Tỉnh ủy: Một số nội dung trọng tâm tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thứ ba - 24/07/2018 14:47 514 0
6 tháng đầu năm 2018, các cấp, các ngành đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy "Hành động, kỷ cương, hiệu quả"; công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm và tích cực, chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.
Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng các hoạt động tuyên truyền, dư luận được triển khai tích cực; kịp thời quán triệt, học tập, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các quy định về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, dân vận, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nội chính và phòng, chống tham nhũng được triển khai thường xuyên và đạt hiệu quả thiết thực. Nhiệm vụ cải cách bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã và đang được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, quyết liệt. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, hệ thống chính trị cơ sở nói riêng tiếp tục được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có bước đổi mới, cụ thể, sâu sát cơ sở.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp đã chú trọng kiểm tra, giám sát; kịp thời định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và các vấn đề đột xuất, phát sinh. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành thực hiện khá tốt vai trò theo dõi, phụ trách các ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công; dành thời gian kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời làm việc, thống nhất chủ trương, biện pháp giải quyết các vấn đề quan trọng và những vụ việc phức tạp nảy sinh.

Nhiều lĩnh vực, chỉ tiêu chủ yếu đã có chuyển biến tích cực và đạt được kết quả khá so với cùng kỳ năm trước; một số hạn chế, yếu kém, vướng mắc kéo dài đã được tập trung giải quyết, khắc phục. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhân dân, của Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân và các lực lượng đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm rất cao, nỗ lực cùng với địa phương, đồng bào vùng bị thiên tai, dự báo sát tình hình, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở; động viên, chia sẻ giúp đồng bào bị thiệt hại về người và tài sản giảm bớt đau thương, sớm ổn định cuộc sống.
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh thăm hỏi, động viên bà con bản Sáng Tùng bị thiệt hại do sạt lở đất
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh thăm hỏi, động viên bà con bản Sáng Tùng bị thiệt hại do sạt lở đất

Cùng với những kết quả tích cực, vấn đề còn hạn chế trong 6 tháng đầu năm là một số cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của tỉnh chưa thường xuyên, quyết liệt. Việc nắm, dự báo tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội ở một số địa phương chưa kịp thời, nhất là việc phối hợp nắm và xử lý tình hình một số vụ việc nảy sinh, những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Chất lượng quán triệt, học tập nghị quyết tại một số chi, đảng bộ còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên có trường hợp chưa sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Một số cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII có nội dung chưa cụ thể, chưa sát với kế hoạch, chương trình thực hiện của Tỉnh ủy, triển khai thực hiện chậm, thiếu quyết liệt. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở một số nơi có mặt còn hạn chế, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Đặc biệt là một số hạn chế, những vấn đề cần lưu ý để tập trung khắc phục trong những tháng cuối năm như: Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vai trò nêu gương của người đứng đầu và của cán bộ thừa hành, thực thi công vụ gắn với triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2018 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên"; công tác phối hợp giữa ngành với ngành, giữa ngành với địa phương; chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể; lĩnh vực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số quản trị hành chính công.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tại Thông báo số 731-TB/TU, ngày 04-7-2018 của Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã yêu cầu các cấp, các ngành một số nội dung trọng tâm: (1) Chấn chỉnh và khắc phục ngay những hạn chế liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vai trò nêu gương của người đứng đầu và của cán bộ thừa hành, thực thi công vụ, gắn kết chặt chẽ với việc triển khai nghiêm túc, hiệu quả chuyên đề năm 2018 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên". Sớm khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phối hợp giữa ngành với ngành, giữa ngành với địa phương, với phương châm và mục đích cuối cùng là vì nhiệm vụ chung của tỉnh, không để xảy ra tình trạng "đùn đẩy", "ách tắc", chậm trễ, gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

(2) Rà soát hệ thống các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, nhất là các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, chú trọng đánh gí, dự báo những chỉ tiêu khó hoàn thành và tính toán kỹ những chỉ tiêu, lĩnh vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo đến hết năm 2019 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

(3) Các cấp, các ngành phát huy tinh thần, trách nhiệm, chung tay giúp đỡ đồng bào và các địa bàn chịu thiệt hại của trận mưa lũ lịch sử vừa qua; tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh; đảm bảo việc tiếp nhận, sử dụng và phân bổ các nguồn ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động cứu trợ để trục lợi, gian lận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền, hàng do các tổ chức, cá nhân ủng hộ, đóng góp và không để ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đoàn kết trong cộng đồng.
Tiếp tục rà soát, đánh giá, thống kế đầy đủ, chính xác thiệt hại do thiên tai gây ra để chủ động các phương án khắc phục, xác định rõ những việc trọng tâm, cấp bách, những khu vực, địa bàn cần tập trung nguồn lực để khôi phục sản xuất, sớm ổn định tinh thần, đời sống và sản xuất của người dân, ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đã xác định. Chú trọng làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai; đồng thời, tiếp tục xem xét các khu vực có nguy cơ sạt lở để vận động, tuyên truyền và kiên quyết di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Kịp thời nắm và xử lý các trường hợp lợi dụng tình hình, cố ý đưa thông tin sai sự thật, thiếu tính xây dựng về thiên tai và công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai, gây hoang mang trong dư luận xã hội.
 
Tiếp tục rà soát, đánh giá, thống kế đầy đủ, chính xác thiệt hại do thiên tai gây ra để chủ động các phương án khắc phục
Tiếp tục rà soát, đánh giá, thống kế đầy đủ, chính xác thiệt hại do thiên tai gây ra để chủ động các phương án khắc phục

(4) Các ban, ngành và địa phương cần có biện pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là năng lực, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác dân vận chính quyền, dân vận của đoàn thể ở cơ sở. Phát huy vai trò, chức năng giám sát, phản biện xã hội, việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lưc, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp.

(5) Thực hiện quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công. Tập trung chấn chỉnh, cải thiện những tiêu chí, lĩnh vực, bộ phận thực hiện chưa tốt, lĩnh vực còn có những bất cập, gây bức xúc cho doanh nghiệp và người dân; đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

(6) Quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, các chế độ, chính sách với người có công. Tập trung rà soát, chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học phục vụ năm học mới; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động, đảm bảo tỷ lệ học sinh ra lớp, đặc biệt là các địa bàn chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua.

(7) Tiếp tục chủ động nắm tình hình và làm tốt các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là các địa bàn trọng điểm và khu vực biên giới. Chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện, phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đảm bảo cuộc diễn tập diễn ra theo đúng định hướng, ý định, chất lượng, hiệu quả và an toàn, tiết kiệm./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 491 | lượt tải:10

Số: 3600/UBND-VX

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

lượt xem: 928 | lượt tải:55

Số: 130/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

lượt xem: 1018 | lượt tải:42

Số: 3505/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

lượt xem: 1064 | lượt tải:12
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down