Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh sau 3 năm thực hiện Kết luận 70-KL/TW

Thứ ba - 13/06/2017 13:49 408 0
Thực hiện Kết luận 70-KL/TW, ngày 10/9/2013 của Ban Bí thư về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và một số chủ trương phát triển Lai Châu đến năm 2020; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên
Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân người đứng đầu phù hợp với địa phương, đơn vị; đồng thời ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận đảm bảo tiến độ, phù hợp và chất lượng. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền. Chính vì vậy, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên.

Để củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Tỉnh ủy đã quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ được thể hiện bằng chủ trương, giải pháp và lộ trình rõ ràng. Việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020... theo chủ trương của Trung ương được cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở nhanh chóng cụ thể hóa thành kế hoạch. Đặc biệt, để giải quyết vấn đề cấp bách, Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng và hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hằng năm; tập trung quán triệt, học tập, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2016; đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sát với nội dung nghị quyết, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm. Chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức tốt việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quán triệt, học tập chuyên đề chung và chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của "người đứng đầu" tự giác học trước, làm trước và thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; tạo được chuyển biến trong ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, thiết thực, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Nổi bật là việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị... Kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh được đẩy mạnh tuyên truyền; tích cực tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu lợi dụng tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập "Nhà nước Mông". Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm; tạo sự đồng thuận, chuyển biến trong hành động của hệ thống chính trị và xã hội, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Tổ chức bộ máy, cán bộ được chú trọng củng cố, kiện toàn gắn với công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện đồng bộ quy hoạch cán bộ ở 3 cấp, quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, cán bộ đưa vào quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, tính kế thừa và tính phát triển; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ. Trong 3 năm 2013-2016, tỉnh đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ tiến sỹ 7 đồng chí, thạc sỹ 146 đồng chí, đại học 840 đồng chí; đào tạo cử nhân, cao cấp LLCT 497 đồng chí, trung cấp 1.972 đồng chí; bồi dưỡng theo chức danh 239 đồng chí, kiến thức quản lý nhà nước 1.824 đồng chí; cập nhật kiến thức cán bộ lãnh đạo, quản lý 61 đồng chí, dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý 112 đồng chí. Thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo đúng quy trình với 42 cán bộ, hầu hết cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy tốt năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu công việc và được Nhân dân tín nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ.
13 6 17
 
Tổ chức bộ máy, cán bộ được chú trọng củng cố, kiện toàn gắn với công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020

Quan tâm kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng, chú trọng những nơi chưa có hoặc ít đảng viên, những thôn bản, trạm y tế, trường học chưa có chi bộ đảng. Trong hơn 3 năm, đã thành lập mới 01 đảng bộ trực thuộc tỉnh, 47 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp 6.068 đảng viên mới, trong đó có 3.022 đảng viên người dân tộc thiểu số; đến cuối năm 2015, 100% thôn, bản, trường học, trạm y tế trong toàn tỉnh có chi bộ độc lập. Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên bảo đảm quy trình, chất lượng từng bước được nâng lên; qua đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh bình quân đạt 54,79%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 36,14%, hoàn thành nhiệm vụ 7,61%, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 13,35%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 78,67%. Cơ sở đảng yếu kém được quan tâm củng cố và đạt được kết quả tích cực, giúp cho 12 đảng bộ thuộc các xã đặc biệt khó khăn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn. Giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên; chú trọng xử lý kỷ luật Đảng đồng bộ với kỷ luật hành chính. Công tác nội chính được triển khai gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, tôn giáo. Cấp ủy tăng cường lãnh đạo đối với các cơ quan tư pháp, triển khai đầy đủ các chủ trương về cải ách tư pháp. Thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước và cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức và hành động, phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị.

Quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở; phương thức tiến hành có bước đổi mới, chất lượng hoạt động dân vận của các cơ quan nhà nước được nâng lên cùng với phong trào thi đua "Dân vận khéo". Các đề án về tăng cường công tác dân vận trên các mặt được Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện kịp thời, cùng với Quy chế "mẫu" thực hiện dân chủ trong loại hình mới, kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và đầu tư kết cấu hạ tầng cho vùng đồng bào các dân tộc,... đã mang lại những kết quả tích cực từ công tác dân vận; góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có đổi mới theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, hướng về cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua. Phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, tích cực giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập hợp, đoàn kết các dân tộc, góp phần đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh.

Bộ máy chính quyền các cấp được tập trung rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động; chú trọng rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Tổ chức xét tuyển dụng công chức cấp xã, thi nâng ngạch, thi tuyển công chức, viên chức và xét thăng hạng cho viên chức ngành y tế theo đúng quy định. Cải cách hành chính được thực hiện theo hướng tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tiến hành đánh giá, xếp loại kết quả cải cách hành chính hằng năm của các sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; đến nay, 100% TTHC của các cơ quan, đơn vị được công khai trên cổng thông tin điện tử; 136 đơn vị giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 351 TTHC được cung cấp trực tuyến ở cấp độ 3; 7 TTHC được cung cấp ở cấp độ 4; 16 cơ quan quản lý nhà nước đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân còn thiếu quyết liệt; việc tuyên truyền, vận động, tập hợp và thu hút đoàn viên, hội viên tại một số địa phương, cơ sở còn hạn chế. Nguyên nhân do điều kiện đặc thù của tỉnh, kinh tế - xã hội còn thấp kém; công tác chỉ đạo, điều hành và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của một số ngành, địa phương chưa rõ nét, thiếu chủ động, quyết liệt, phối hợp thiếu chặt chẽ; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng, năng lực công tác của một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn thấp, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong thời gian tới Đảng bộ tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; xây dựng đề án vị trí việc làm, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025...
14 6 17
 
Niềm tin của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo năng lực, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính; thành lập Trung tâm hành chính công và Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Du lịch - Thương mại; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế và đầu tư vào địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát huy khối đoàn kết các dân tộc, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển toàn diện, nhanh và bền vững của tỉnh, đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 97 | lượt tải:5

Kế số 210-KH/TU, ngày 29 tháng 6 năm 2019 v

Kế hoạch của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

lượt xem: 5348 | lượt tải:592

Quy định Số 17-QĐ/TU, ngày 19-4-2019

Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

lượt xem: 5055 | lượt tải:256

Gợi ý Câu hỏi Cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm thành lập

Gợi ý trả lời

lượt xem: 4026 | lượt tải:995
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down