Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ ba - 05/12/2017 15:02 280 0
Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định 7 nhiệm vụ, 3 chương trình trọng điểm đến năm 2020. Để cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương lớn, các chương trình trọng điểm đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội, sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành 6 nghị quyết chuyên đề, 8 đề án và 2 kết luận.
Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Từ Thiện, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với  Ban Thường vụ Huyện ủy Sìn Hồ
Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Từ Thiện, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Sìn Hồ
Các đề án, nghị quyết, kết luận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề cơ bản, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020... Qua công tác giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tại một số ban thường vụ huyện ủy và ngành chức năng, cơ bản các cấp ủy, chính quyền, các ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 56-KH/TU, ngày 28-9-2019 của Tỉnh ủy, tập trung tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, kết luận của Tỉnh ủy; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị phù hợp với đặc điểm tình hình; triển khai thực hiện cơ bản quyết liệt, sâu sát, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực.

Song thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của một số cấp ủy, chính quyền vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy nhưng chưa phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, cơ quan phối hợp thực hiện; chưa phân công đầy đủ cho cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, lãnh đạo chính quyền. Một số sở, ngành chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chưa kịp thời, đầy đủ, chất lượng có mặt còn hạn chế. Một số đảng ủy cơ sở chưa quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, nên quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy còn sơ sài; chưa xác định được nghị quyết, đề án liên quan trực tiếp đến địa phương cơ sở để quán triệt sâu đến cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện kịp thời, sát thực tiễn. Một số cấp ủy, chính quyền chậm ban hành kế hoạch thực hiện. Một số nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy tổ chức thực hiện chưa quyết liệt, thiếu sâu sát, cụ thể, kết quả triển khai thực hiện đạt thấp.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém qua giám sát thực tế đã chỉ ra; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 08-11-2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 468-CV/TU yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các ban đảng tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc khẩn trương rà soát tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, kết luận của Tỉnh ủy và các chương trình, kế hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch với tinh thần quyết liệt, sâu sát, cụ thể, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hằng năm; tăng cường tự kiểm tra, giám sát việc quán triệt, tổ chức thực hiện của các cấp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy theo Kế hoạch số 56-KH/TU, ngày 28-9-2016 của Tỉnh ủy. Đảng đoàn HĐND tỉnh tăng cường lãnh đạo HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh giám sát các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, đề án, kết luận của Tỉnh ủy.

Công văn Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, rà soát tình hình chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, cụ thể việc thực hiện các kế hoạch, quyết định của UBND tỉnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, nghị quyết HĐND tỉnh; chỉ đạo bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nghị quyết, đề án, kết luận của Tỉnh ủy theo chương trình làm việc toàn khóa của Tỉnh ủy.

Theo Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh được phân công chủ trì chỉ đạo thực hiện, các cơ quan thường trực, cơ quan phối hợp trong triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, kết luận của Tỉnh ủy theo Thông báo số 317-TB/TU, ngày 28-9-2016 của Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát đến địa phương, các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện.

 
4 12 17
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát việc thực hiện các nghị quyết, đề án, kết luận của Tỉnh ủy đảm bảo thiệt thực với cuộc sống

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, cụ thể hóa nhiệm vụ theo nghị quyết, đề án vào nhiệm vụ hằng năm để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc cụ thể, thiết thực, trọng tâm vào tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách cụ thể của nghị quyết, đề án; tập hợp, vận động, tổ chức các phong trào thi đua cụ thể, trọng tâm vào sản xuất nâng cao đời sống, giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển giáo dục, nâng cao sức khỏe, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy bản sắc văn hóa, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tăng cường nắm bắt tình hình, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Công văn số 468-CV/TU khẳng định sự sâu sát, kịp thời và quyết liệt của Tỉnh ủy, thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 20/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

Tác giả bài viết: Trung Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Đề cường tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền t

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020)

lượt xem: 1893 | lượt tải:201

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2264 | lượt tải:217

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2016 | lượt tải:179

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 2303 | lượt tải:59
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down