Lãnh đạo, chỉ đạo

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Toàn văn Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 •   07/10/2018 10:54:24 AM
 •   Đã xem: 82
Chiều 06/10, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Laichau.dcs.vn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khoá XII

 •   02/10/2018 09:55:09 PM
 •   Đã xem: 82
Sáng 02/10, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. laichau.dcs.vn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:
Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - CT HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chí thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn Lai Châu

 •   02/10/2018 09:50:11 PM
 •   Đã xem: 86
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, sau 10 năm (2008 - 2018) thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp ủy, tổ chức đảng

Những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về xây đựng đội ngũ cán bộ

 •   29/05/2018 03:14:00 PM
 •   Đã xem: 218
Ngày 19/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt BCH TW Đảng đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định có tầm nhìn dài hạn và nhiều điểm mới.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sau tết Nguyên đán tại huyện Tân Uyên (ảnh: TP)

Thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018 với tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả"

 •   22/04/2018 02:22:00 PM
 •   Đã xem: 93
Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 theo tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả". Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, học tập nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động thựchiện Nghị quyết, nhất là các nghị quyết về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH được nâng lên.
  Tuyên truyền nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng

Giải pháp thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới ở tỉnh Lai Châu

 •   13/04/2018 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 69
Ngày 20/3/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 316-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
 Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "Thầy thuốc phải như mẹ hiền", năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ chuyên môn sâu

Tỉnh ủy Lai Châu: Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ

 •   06/04/2018 03:23:00 PM
 •   Đã xem: 96
Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết số 20-NQ/TW); ngày 20/3/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 136-KH/TU tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau:
Kiên quyết cắt giảm số lượng các tổ chức trùng lắp chức năng, nhiệm vụ

Lai Châu: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

 •   23/02/2018 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 118
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Trung ương, ngày 22-01-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 122-KH/TU để thực hiện Nghị quyết.
Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội  

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu theo Nghị quyết 33-NQ/TW

 •   05/02/2018 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 82
Với mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân các dân tộc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo. Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả tích cực.
Công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng tiếp tục được tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng

Công tác xây dựng Đảng năm 2017 được chỉ đạo sát sao, đạt hiệu quả thiết thực

 •   29/01/2018 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 63
Năm 2017, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, đồng bộ theo tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả" và đạt được kết quả thiết thực. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng tiếp tục có sự đổi mới, đảm bảo toàn diện, sâu sát. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lai Châu

Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

 •   30/11/2017 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 55
Trong hai ngày 29 và 30/11/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.
Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy "Hành động, kỷ cương, hiệu quả"

9 tháng năm 2017 Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể các nhiệm vụ chính trị

 •   31/10/2017 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 56
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh trong 9 tháng đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể các nhiệm vụ chính trị. Kỷ cương, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng lên và đạt được kết quả tích cực.
Đổi mới phương thức lãnh đạo bắt đầu từ việc bám sát thực tiễn cơ sở

Lai Châu: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

 •   22/10/2017 11:01:00 AM
 •   Đã xem: 89
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối hệ thống chính trị, là điều kiện phát huy tốt hơn vai trò của Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, để Nhà nước thực sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và các tổ chức đoàn thể thực sự là cơ sở của chính quyền nhân dân, đồng thời góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi

Đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng cho quá trình phát triển của tỉnh

 •   17/09/2017 04:12:00 PM
 •   Đã xem: 40
Mục tiêu của Đảng bộ tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có trên 1,5 nghìn doanh nghiệp, đến năm 2025 có trên 2 nghìn doanh nghiệp và đến năm 2030 có trên 2,5 nghìn doanh nghiệp tư nhân được thành lập trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân vào GRDP đến năm 2020 khoảng 55%, năm 2025 khoảng 60%, năm 2030 khoảng 65-70%. Bình quân giai đoạn 2016-2025, năng suất lao động tăng khoảng 6-7%/năm.
Ngày 3-6-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Phấn đấu thực hiện đồng bộ, hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 •   03/09/2017 04:09:00 PM
 •   Đã xem: 37
Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu "Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguôn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh sau 3 năm thực hiện Kết luận 70-KL/TW

 •   13/06/2017 01:49:00 PM
 •   Đã xem: 130
Thực hiện Kết luận 70-KL/TW, ngày 10/9/2013 của Ban Bí thư về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và một số chủ trương phát triển Lai Châu đến năm 2020; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Toàn tỉnh có có 33 doanh nghiệp, 05 HTX đăng ký thành lập mới

Chủ đề năm 2017 "Hành động, kỷ cương, hiệu quả" được triển khai quyết liệt ngay từ quý I

 •   12/04/2017 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 31
Quý I/2017, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá, sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ và diện tích gieo trồng; hoạt động thương mại dịch vụ phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân; các mặt văn hóa - xã hội có chuyển biến rõ nét, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.
Hãy luôn là người thông thái khi tự chọn cho mình thực phẩm an toàn (ảnh minh họa)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về vệ sinh an toàn thực phẩm trong tình hình mới

 •   03/03/2017 02:06:00 PM
 •   Đã xem: 156
Tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành vấn đề rất lớn, gây bức xúc, lo lắng toàn xã hội. Trên cơ sở kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 19/01/2017 Ban Bí thư khóa XII ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đảng bộ tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nghiêm túc - đồng bộ, kiên quyết - kiên trì

 •   25/02/2017 03:58:00 PM
 •   Đã xem: 38
Để thực hiện Nghị quyết quan trọng của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu và cũng là yêu cầu phải nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về tình hình, nguyên nhân, nhận diện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hiểu biết sâu sắc đó là nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ nếu không kịp thời đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down