Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học các ban, cơ quan đảng tỉnh

Chủ nhật - 07/05/2023 21:13 1.612 0
Hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu cho Tỉnh ủy là nhiệm vụ chính trị, hoạt động rất quan trọng, không thể thiếu của các ban, cơ quan Đảng tỉnh. Đó là cơ sở lý luận và thực tiễn để Tỉnh ủy xem xét ban hành và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, giải quyết các vấn đề bức thiết trên các lĩnh vực đời sống xã hội, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và những vấn đề do thực tiễn đặt ra, góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
Tỉnh ủy Lai Châu phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học (năm 2019)
Tỉnh ủy Lai Châu phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học (năm 2019)
 Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tham mưu dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học của các ban, cơ quan đảng tỉnh, những năm qua Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, cơ quan đảng tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tham mưu đề xuất chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Từ năm 2016 đến nay các ban, cơ quan đảng tỉnh đã có 3 đề tài và 5 đề án được Hội đồng khoa học cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao; kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của các ban, cơ quan đảng đã cung cấp thông tin, luận cứ khoa học và thực tiễn; góp phần quan trọng phục vụ có hiệu quả việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; định hướng xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, hoạt động nghiên cứu khoa học đã góp phần tham mưu Tỉnh ủy trong việc sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; từ năm 2016 đến nay, Tỉnh ủy đã tiến hành sơ, tổng kết 163 nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình. Qua đó, góp phần đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện, đưa chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng vào cuộc sống; rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo; cung cấp thông tin, giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định, xây dựng các dự án lớn, quan trọng, giải quyết, xử lý những vấn đề bức thiết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Cùng với đó, các ban, cơ quan đảng tỉnh đã tăng cường công tác nghiên cứu, phối hợp tham mưu Tỉnh ủy xây dựng các nội dung trong Văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; nghiên cứu các đề tài, đề án, sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức các hội thảo khoa học, hội nghị về các nội dung, đề xuất giải pháp trong công tác chính trị, tư tưởng; tham mưu Tỉnh ủy ban hành 22 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử về truyền thống của các ban xây dựng Đảng tỉnh (Lịch sử công tác Tuyên giáo; lịch sử Công tác Dân vận, lịch sử ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh; 65 năm Truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu biên soạn Bộ văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu giai đoạn 1949-2020 và Cuốn Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh 1949-2020; tham gia, thẩm định 16 cuốn lịch sử các ban, ngành, địa phương; biên soạn, phát hành hàng nghìn cuốn tài liệu, sách phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, tuyên truyền trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tăng cường duy trì, thực hiện tốt quan hệ phối hợp nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết; quan tâm tạo điều kiện đăng ký đề tài khoa học; bố trí nguồn ngân sách nhất định để phục vụ triển khai các đề tài khoa học; thường xuyên góp ý, tư vấn, phản biện và tổ chức đánh giá, nghiệm thu bài bản, nghiêm túc, có chất lượng quá trình triển khai xây dựng các đề án, chuyên đề khoa học...

Tuy nhiên, công tác nghiên cứu khoa học của các ban, cơ quan đảng tỉnh phục vụ tham mưu cho Tỉnh ủy còn tồn tại những hạn chế, như: Năng lực, kinh nghiệm, khả năng nghiên cứu khoa học của một số cán bộ, công chức các cơ quan, ban đảng còn hạn chế; kỹ năng tiếp cận, phân tích thông tin trong nghiên cứu khoa học của một số cán bộ, công chức chưa tốt. Công tác phối hợp cung cấp thông tin, trao đổi, hội thảo, thảo luận, bàn bạc để triển khai nghiên cứu các đề tài, đề án khoa học của một số đơn vị, cá nhân thiếu chặt chẽ, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu soạn thảo, đóng góp, phản biện, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy; vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy trong công tác nghiên cứu khoa học phục vụ tham mưu chưa thể hiện rõ nét...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học phục vụ tham mưu Tỉnh ủy trong thời gian tới các cơ quan, ban đảng tỉnh cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu của Đảng. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có khả năng nghiên cứu khoa học được tham gia nghiên cứu, phản biện các đề án, đề tài do Trung ương, tỉnh và các ngành tổ chức. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học; coi trọng chỉ đạo việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, kết quả nghiên cứu khoa học là tiêu chí đánh giá, xem xét năng lực, sử dụng cán bộ tham mưu chiến lược. Tăng cường công tác phối hợp trong nghiên cứu khoa học giữa các cơ quan, ban đảng tỉnh với các cơ quan chính quyền, đơn vị sự nghiệp trong nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giải quyết các vấn đề thực tiễn đời sống xã hội đặt ra, phục vụ công tác tham mưu cho Tỉnh ủy đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

Tác giả: Đỗ Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 350 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2070 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3109 | lượt tải:1139

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3148 | lượt tải:429

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3390 | lượt tải:498
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập84
  • Hôm nay18,974
  • Tháng hiện tại537,075
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,298,841
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down