công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018 đạt hiệu quả thiết thực

Thứ năm - 18/10/2018 19:40 1.261 0
9 tháng đầu năm 2018, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt và đạt hiệu quả thiết thực. Kịp thời định hướng các hoạt động tuyên truyền, dư luận; triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII; tổ chức tốt sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được nâng lên.
59 10 18
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII
 
Trong 9 tháng, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các cấp ủy, tổ chức đảng tích cực đổi mới tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong tâm là Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII; nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật. Những vấn đề dư luận quan tâm luôn được tập trung nắm bắt thông tin, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, định hướng để giải quyết. Tổ chức tốt việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo kịp thời, chất lượng.

Kịp thời triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, nhất là việc ban hành hệ thống các quy định của cấp ủy về tổ chức, quản lý cán bộ, tổ chức đảng, sinh hoạt Đảng... Chú trọng thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ theo chương trình, kế hoạch đã xác định gắn với tinh giản, sắp xếp bộ máy; đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp, tinh giản được 107 tổ chức, đơn vị, tinh giản 1.031 biên chế. Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với cán bộ; kịp thời khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, xét tặng Huy hiệu Đảng đúng theo quy định. Thành lập 02 tổ chức cơ sở đảng, 34 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở,...; kết nạp mới 896 đảng viên, giữ vững kết quả 100% tổ dân phố, bản, trường học, trạm y tế có chi bộ độc lập. Thực hiện tốt việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ thường xuyên; đánh giá, phân loại cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh đảm bảo đúng đối tượng theo quy hoạch, kế hoạch.

Quán triệt, triển khai kịp thời, thực hiện nghiêm túc các quy định, quyết định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, đến nay, Tỉnh ủy triển khai 02 cuộc kiểm tra đối với 4 tổ chức đảng; 2 cuộc giám sát đối với 4 tổ chức đảng và 2 đảng viên; thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra 413 tổ chức đảng, 1.296 đảng viên; giám sát chuyên đề 166 tổ chức đảng, 308 đảng viên; thi hành kỷ luật 84 đảng viên. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống tham nhũng, đảm bảo các mặt công tác nội chính, nhất là dự báo tình hình, phòng ngừa, đấu tranh đảm bảo ổn định vững chắc an ninh chính trị, an ninh nông thôn, phòng chống tội phạm. Các cấp ủy đã hướng dẫn việc tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng phát huy và thực hiện tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở các huyện, các xã vùng biên giới của tỉnh. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai đồng bộ và thực hiện tương đối tốt "Năm dân vận chính quyền" 2018; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; tập trung giám sát, đôn đốc việc ban hành quyết định, kế hoạch và hướng dẫn cụ thể hóa các nghị quyết được thông qua để triển khai kịp thời, đúng quy định; hoạt động giám sát thực hiện nghị quyết và kiến nghị sau giám sát, khảo sát, chất vấn, kiến nghị của cử tri,... được chú trọng cả chất lượng và hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền địa phương, cơ sở đã khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy, nghị quyết của HĐND các cấp; triển khai đồng bộ, kịp thời, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018; tăng cường sâu sát, cụ thể công việc ở cơ sở, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở kịp thời hơn. Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị khối chính quyền tiếp tục được rà soát, sắp xếp lại gắn với cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã chủ động xây dựng kế hoạch, vận động Nhân dân tích cực giám sát việc thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gon, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh được triển khai mạnh mẽ, Nhân dân tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Mặt trận và đoàn thể các cấp thường xuyên nắm tình hình Nhân dân các vùng bị thiên tai; tiếp nhận, điều tiết các nguồn ủng hộ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kịp thời đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lỡ đất trên địa bàn tỉnh với số tiền gần 11,5 tỷ đồng, góp phần giúp đồng bào vượt qua khó khăn, hoạn nạn, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

60 10 18
Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn năm 2018
 
Cùng với những kết quả tích cực, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong 9 tháng qua vẫn còn những mặt chưa đạt yêu cầu. Một số cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt. Việc nắm, dự báo tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội ở một số địa phương còn hạn chế; tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn còn xảy ra. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở một số nơi chuyển biến chậm; nhất là sự chậm trễ trong cải cách thủ tục hành chính, dẫn đến hiệu quả hoạt động hành chính có nơi, có lĩnh vực đạt thấp. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở một số địa bàn chưa đạt hiệu quả, còn nặng về hành chính.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, tại Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã yêu cầu các cấp, các ngành trong nhưng tháng cuối năm cần tập trung cao độ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; nắm chắc tình hình tư tưởng, chủ động định hướng thông tin, dư luận, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Trung ương 6, 7 và các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong việc thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đặc biệt, phải chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch và tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phải chủ động báo cáo cơ quan có thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; tuyên truyền, triển khai các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh năm 2019. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy; chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân kịp thời, đúng quy định; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức thiếu trách nhiệm với tổ chức, công dân; theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra và ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, cấp trên. Cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, rà soát các tiêu chí trong bộ tiêu chí cải cách hành chính cấp tỉnh, có biện pháp khắc phục những tiêu chí còn thấp, nâng cao tiêu chí về sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Siết chặt kỷ cương, chấp hành nghiêm quy chế làm việc. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương dành thời gian tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, tập thể, cá nhân năm 2018. Tổ chức tốt kỳ họp HĐND các cấp cuối năm; các cấp, các ngành, các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực phân đấu đến hết năm 2019 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

Tác giả: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 615-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền công tác Hội Người cao tuổi năm 2023

lượt xem: 9 | lượt tải:2

Số 152-KH/TU

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

lượt xem: 40 | lượt tải:7

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 293 | lượt tải:64

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1378 | lượt tải:394

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 888 | lượt tải:88
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập86
  • Hôm nay19,508
  • Tháng hiện tại26,365
  • Tháng trước964,480
  • Tổng lượt truy cập19,063,830
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down