Phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ tư - 15/06/2022 05:49 340 0
Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với sự phát triển của đất nước, của tỉnh, trong những năm qua Tỉnh ủy, các cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Kế hoạch số 209-KH/TU, ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Phóng viên Đài PT-TH tỉnh phỏng vấn đồng chí Lê Đức Dục - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Phóng viên Đài PT-TH tỉnh phỏng vấn đồng chí Lê Đức Dục - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và nhấn mạnh vai trò của báo chí cách mạng cũng như đội ngũ những người làm báo. Người cho rằng: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”, “Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng”. “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta”. Hiện nay, trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí có vai trò rất quan trọng là lực lượng tiên phong tuyến đầu thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

 Là thành viên trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, trong những năm qua, các cơ quan báo chí của tỉnh có nhiều đổi mới và phát triển. Nội dung thông tin trên báo chí ngày càng toàn diện, đa dạng, phong phú; chất lượng chính trị, giá trị văn hóa trong các tác phẩm báo chí không ngừng được nâng cao. Các loại hình báo chí đã làm tốt vai trò tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác tư tưởng; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến với tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực, đẩy lùi cái tiêu cực”.... khơi dậy, phát huy lòng yêu nước, tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vượt qua khó khăn, vươn lên của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

  Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy đã tăng cường các tin, bài, duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Báo Lai Châu duy trì thường xuyên chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” 3 số/tháng, từ năm 2021 đến nay báo Lai Châu thường kỳ đăng tải gần 100 tin, bài ảnh; báo điện tử đăng tải 220 tin bài, ảnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì thường xuyên chuyên mục “Nhận diện âm mưu diễn biến hòa bình” với 4 số/tháng, đăng tải gần 100 tin, bài, phóng sự. Biên tập, sản xuất, đăng tải trên trang fanpage, kênh youtube, Zalo, Tiktok của Đài. Nội dung các bài viết, phóng sự tập trung phản ánh gương người tốt, việc tốt, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; những bài viết, nhận định, đánh giá của các chuyên gia trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, chủ trương, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ uy tín của cơ quan, đơn vị và danh dự cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao khả năng đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trước những âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp.

           Đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát với cơ sở, hòa mình trong thực tiễn để có những bài viết, phóng sự hay phản ánh kịp thời hơi thở cuộc sống. Qua đó góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân, từng bước khắc phục tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước; cổ vũ các phong trào thi đua, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tích cực phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách ngay từ cơ sở, phản ánh tâm tư, nguyện vọng góp tiếng nói cùng các cấp, các ngành sớm có những giải pháp cụ thể, thiết thực, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

  Tuy nhiên, số lượng tin, bài về công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác những thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn ít. Nội dung các bài viết tuy đã được nâng lên nhưng chất lượng tuyên truyền còn hạn chế; chưa có nhiều bài viết sắc bén đấu tranh trực diện với những bài viết của các thế lực thù địch, phản động.

          Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch sẽ gia tăng các hoạt động chống phá, chúng sẽ lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, nhất là những khó khăn, yếu kém trong phát triển kinh tế xã hội, tệ nạn tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên một số nơi để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; lôi kéo tập hợp lực lượng và kích động tư tưởng chống đối, chia rẽ nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gây mất ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

          Để góp phần tích cực vào nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian tới Ban Tuyên giáo các cấp và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí nhằm tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin xấu độc, nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các thông tin sai sự thật cũng như âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan báo chí. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nội dung các bài viết cần tập trung vào những vấn đề “nóng” mà các thế lực thù địch thường lợi dụng để xuyên tạc, chống phá, như: thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật; vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo; vấn đề chống quan liêu, tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; những vấn đề mới phát sinh trong đời sống xã hội … nhằm làm rõ bản chất của những vấn đề này, qua đó định hướng nhận thức, định hướng dư luận xã hội. Đội ngũ phóng viên cần thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận trong các tầng lớp nhân dân, nhất là ở những địa bàn trọng điểm để phát hiện, phân tích, đánh giá, dự báo đúng, giúp các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tích cực phối hợp với Nhóm chuyên gia của Ban chỉ đạo 35 của tỉnh viết bài với những chủ đề theo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh. Tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong xã hội; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc nhằm chia rẽ Đảng, Nhà nước và nhân dân… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tác giả: Hoàng Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 02-TB/HĐ

Thông báo tuyển dụng người vào làm công tác cơ yếu tại Huyện ủy Sìn Hồ năm 2023

lượt xem: 48 | lượt tải:21

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2889 | lượt tải:487

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2315 | lượt tải:79

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2433 | lượt tải:86

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3075 | lượt tải:319
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập93
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại849,750
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,835,251
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down