Lãnh đạo, chỉ đạo

Đổi mới phương thức lãnh đạo bắt đầu từ việc bám sát thực tiễn cơ sở

Lai Châu: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

 •   22/10/2017 11:01:00 AM
 •   Đã xem: 453
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối hệ thống chính trị, là điều kiện phát huy tốt hơn vai trò của Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, để Nhà nước thực sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và các tổ chức đoàn thể thực sự là cơ sở của chính quyền nhân dân, đồng thời góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi

Đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng cho quá trình phát triển của tỉnh

 •   17/09/2017 04:12:00 PM
 •   Đã xem: 268
Mục tiêu của Đảng bộ tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có trên 1,5 nghìn doanh nghiệp, đến năm 2025 có trên 2 nghìn doanh nghiệp và đến năm 2030 có trên 2,5 nghìn doanh nghiệp tư nhân được thành lập trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân vào GRDP đến năm 2020 khoảng 55%, năm 2025 khoảng 60%, năm 2030 khoảng 65-70%. Bình quân giai đoạn 2016-2025, năng suất lao động tăng khoảng 6-7%/năm.
Ngày 3-6-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Phấn đấu thực hiện đồng bộ, hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 •   03/09/2017 04:09:00 PM
 •   Đã xem: 268
Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu "Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguôn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh sau 3 năm thực hiện Kết luận 70-KL/TW

 •   13/06/2017 01:49:00 PM
 •   Đã xem: 402
Thực hiện Kết luận 70-KL/TW, ngày 10/9/2013 của Ban Bí thư về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và một số chủ trương phát triển Lai Châu đến năm 2020; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Toàn tỉnh có có 33 doanh nghiệp, 05 HTX đăng ký thành lập mới

Chủ đề năm 2017 "Hành động, kỷ cương, hiệu quả" được triển khai quyết liệt ngay từ quý I

 •   12/04/2017 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 238
Quý I/2017, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá, sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ và diện tích gieo trồng; hoạt động thương mại dịch vụ phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân; các mặt văn hóa - xã hội có chuyển biến rõ nét, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.
Hãy luôn là người thông thái khi tự chọn cho mình thực phẩm an toàn (ảnh minh họa)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về vệ sinh an toàn thực phẩm trong tình hình mới

 •   03/03/2017 02:06:00 PM
 •   Đã xem: 607
Tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành vấn đề rất lớn, gây bức xúc, lo lắng toàn xã hội. Trên cơ sở kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 19/01/2017 Ban Bí thư khóa XII ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đảng bộ tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nghiêm túc - đồng bộ, kiên quyết - kiên trì

 •   25/02/2017 03:58:00 PM
 •   Đã xem: 286
Để thực hiện Nghị quyết quan trọng của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu và cũng là yêu cầu phải nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về tình hình, nguyên nhân, nhận diện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hiểu biết sâu sắc đó là nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ nếu không kịp thời đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi.
Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2016 - quyết liệt, đúng đắn, kịp thời

 •   26/01/2017 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 293
Thực hiện nhiệm vụ năm 2016 trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực tiễn của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức; Tỉnh ủy đã đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đúng đắn, kịp thời. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2016 đã tập trung vào quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kịp thời ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện cho cả nhiệm kỳ.
Chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học trên địa bàn toàn tỉnh từng bước được nâng lên

Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi - bước tiến của giáo dục và đào tạo Lai Châu

 •   26/01/2017 02:02:00 PM
 •   Đã xem: 558
Xác định vai trò, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo, trong những năm qua thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị “về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn” các cấp ủy đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt được những kết quả nổi bật, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hệ thống chính trị ở cơ sở là cấp trực tiếp với Nhân dân, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống

Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở tỉnh Lai Châu đến năm 2020

 •   29/12/2016 03:11:00 PM
 •   Đã xem: 236
Mục tiêu là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
Tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân các dân tộc

Nâng cao chất lượng, đưa công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh đạt hiệu quả thiết thực

 •   27/12/2016 03:08:00 PM
 •   Đã xem: 652
Trọng tâm công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ là công tác giáo dục lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn; tuyên truyền, giáo dục hệ tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chủ động đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng

Xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho Khu kinh tế của khẩu của tỉnh

 •   18/12/2016 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 243
Mục tiêu của tỉnh đến năm 2020 là xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phát triển mạnh các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và dịch vụ - du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đảm bảo đồng bộ; làm tốt công tác đối ngoại, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Phấn đấu tổng giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng bình quân 10%/năm; giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng trưởng bình quân 7%/năm.
Bản tái định cư thủy điện Sơn La tại xã Chăn Nưa (Sìn Hồ)

Ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia

 •   11/12/2016 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 163
n định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ nhằm đảm bảo tính bền vững và có tính chiến lược lâu dài; tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng tái định cư.
Điều kiện dạy và học của thầy và trò vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh

 •   14/11/2016 02:58:00 PM
 •   Đã xem: 225
Mục tiêu Đảng bộ tỉnh đặt ra từ nay đến 2020 là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, trong đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; nâng cao chất lượng dạy và học, giáo dục toàn diện kiến thức, đạo đức, thể chất, kỹ năng sống cho học sinh; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học đảm bảo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Giảm nhanh và bền vững sự chênh lệch khoảng cách chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn với các xã vùng II.
Cán bộ Đoàn KT-QP 356 giới thiệu mô hình trồng rau tổng hợp với người dân xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ

Tăng cường công tác dân vận ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu

 •   17/10/2016 02:19:00 PM
 •   Đã xem: 458
Bốn huyện biên giới của tỉnh Lai Châu gồm: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Phong Thổ có trên 265km đường biên giới giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc),17 dân tộc anh em cùng sinh sống với tổng số trên 20 vạn người, chiếm trên 58% dân số dân tộc thiểu số toàn tỉnh và chiếm 92% tổng dân số của 4 huyện; trong đó, có hai dân tộc rất ít người chỉ có ở tỉnh (La Hủ, Mảng) và 5 dân tộc đặc biệt khó khăn (Cống, Mảng, La Hủ, Si La, Khơ Mú); cư trú xen ghép, phân bố chủ yếu ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, trong đó có 52/75 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh (chiếm 69%).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách xã Bản Bo, huyện Tam Đường (ảnh: TP)

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng - kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu năm 2016

 •   13/10/2016 03:11:00 PM
 •   Đã xem: 197
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 trong điều kiện phải nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy của nhiệm kỳ mới, Tỉnh ủy đã tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị đề ra. Nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là tập trung chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên.
Mắc dù đã có rất nhiều cố gắng, nhưng giáo dục và đào tạo của Lai Châu vẫn còn rất nhiều khó khăn để duy trì và nâng cao chất lượng (ảnh: KK)

Hỗ trợ kinh phí nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh

 •   28/08/2016 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 216
Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, ngành giáo dục và đào tạo Lai Châu đã có những bước phát triển nhanh. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh nội trú, bán trú và mô hình trường nội trú, bán trú tiếp tục được quan tâm, nhân rộng có hiệu quả, tích cực cho việc duy trì sỹ số, nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, hiện nay chất lượng phổ cập giáo dục ở một số xã thiếu bền vững, tỷ lệ học sinh chuyên cần chưa cao, số lượng học sinh bỏ học còn nhiều, ý thức học tập của một bộ phận học sinh còn thiếu.
Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp được lãnh đạo tổ chức kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh 6 tháng năm 2016 - Tổ chức bộ máy sớm được kiện toàn

 •   29/07/2016 03:29:00 PM
 •   Đã xem: 184
6 tháng đầu năm, tỉnh đã tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; chuẩn bị tốt công tác nhân sự, tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các câp thành công, bầu đủ các chức danh lãnh đạo HĐND, các ban HĐND, lãnh đạo UBND, thành viên UBND và Hội thẩm nhân dân đúng quy trình của pháp luật. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.
Đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Lai Châu trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV cho các đại biểu trung cử tại kỳ họp thứ nhất (ảnh: BP)

Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV - Kỳ vọng đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

 •   25/07/2016 03:28:00 PM
 •   Đã xem: 180
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV sẽ tiến hành kỳ họp thứ 2 trong 3 ngày 26-28/7/2016. Đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể hóa các chủ trương của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong 5 năm tới; đánh giấu các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, Ủy viên UBND và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 chính thức bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ khóa mới.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down