Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả

Thứ ba - 05/12/2017 15:04 507 0
Để đánh giá kịp thời, chất lượng kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII sau 1/2 nhiệm kỳ 2015 - 2020; từ đó, rút ra những kinh nghiệm, đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết đến hết nhiệm kỳ, ngày 23-11-2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 117-KH/TU chỉ đạo việc sơ kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Kế hoạch của Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ chỉ đạo và dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của đảng bộ trực thuộc. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các đảng bộ trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc sơ kết giữa nhiệm kỳ ở đảng bộ được phân công phụ trách. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kết quả sơ kết, kiểm điểm. Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện và tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Nội dung sơ kết theo Kế hoạch của Tỉnh ủy xác định các cấp ủy đảng tiến hành sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội của đảng bộ gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp và chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đánh giá rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu (đã đạt, gần đạt, đạt còn thấp); xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.

Đồng thời, kiểm điểm hoạt động của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy trong việc thực hiện, quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy; việc đổi mới phương thức lãnh đạo; Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng theo Kế hoạch của Tỉnh ủy, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chuẩn bị dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ khi triển khai thực hiện nghị quyết đến 6 tháng đầu năm và dự ước thực hiện cả năm 2018. Hình thức sơ kết, đối với đảng bộ xã tổ chức hội nghị cấp ủy mở rộng; đối với chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị đảng viên gắn với việc sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo kết quả lên cấp trên trực tiếp. Thời gian tổ chức hội nghị từ 1/2 đến 01 ngày, hoàn thành trước 30-6-2018.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết từ sau khi triển khai thực hiện đến 6 tháng đầu năm và dự ước thực hiện cả năm 2018. Tổ chức hội nghị cấp ủy mở rộng trong thời gian không quá 01 ngày, hoàn thành trước ngày 15-7-2018, gắn với việc sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, báo cáo kết quả về Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Tổ giúp việc tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy. UBND tỉnh tham mưu đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến 6 tháng đầu năm và dự ước thực hiện cả năm 2018. Các ban đảng tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, hoàn thành trước ngày 31-7-2018. Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ trước ngày 31-8-2018.

 
1 12 17
Việc sơ kết, kiểm điểm phải được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm

Mục đích của việc sơ kết theo kế hoạch của Tỉnh ủy nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong nữa nhiệm kỳ, nhất là việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình trọng điểm; phân tích những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; đồng thời kiểm điểm, đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

Việc chuẩn bị và tiến hành tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII phải được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức sơ kết, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ phải bảo đảm việc lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ của năm và giải quyết các công việc thường xuyên, đột xuất, không để ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện các công việc thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở./.

Tác giả bài viết: Trung Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Đề cường tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền t

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020)

lượt xem: 1893 | lượt tải:200

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2264 | lượt tải:217

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2016 | lượt tải:179

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 2303 | lượt tải:59
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down