Đảng bộ tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nghiêm túc - đồng bộ, kiên quyết - kiên trì

Thứ bảy - 25/02/2017 15:58 286 0
Để thực hiện Nghị quyết quan trọng của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu và cũng là yêu cầu phải nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về tình hình, nguyên nhân, nhận diện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hiểu biết sâu sắc đó là nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ nếu không kịp thời đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi.
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nhiều tập thể, cá nhân chuyển biến tích cực trong việc nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, quyết liệt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tiễn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, không còn tổ chức đảng yếu kém kéo dài; 100% thôn, bản, tổ dân phố, trường học, trạm y tế có chi bộ độc lập; chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở chuyển biến tích cực; thực hiện khá đồng bộ công tác cán bộ ở tất cả các khâu, nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, chất lượng được nâng lên, cơ bản đảm bảo về cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ tỉnh vẫn còn những mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở một số chi, đảng bộ chưa được coi trọng đúng mức, chậm đổi mới; tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nơi còn hình thức, chưa chú trọng xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình mới, gương điển hình tiên tiến; kiểm điểm tự phê bình và phê bình chưa nghiêm túc, chưa gắn hạn chế khuyết điểm của tập thể với cá nhân, một số khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra nhưng chậm được khắc phục. Việc cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của tỉnh vào tình hình thực tiễn của địa phương, ngành, lĩnh vực và chỉ đạo tổ chức thực hiện còn chung chung. Một số ít cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong công việc, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm kỷ luật. Một số tổ chức đảng, cấp ủy hạn chế về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thiếu thường xuyên; ít kiểm tra, giám sát, ngại va chạm, xử lý vi phạm có việc thiếu kiên quyết; làm giảm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Để thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ tỉnh đã đặt ra yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền phải nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, thường xuyên với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, lấy cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp làm nòng cốt. Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp, các ngành phải thực sự đoàn kết, gương mẫu; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đề cao pháp luật của Nhà nước. Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải kết hợp với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm.
 
2 12 16
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ bằng việc tổ chức tốt học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Nghiêm túc, thiết thực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhanh chóng cụ thể hóa việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trách nhiệm với công việc được giao; coi trọng việc đối thoại, tiếp nhận và xử lý những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, nhất là phản ánh về những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại về nhận thức, quan điểm còn khác nhau liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cơ quan thông tin, truyền thông tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước; gây chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội..., không để xảy ra tình trạng xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong xã hội. 

Đảm bảo thực chất, tự giác, chân thành, thẳng thắn, xây dựng trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, tránh tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Đồng thời phải phòng ngừa lợi dụng phê bình để quy chụp, nói xấu, thiếu ý thức xây dựng, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Phát huy tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm của cấp trên và người đứng đầu; thể hiện rõ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nhìn thẳng, phản ánh đúng sự thật, làm rõ thành tích, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm và phương hướng khắc phục. Cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới và cán bộ, đảng viên; phát hiện, biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Hoàn thiện các quy định trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát quy trình giải quyết công việc, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn, công việc; tăng cường kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước. kiên quyết xử lý, thay thế các cán bộ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ; cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp, các ngành và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành có nhiều dự luận thắc mắc về sự rèn luyện, nêu gương và không đủ tiêu chuẩn. Rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hoặc đột xuất. Nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ bằng việc xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình đánh giá cụ thể, bảo đảm thực chất. Chủ động nguồn cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp, gắn với đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển theo chức danh. Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối những cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo ngạch, chức danh, nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo; gắn với sử dụng biên chế tiết kiệm và hiệu quả, tinh giãn tối thiểu 10% tổng biên chế vào năm 2021.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy các cấp. Kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ vi phạm hoặc để cơ quan, đơn vị yếu kém, xảy ra vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc; tạm đình chỉ công tác để kiểm tra, kiểm điểm khi cán bộ, công chức có dấu hiệu vi phạm hoặc trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Chủ động phòng ngừa, nắm tình hình, phát hiện, xử lý những đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; xử lý nghiêm đối với những cá nhân, nhóm người cấu kết nhau, lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, xuyên tạc, có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái. Đẩy mạnh truy tố, xét xử những vụ án điểm được dư luận Nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý.
 
5 2 17
 
Đồng chí Trương Thị Mai -Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Mù Cả (ảnh: HD)

Thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội, quy định tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân với tinh thần cầu thị, thực chất và hiệu quả. Phát huy vai trò của Nhân dân trong việc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng và chính quyền; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nắm chắc tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân phản ánh và tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tóm lại, để thực hiện thành công Nghị quyết, quan trọng nhất là công tác chuẩn bị phải thật kỹ lưỡng, chú ý những giải pháp tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ. Mỗi tổ chức đảng và đảng viên phải nhận thức thật sâu sắc về tình hình, nguyên nhân và nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từ đó xác định rõ trách nhiệm, các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi. Để hướng tới mục tiêu cao cả là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng; trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích của cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ Nhân dân. Xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng./.

Tác giả bài viết: Lê Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down