Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2016 - quyết liệt, đúng đắn, kịp thời

Thứ năm - 26/01/2017 14:04 293 0
Thực hiện nhiệm vụ năm 2016 trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực tiễn của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức; Tỉnh ủy đã đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đúng đắn, kịp thời. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2016 đã tập trung vào quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kịp thời ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện cho cả nhiệm kỳ.
Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hoạt động tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tiếp tục có bước đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Trọng tâm là việc tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; quán triệt, xây dựng chương trình hành động, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh. Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái được đẩy mạnh gắn với tăng cương giáo dục chính trị, tư tưởng; từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự đồng thuận về tư tưởng và hành động trong Đảng cũng như trong xã hội.


Triển khai kịp thời Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng các hình thức, biện pháp để tuyên truyền, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tôn vinh những điển hình tiên tiến; cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành đã đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học và làm. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng vào các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hằng năm của cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ, đảng viên. Trong quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên “soi mình” tự phê bình và đấu tranh phê bình; sau kiểm điểm thực hiện ngay việc xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm; qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ cuối năm, xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật. Thể hiện ở việc bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện; đảm bảo cơ cấu, thành phần; sau bầu cử, tổ chức bộ máy chính quyền, cán bộ các cấp được nhanh chóng kiện toàn, sớm ổn định và hoạt động có hiệu quả. Cấp ủy các cấp đã tập trung tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020; ban hành quy định xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ nhiệm cán bộ gắn với thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ trong năm, bảo đảm quy hoạch, kế hoạch, quy trình chặt chẽ, hiệu quả. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ được quan tâm thực hiện tốt. Tỉnh đã và đang khẩn trương thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm. Quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trong năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp được trên 1 nghìn đảng viên, chia tách thành lập mới 10 chi bộ cơ sở, thành lập 5 đảng bộ cơ sở, thành lập mới 23 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; cử 120 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị.
8 1 17
 
Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Nội bật là việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới, công tác dân vận chính quyền. Tổ chức thành công đại hội Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội người Cao tuổi, Liên minh HTX, Hội chữ Thập đỏ tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác nội chính tiếp tục được tăng cường; triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh..., góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong năm tiếp tục được tăng cường, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng, thực hiện quy chế, chương trình làm việc của tổ chức đảng gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu; kịp thời kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ đã kiểm tra 340 tổ chức đảng, 668 đảng viên; UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát 683 tổ chức đảng, 155 đảng viên, thi hành kỷ luật và tham mưu cấp ủy thi hành kỷ luật 123 đảng viên, giải quyết tổ cáo 10 đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

HĐND các cấp bên cạnh tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, nhanh chóng hoàn thiện bộ máy chính quyền đã tập trung cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các khâu chuẩn bị, tổ chức hội nghị, kỳ họp đều có bước đổi mới, chất lượng được nâng lên; hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, đại biểu HĐND các cấp, nhất là cấp tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ và từng bước đổi mới về phương pháp; trong đó, chú trọng tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp; đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện lời hứa của các cấp, các ngành sau mỗi kỳ họp. UBND các cấp triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy và HĐND; chỉ đạo, điều hành toàn diện, sâu sát và hiệu quả về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; xác định các giải pháp trọng tâm, cấp bách để ưu tiên thực hiện như giải pháp về phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, quản lý, điều hành tài chính, tiền tệ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tư tưởng, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tích cực giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố, phát triển, nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức, nhất là cơ sở; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một số ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có thời điểm, có việc vẫn chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt. Phối hợp nắm tình hình Nhân dân, giải quyết những vướng mắc, bức xúc nảy sinh có việc chưa kịp thời; chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chuyển biến chậm, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy ở một số ngành, địa phương chưa nghiêm túc; việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện của một số cấp ủy có thời điểm chưa thường xuyên. Một số đơn vị, cơ sở hạn chế về chất lượng trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể cơ sở, chi hội ở một số nơi còn yếu; chất lượng hoạt động còn hạn chế.
6 1 17
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức
được đặc biệt quan tâm

Phát huy tiền đề, khác phục những yếu kém của năm 2016, thực hiện chủ đề “Hành động, kỷ cương, hiệu quả”, năm 2017 Đảng bộ tỉnh đã xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt học tập chủ trương của Đảng; giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác dân vận chính quyền, dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án giai đoạn 2016-2020 của Tỉnh ủy. Tăng cường sự phối hợp, tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ; nâng cao năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành, các địa phương, đảm bảo đồng bộ, tinh gọn; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường quản lý, phát huy năng lực, trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh phong trào thi đua trong lao động, sản xuất; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down