Đảng bộ Lai Châu xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ hai - 11/05/2020 15:25 734 0
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác cán bộ, Người viết: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Những năm qua thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng bộ Lai Châu luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đạt được những kết quả quan trọng.
Các đại biểu dự đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Các đại biểu dự đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng một khi đã có đường lối cách mạng đúng thì cán bộ là khâu quyết định. Theo Người: Cán bộ là những người đem đường lối, chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo lại cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho đúng. Thực tế là mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ đều do cán bộ nghiên cứu đề xuất, đồng thời cũng do cán bộ tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện. Đường lối của Đảng đúng hay sai, tổ chức thực hiện thành hay không đều phụ thuộc vào cán bộ. Động lực của mọi cuộc cách mạng là quần chúng nhân dân, mà hạt nhân chủ yếu của nó là lực lượng cán bộ. Từ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của cán bộ trong giải quyết mọi công việc, mọi  nhiệm vụ của cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy cần phải có đội ngũ cán bộ tốt và để có đội ngũ cán bộ tốt Đảng cần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng, phải coi “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, phải biết lựa chọn, đánh giá, sử dụng và đối xử đúng với cán bộ trong mỗi một người có ích cho công việc chung”. Đảng phải nắm và phải biết rõ cán bộ. Người cho rằng muốn nắm và biết rõ cán bộ phải thường xuyên xem xét cán bộ, nếu không sẽ là một khuyết điểm to. Người chỉ cho ta thấy, tác dụng của việc thường xuyên xem xét cán bộ là “tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác những người hủ hoá cũng lòi ra”...

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng bộ Lai Châu luôn coi trọng và làm tốt công tác cán bộ. Đặc biệt trong giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, từ việc thực hiện quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng đến công tác bố trí, sử dụng cán bộ và thực hiện đầy đủ các chế độ cho đội ngũ cán bộ theo quy định.

Về quy hoạch cán bộ, cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ từng giai đoạn theo nhiệm kỳ và đồng bộ ở cả ba cấp (tỉnh, huyện, xã). Việc quy hoạch cấp ủy và các chức danh cơ bản đảm bảo về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên; có cơ cấu phù hợp; quan tâm quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Cơ bản đã gắn quy hoạch cấp ủy với chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp và quy hoạch chức danh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Việc xem xét phê duyệt đảm bảo đúng thẩm quyền; công khai quy hoạch kịp thời. Hằng năm, thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy định.

Coi trọng công tác huấn luyện cán bộ. Cấp ủy các cấp chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kiến thức quốc phòng an ninh, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh.Tỉnh ủy đã tăng cường phối hợp và mở các lớp đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị; quan tâm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong giai đoạn 2015 - 2019 toàn tỉnh mở 438 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ các cấp; 01 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí cán bộ chủ chốt tỉnh; 01 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các đồng chí được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các chức danh chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025; 01 lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3; 07 lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4. Đồng thời cử đi đào tạo, bồi dưỡng 37.586 lượt cán bộ, công chức (đào tạo chuyên môn 667, lý luận chính trị 3.310, bồi dưỡng 33.609 lượt); trong đó có 18 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện đi bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài theo chương trình, đề án của các bộ, ngành Trung ương. Cùng với đó, thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình, góp phần đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, nâng cao chất lượng, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đồng thời bổ sung, tăng cường cho những nơi khó khăn về cán bộ và kết hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo không là người địa phương. Trong giai đoạn 2015 - 2019 toàn tỉnh đã luân chuyển 80 đồng chí (trong đó: tỉnh về huyện 14 đồng chí, huyện về tỉnh 10 đồng chí, ngành sang ngành 08 đồng chí, luân chuyển từ huyện xuống xã 34 đồng chí, từ xã lên huyện 08 đồng chí, xã sang xã 06 đồng chí); tăng cường 21 cán bộ sĩ quan biên phòng, quân đội về làm bí thư, phó bí thư thường trực cấp ủy (02 bí thư, 19 phó bí thư) các xã biên giới, xã khó khăn để nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh, trật tự.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải cân nhắc cán bộ cho đúng và phải dùng cán bộ cho khéo”. Công tác đánh giá và sử dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ được cấp ủy các cấp quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa nội dung kiểm điểm, tiêu chí đánh giá; định lượng hóa mức độ đạt được của từng tiêu chí cụ thể và tiêu chuẩn từng mức độ chất lượng, hoàn thiện các biểu mẫu, trình tự thủ tục phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng; quy trình đánh giá đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ từ chi bộ đến cấp ủy cấp trên. Việc đánh giá tổ chức đảng, đảng viên cơ bản đã gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhiệm vụ được giao của cá nhân. Căn cứ vào quy định khung của Trung ương về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa ở cấp mình. Nội dung, quy trình, phương pháp đánh giá cán bộ được đổi mới, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan hơn; lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ gắn với kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; đánh giá trước khi kết thúc nhiệm kỳ, trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật.... Chất lượng đánh giá cán bộ được nâng lên, đúng thực chất hơn, tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý từng bước được khắc phục; chất lượng đội ngũ cán bộ cũng được nâng lên. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm cơ bản đã sát với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ (trong giai đoạn 2015 - 2019, tổng hợp đánh giá cán bộ toàn tỉnh bình quân có 90,66% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 8,39% hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ giảm xuống còn 0,95%).

Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện theo đúng quy trình, có trong quy hoạch, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số được quan tâm chú trọng, bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển đội ngũ cán bộ; cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử qua thực tiễn công tác cơ bản đã phát huy được năng lực, sở trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với thực hiện công tác bố trí, sử dụng cán bộ, cấp ủy các cấp cũng quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ, như: hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học và đến công tác tại tỉnh; đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển. Làm tốt công tác nâng lương, chuyển ngạch, nâng ngạch, bổ nhiệm ngạch cho cán bộ (trong 5 năm 2015 - 2019 đã thực hiện nâng lương diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cho 295 người, chuyển ngạch 311 người, nâng ngạch 1.168 người, bổ nhiệm ngạch cho 1.137 người). Hằng năm, tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định; thực hiện nghiêm chế độ khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; góp phần động viên cán bộ yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương; nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới được nâng lên. Các cấp ủy, tổ chức đảng nắm chắc đội ngũ cán bộ, đảng viên theo phân cấp quản lý cán bộ; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên để phục vụ công tác cán bộ, công tác kết nạp đảng viên và tham gia các hoạt động đối ngoại; kết luận đúng và kịp thời về chính trị hiện nay; kịp thời phát hiện cán bộ có vấn đề về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay để có phương án quản lý và bố trí, sử dụng cán bộ cho phù hợp; phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Từ năm 2015 đến năm 2019 Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiến hành thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 8.428 lượt cán bộ thực hiện công tác điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, 708 trường hợp cử tham gia các hoạt động đối ngoại.

Song song với công tác chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ về mọi mặt, công tác sàng lọc đưa ra khỏi đội ngũ những cán bộ, công chức, viên chức không còn đủ tư cách, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được chú trọng. Các cấp, các ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định của Đảng, Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua thanh tra, kiểm tra đã đánh giá rõ kết quả, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, yêu cầu tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức kịp thời khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm; trong giai đoạn 2015 - 2020 toàn tỉnh đã kỷ luật bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc... đối với 218 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Công tác cán bộ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy; từng bước khắc phục những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Đảng bộ tỉnh lãnh đạo Nhân dân các dân tộc xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển toàn diện và bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Năm 2020 diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác cán bộ nói chung và công tác nhân sự đại hội nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến việc lãnh đạo tổ chức thực hiện thành, bại nghị quyết đại hội; sự phát triển của địa phương. Vì vậy, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác cán bộ, lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp vẫn còn nguyên tính thời sự và có giá trị thực tiễn. Cấp ủy các cấp cần phải bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy trên cơ sở xác định rõ tiêu chuẩn, tiêu chí để đánh giá đúng cán bộ, lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ; kiên quyết không đưa vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín... như phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Công tác nhân sự phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, thật sự công bằng, trong sáng, khách quan. Đặc biệt là phải có con mắt tinh đời trong việc giới thiệu, đánh giá, lựa chọn cán bộ”. Công tác nhân sự (công tác cán bộ) phải tạo ra một ê-kíp, một tập thể thật sự "ăn ý", đoàn kết, thống nhất, có sức mạnh, lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra./.

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 11-TB/HĐ

Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 35 | lượt tải:1

Số:941/HD-STTTT

Hướng dẫn đăng tải, cung cấp thông tin, bảo đảm ATTT trên Cổng TTĐT; trang TTĐT của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 965 | lượt tải:269

Số: 34/2022/NĐ-CP

Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

lượt xem: 252 | lượt tải:7

Số 89-KH/TU

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng giai đoạn 2022-2025

lượt xem: 457 | lượt tải:16
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 13,230
  • Tổng lượt truy cập: 8,493,917
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down