Lai Châu đẩy mạnh mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng

Thứ tư - 26/04/2023 22:06 1.075 0
Sau ba năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị khóa VIII, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, cấp ủy và tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện đem lại nhiều kết quả tích cực.
Bạn đọc tìm hiểu thông tin qua báo chí
Bạn đọc tìm hiểu thông tin qua báo chí
Đảng bộ tỉnh Lai Châu có 12 đảng bộ trực thuộc, có 534 tổ chức cơ sở đảng (348 chi bộ cơ sở, 186 đảng bộ cơ sở), 03 đảng bộ bộ phận, 1.916 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận. Nhận thức rõ việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng là một nhiệm vụ của công tác đảng; là cơ sở cho đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng - lý luận của Đảng, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền.

 Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận số 173-TB/TW, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc mua các loại báo, tạp chí của Đảng. Nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên; kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng mục đích; khuyến khích mở rộng đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí của Đảng, từng bước đưa việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành hoạt động thường xuyên, nền nếp của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thống kê các chi, đảng bộ mới thành lập, xây dựng kế hoạch cấp phát, hướng dẫn việc mua, sử dụng báo; chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh nắm bắt việc phát hành, tiếp nhận và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại các huyện, thành phố. Đồng thời, chỉ đạo ban tuyên giáo các huyện, thành phố phối hợp với bưu điện cùng cấp kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc việc phát hành báo, tạp chí của Đảng nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng. Từ năm 2021 trở về trước, Văn phòng các huyện ủy, thành ủy là đầu mối đặt mua báo, tạp chí của Đảng cho tất cả các chi, đảng bộ. Từ tháng 1 năm 2022 đến nay, thực hiện giao kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng cho các chi, đảng bộ cơ sở trong kinh phí hoạt động hằng năm của cơ quan, đơn vị.

Thông qua việc đọc báo, tạp chí của Đảng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí tiếp tục được nâng lên; việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng đã trở thành nền nếp của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Mỗi chi bộ nông thôn được cấp 01 tờ Báo Nhân Dân, 01 tờ Báo Lai Châu, 01 cuốn bản tin Thông báo Nội bộ; Đảng ủy xã, thị trấn được cấp: 01 tờ Báo Nhân Dân, 01 tờ Báo Lai Châu, 01 Tạp chí Cộng sản, 01 cuốn Bản tin Thông báo Nội bộ; 04 chức danh ở xã, thị trấn gồm: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư đoàn thanh niên được cấp 01 tờ Báo Nhân Dân, 01 tờ Báo Lai Châu.

Số lượng đặt mua báo, tạp chí của Đảng trong năm 2022 và quý I/2023 cơ bản ổn định. Năm 2022, toàn tỉnh đã đặt mua 714.121 tờ báo Nhân Dân;  28.176 cuốn Tạp chí Cộng sản; 301.920 tờ Báo Lai Châu. Đặc biệt, Báo Lai Châu phát hành gần 3.000 tờ/kỳ, trong đó hơn 2.000 tờ báo được phát hành qua Bưu điện đến các chi, đảng bộ cơ sở; các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố. Song song đó, Báo Lai Châu còn đẩy mạnh phát triển Báo điện tử có độ lan toả rộng, thông tin được cập nhật nhanh và kịp thời, thu hút đông đảo sự quan tâm theo dõi của độc giả trong và ngoài tỉnh.

Công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chất lượng chuyển phát hành báo và tạp chí được nâng lên. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, các thị trấn và một số xã thuận lợi của các huyện được phát báo, tạp chí trong ngày. Các điểm bưu điện văn hóa xã đều lập sổ ghi nhận việc cấp, phát báo từ bưu điện huyện để theo dõi việc cấp phát.

 Việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng cơ bản đã đi vào nền nếp, có sự luân chuyển cho các đối tượng để tăng hiệu quả sử dụng của báo, tạp chí. Tại các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện: thực hiện việc bố trí báo đảng (và các loại báo khác) sử dụng chung tại Phòng Hành chính – Tổng hợp (Văn phòng) hoặc bố trí tại địa điểm sinh hoạt của cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuận lợi trong việc đọc, nghiên cứu; có phân công cán bộ, nhân viên phụ trách việc sắp xếp, lưu trữ báo. Tại các xã, phường, thị trấn bố trí đặt báo, tạp chí của Đảng tại tủ sách pháp luật, Thư viện cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân dễ dàng tiếp cận.  Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự, Biên phòng) thực hiện mô hình 15 phút đọc báo vào buổi sáng hàng ngày trước giờ làm việc để cập nhật thông tin thời sự, giới thiệu gương cán bộ, chiến sĩ điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm mới trong ngành để áp dụng.

Việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng đã có tác dụng tích cực, hiệu quả trong bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức phục vụ công tác chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận dụng kiến thức thông tin trên báo chí vào thực tiễn đời sống; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương trong tỉnh.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đề cao vai trò của cấp ủy các cấp trong triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng. Có hình thức phù hợp để sử dụng hiệu quả các loại tài liệu, báo chí của Đảng được cung cấp, đặt mua. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm Báo Lai Châu đáp ứng yêu cầu công tác báo chí trong tình hình mới. Xây dựng phong trào đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát triển văn hóa đọc gắn liền với nâng cao dân trí, tạo điều kiện cho Nhân dân tiếp cận thông tin và tri thức dễ dàng nâng cao nhận thức, sự đồng thuận xã hội./.

Tác giả: Thanh Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 912 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2446 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3664 | lượt tải:1244

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3695 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3967 | lượt tải:594
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập107
  • Hôm nay18,747
  • Tháng hiện tại795,788
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,557,554
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down