Phát huy vai trò của báo cáo viên vào tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Thứ hai - 25/10/2021 00:08 5.828 0
Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ báo cáo viên trong tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo, định hướng đội ngũ báo cáo viên các cấp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quán triệt, học tập nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần đưa nghị quyết Đại hội của Đảng và đảng bộ các cấp sớm đi vào cuộc sống.
Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đảng bộ tỉnh thường xuyên được kiện toàn, hoạt động báo cáo viên đi vào nền nếp và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đội ngũ báo cáo viên các cấp được xây dựng đảm bảo về số lượng, cơ cấu và từng bước nâng cao về chất lượng; thường xuyên được cập nhật kiến thức, thông tin thời sự, được bồi dưỡng nghiệp vụ và định hướng hoạt động. Toàn Đảng bộ tỉnh hiện có 05 báo cáo viên Trung ương, 50 báo cáo viên cấp tỉnh; 323 báo cáo viên cấp huyện và tương đương; cùng với hàng nghìn báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở là lực lơ]ngj quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cung cấp thông tin, định hướng dư luận, nhất là những vấn đề thời sự dư luận quan tâm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo các cấp làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng; duy trì thường xuyên các hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự các cấp theo đúng quy định, hướng mạnh về cơ sở. Tính riên 10 tháng đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức 8 hội nghị/23.783 lượt người tham dự (trong đó có 7 hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến cấp xã). Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp đã tham mưu cho cấp ủy lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với công tác phòng, chống Covid-19, đã tổ chức được 72 hội nghị/10.102 lượt người tham dự. Cấp cơ sở tổ chức được 687 hội nghị/48.967 lượt người tham dự.

Đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh thuộc các sở, ban, ngành tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền miệng, thường xuyên tổ chức hoặc triển khai lồng ghép các nội dung được tiếp thu tại Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tại cơ quan, đơn vị. Đội ngũ báo cáo viên cấp huyện chủ động tham mưu tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép các hội nghị để triển khai tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ở địa phương, đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền miệng theo định hướng, chỉ đạo của ban tuyên giáo các cấp.

Đặc biệt, xác định việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong năm 2020 và 2021 cấp ủy các cấp đã nghiêm túc triển khai thực hiện các kế hoạch của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trong đó xác định đội ngũ báo cáo viên các cấp là lực lượng quan trọng để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến để bảo đảm phòng dịch. Đối với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đến hết quý II, toàn tỉnh hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt với 1.437 hội nghị/172.444 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tỷ lệ đảng viên tham gia đạt 94,6%, công chức, viên chức chưa là đảng viên đạt 96%.  Đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đến hết ngày 30/01/2021, toàn tỉnh đã tổ chức 1.724 hội nghị với sự tham gia của 36.249 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt 95,5%, công chức, viên chức chưa là đảng viên đạt 96%. Tỷ lệ triển khai nghị quyết các cấp trong tỉnh đạt trên 96%.

Các cấp ủy quan tâm nâng cao chất lượng báo cáo viên quán triệt Nghị quyết, phân công các đồng chí trong thường trực, ủy viên ban thường vụ trực tiếp quán triệt hoặc mời báo cáo viên cấp trên quán triệt tại hội nghị do cấp ủy tổ chức. Hầu hết báo cáo viên được phân công quán triệt lĩnh vực được chủ trì tham mưu triển khai thực hiện nên hiểu sâu, tập trung làm rõ nội dung trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, đồng thời, áp dụng công nghệ thông tin trong truyền đạt, thu hút được sự quan tâm, chú ý của người nghe. Tập trung quán triệt đầy đủ các văn kiện đại hội Đảng các cấp, trọng tâm đánh giá kết quả nhiệm kỳ vừa qua; luận giải, làm rõ về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, chủ đề đại hội, những điểm mới, quan điểm chỉ đạo và chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp ủy cấp trên trực tiếp và cấp mình.

Tuy nhiên, thực tế cũng chỉ ra hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong việc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp cũng còn một số hạn chế. Một số ít cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ báo cáo viên từ đó lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ chưa thực sự chất lượng. Quản lý đội ngũ báo cáo viên có nơi, có thời điểm chưa chặt chẽ. Hoạt động tuyên truyền miệng ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả còn hạn chế, chưa chú trọng tuyên truyền tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Nắm bắt tình tình tư tưởng, dư luận xã hội trước nhận định, đánh giá, tâm tư mong đợi, kỳ vọng, phản ánh từ nghị quyết đại hội Đảng các cấp tại một số địa bàn có việc, có thời điểm chưa kịp thời. Kỹ năng tuyên truyền của một số báo cáo viên còn hạn chế và thiếu tính thuyết phục…

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong việc tiếp tục tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống, cần bám sát định hướng của Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết theo từng ngành, lĩnh vực để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thường xuyên quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn phương pháp tuyên truyền miệng cho đội ngũ này; đồng thời quan tâm định hướng hoạt động và tạo điều kiện cho báo cáo viên về cơ sở vật chất, phương tiện, cơ chế và thực hiện đầy đủ chính sách theo quy định. Nâng cao chất lượng việc biên soạn và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng. Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền miệng phù hợp với từng vùng, từng đối tượng cụ thể, phát huy hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền miệng; gắn tuyên truyền miệng với tăng cường nắm bắt dư luận xã hội và định hướng thông tin trên không gian mạng; chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai sự thật trên không gian mạng nhất là những vấn đề liên quan đến nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền miệng./.

Tác giả: Đỗ Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 925 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2454 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3678 | lượt tải:1248

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3710 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3985 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập109
  • Hôm nay24,490
  • Tháng hiện tại801,531
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,563,297
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down