Năm 2023 ngành Tuyên giáo Lai Châu tiếp tục phương châm “Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục”

Thứ bảy - 31/12/2022 21:24 481 0
Bước vào năm 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, sự tác động của hậu Covid-19 và sự chống phá của các thế lực thù địch..., song với phương châm hành động “Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục”, ngành Tuyên giáo Lai châu đã nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra, tạo động lực để tỉnh bước vào năm 2023 năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Năm 2022, trong điều kiện thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, toàn ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh với phương châm hành động “Tiên phong - Trọng tâm -  Thuyết phục”, bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tăng cường nắm, dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tham mưu cấp ủy những giải pháp chỉ đạo kịp thời công tác tuyên giáo, phù hợp với thực tiễn của địa phương đạt được những kết quả quan trọng.

Toàn Ngành tiên phong trong đổi mới nội dung, hình thức thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu “tuyên giáo số”. Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 224-KL/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh”. Chủ động tham mưu tốt công tác chỉ đạo, định hướng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; ngành đã tham mưu cấp ủy ban hành trên 857  văn bản và tự ban hành 1.154 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh. Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy các cấp tổ  chức 10 hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, trọng tâm là các nghị quyết hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII của Đảng) và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm đảm bảo theo đúng kế hoạch, trong năm toàn tỉnh đã mở 211 lớp/12.029 học viên đạt 102,9% kế hoạch. Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, trọng tâm là tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Công tác lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Trong năm 2022 các địa phương, đơn vị đã sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn 17 công trình lịch sử. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 15/6/2022 về tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2024; triển khai sưu tầm, biên soạn bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh (1949 - 2020).

Tập trung làm tốt công tác tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ tỉnh đảm bảo kịp thời, chất lượng. Trọng tâm là triển khai tuyên truyền, học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc đưa Lai Châu phát triển và bền vững”.

Cùng với đó, hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan tư tưởng - văn hóa tỉnh triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm kịp thời, hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động báo chí tiếp tục có sự đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, gắn với phát triển báo chí theo hướng đa phương tiện; bám sát định hướng đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng đảm bảo đúng quy định, đúng định hướng. Để phục vụ công tác tuyên truyền ban tuyên giáo các cấp đã biên tập, biên soạn, cung cấp hàng vạn trang tài liệu. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và phát hành 12 số Bản tin Thông báo nội bộ, 12 số Thông tin chuyên đề, 24 số Thông tin phục vụ lãnh đạo; các đề cương tuyên truyền, tài liệu phục vụ báo cáo viên… Hoạt động văn hóa, văn nghệ tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 23/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Công tác khoa giáo được tăng cường, trọng tâm là tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ các lĩnh vực khoa giáo; sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực khoa giáo; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước các thông tin trái chiều của lĩnh vực khoa giáo, nhất là tình hình dịch bệnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, về quản lý khoáng sản, tài nguyên môi trương...

Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo, triển khai có hiệu quả thông qua nhiều hình thức, tập trung vào các sự kiện lớn, các địa bàn nhạy cảm; tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời những bức xúc, vấn đề tư tưởng mới nảy sinh ngay tại cơ sở, trong năm trên địa bàn tỉnh không có điểm nóng về an ninh chính trị.

Những kết quả đó đã phản ánh rõ nét chất lượng, hiệu quả của lĩnh vực tuyên giáo có nhiều chuyển biến tích cực; vai trò, uy tín và sức thuyết phục của công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh từng bước được nâng lên, từ đó củng cố thêm niềm tin của Nhân dân các dân tộc đối với Đảng, chính quyền các cấp, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh năm 2022.
 
Bước vào năm mới 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với dự báo tiếp tục có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Trước yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới, ngành Tuyên giáo tỉnh Lai Châu xác định: “Tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp, định hướng, chỉ đạo của cấp ủy; khẩu hiệu hành động năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”; trong đó, tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh theo phương châm “Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục”, đảm bảo ngành tuyên giáo của tỉnh luôn là lực lượng “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”. Tiếp tục xây dựng đội ngũ tuyên giáo của tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sự đổi mới, đột phá trong tham mưu triển khai nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh”, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới”.

Trong đó, hướng trọng tâm vào nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cấp ủy xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo. Tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu thực hiện có hiệu quả Kết luận số 224-KL/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phát trong công tác tuyên giáo để tập trung triển khai thực hiện; nhất là tập trung tham mưu sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tuyên giáo; kịp thời phát hiện, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả; uốn nắn, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt. Tiếp tục tham mưu, phối hợp kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh tới cơ sở. Trọng tâm là: tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức giai đoạn 2020 - 2025 và hằng năm. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy ưu thế của các nền tảng mạng xã hội (Facebook, fanpage, zalo, youtube,...) để tổ chức các hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo.
 
Năm 2023 đã bắt đầu, với động lực mới và niềm tin thắng lợi, nhất định Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023, xây dựng Lai Châu phát triển bền vững./.

Tác giả: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 02-TB/HĐ

Thông báo tuyển dụng người vào làm công tác cơ yếu tại Huyện ủy Sìn Hồ năm 2023

lượt xem: 48 | lượt tải:21

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2889 | lượt tải:487

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2315 | lượt tải:79

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2433 | lượt tải:86

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3075 | lượt tải:319
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập57
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại849,750
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,834,922
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down