Tuyên truyền, quán triệt, học tập

Tập trung nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Lai Châu: Nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực

 •   15/04/2018 04:15:00 AM
 •   Đã xem: 31
Mục tiêu của tỉnh là, duy trì xu hướng giảm sinh, phấn đấu đạt mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; giảm nhanh và bền vững tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sinh con thứ 3 trở lên; tăng tỷ lệ vị thành niên được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; tận dụng hiệu quả cơ hội dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số; tập trung nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.
Hoạt động nghệ thuật góp phần xây dựng, củng cố nền tảng tinh thần của xã hội

Lai Châu: Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

 •   28/03/2018 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 56
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả tích cực.
Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến

Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

 •   28/02/2018 03:27:00 AM
 •   Đã xem: 27
Mục tiêu phấn đấu của tỉnh đến năm 2021, giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập, 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, có 10% đơn vị tự chủ tài chính; đến năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập, 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2021, có 20% đơn vị tự chủ tài chính; đến năm 2030, giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025.
Đồng chí Phạm Minh Chính, UV Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập NQ Hội nghị TW 6 khóa XII

Thống nhất nhận thức và hành động trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả

 •   03/01/2018 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 25
Ngày 25/10/2017 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Ðây là nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị và có những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Vì vậy, cần thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao.
Các DNNN của tỉnh cơ bản hoạt động có hiệu quả, đóng góp cho ngân sách tỉnh và tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội

Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh

 •   08/09/2017 05:10:00 AM
 •   Đã xem: 26
Mục tiêu của tỉnh là đến năm 2020 chỉ còn duy trì 02 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; cổ phần hóa 01 doanh nghiệp và tiếp tục thoái vốn tại 07 doanh nghiệp có vốn nhà nước mà Nhà nước không cần nắm giữ, tham gia góp vốn. Đến năm 2030, hoàn thành thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) do tỉnh quản lý; DNNN có cơ cấu sở hữu hỗn hợp, chủ yếu là doanh nghiệp cổ phần; hình thành đội ngũ quản lý tại các DNNN có tính chuyên nghiệp, có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức đáp ứng yêu cầu.
Lớp xóa mù chữ cho 38 học viên tại Bản Nậm Bon 1 và Nậm Bon 2, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên năm 2017

Tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh

 •   30/08/2017 12:04:00 AM
 •   Đã xem: 27
"Phổ cập giáo dục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...". "Chăm lo giáo dục cho toàn dân, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các đoàn thể, của mọi gia đình và toàn xã hội...".
Phát triển kinh tế tư nhân là một phương sách quan trọng để huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển và giải phóng sức sản xuất

Những điểm mới của Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng...

 •   17/08/2017 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 19
Ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Cấu trúc Nghị quyết gồm 4 phần: Tình hình và nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo và mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện. Để phục vụ công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đưa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) vào cuộc sống, laichau.dcs.vn xin giới thiệu một số điểm mới của Nghị quyết.
  Doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước

Những điểm mới của Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”

 •   17/08/2017 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 17
Ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Cấu trúc của Nghị quyết gồm 4 phần: Tình hình và nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo và mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện. Để phục vụ công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đưa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) vào cuộc sống, laichau.dcs.vn xin giới thiệu một số điểm mới của Nghị quyết.
Cơ bản bảo đảm tính đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị trường; sự hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi t

Những điểm mới của Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 •   16/08/2017 05:02:00 AM
 •   Đã xem: 29
Ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Cấu trúc của Nghị quyết gồm 4 phần: Tình hình và nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo và mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện. laichau.dcs.vn xin giới thiệu những điểm mới của Nghị quyết.
Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã hình thành một số khu, điểm du lịch thu hút sự quan tâm của du khách

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Lai Châu

 •   31/07/2017 02:57:00 AM
 •   Đã xem: 22
Mục tiêu của tỉnh là tập trung phát triển du lịch dựa trên tiềm năng, thế mạnh của đại phương với các loại hình du lịch cộng đồng gắn với giá trị văn hóa di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp. Nâng cao chất lượng dịch vụ, kết nối sản phẩm du lịch liên vùng, nội vùng, mang đậm bản sắc văn hóa Lai Châu, thân thiện với môi trường; trở thành điểm hấp dẫn của khu vực Tây Bắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2017 đạt hiệu quả thiết thực

 •   14/07/2017 02:55:00 AM
 •   Đã xem: 18
6 tháng đầu năm 2017, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có chuyển biến tích cực; góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đều đạt khá và tăng cao so với cùng kỳ (ảnh: HT)

6 tháng đầu năm 2017 - nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đạt và vượt kế hoạch

 •   02/07/2017 02:53:00 AM
 •   Đã xem: 19
Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá, dự báo nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch; văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc và hoạt động sôi nổi; an ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, tầm quan trong của giáo dục và đào tạo nói chung; khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nói riêng được nâng lên rõ nét; dân trí ngày

Lai Châu 10 năm thực hiện Chỉ thị của Đảng về khuyến học, khuyến tài

 •   25/06/2017 02:52:00 AM
 •   Đã xem: 17
Trong những năm qua thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt được những kết quả tích cực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các địa phương.
Bộ mặt đô thị, nông thôn của Lai Châu có nhiều khởi sắc

Những điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau 3 năm thực hiện Kết luận 70-KL/TW

 •   16/06/2017 02:51:00 AM
 •   Đã xem: 16
Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kinh tế của tỉnh phát triển khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng cao, bình quân đạt 11,66%, riêng năm 2016 đạt 24,88%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh những năm qua được thực hiện tốt, nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh lên 46,8%

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Lai Châu

 •   11/06/2017 02:47:00 AM
 •   Đã xem: 18
Đến năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt trên 50%; khoanh nuôi tái sinh và khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung trên 100.000 ha; trồng mới rừng trên 10.000 ha, trong đó trồng rừng phòng hộ 2.060 ha, trồng rừng sản xuất, rừng kinh tế trên 8.000 ha; giá trị tổng sản phẩm ngành lâm nghiệp trong tổng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp và PTNT đạt 30%.
Công tác tài chính - ngân sách nhà nước và quản lý nợ công đã có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh

Thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công ở Lai Châu

 •   21/05/2017 02:45:00 AM
 •   Đã xem: 18
Mục tiêu của tỉnh là cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công theo hướng bảo đảm cân đối, bền vững; tăng cường huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, đặc biệt nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà trọng tâm là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, tái cấu trúc sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới...
Đèo Ô Quy Hồ dài gần 50 km, trong đó 2/3 con đường thuộc địa phận huyện Tam Đường - Lai Châu, phần còn lại nằm ở phía Sa Pa - Lào Cai

Đánh thức tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch Lai Châu

 •   07/05/2017 03:17:00 AM
 •   Đã xem: 16
Mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh là dựa trên tiềm năng, thế mạnh với các loại hình: Du lịch cộng đồng gắn với phát huy giá trị văn hóa di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ; kết nối sản phẩm nội vùng, liên vùng; đưa Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Bắc. Phấn đấu đến năm 2020, du lịch Lai Châu trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà gia đình mẹ liệt sĩ Hoàng Thị Nhường tại phường Đông Phong-thành phố Lai Châu (ảnh: NT)

Kết quả nổi bật công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh quý I-2017

 •   27/04/2017 03:15:00 AM
 •   Đã xem: 14
Quý I/2017, nét nổi bật trong công tác xây dựng cũng như hoạt động của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được tăng cường; kỷ cương, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.
Cây chè đã và là một trong những sản phẩm chủ lực trong phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh

Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở Lai Châu - mạnh dạn tìm hướng đi mới

 •   18/03/2017 03:07:00 AM
 •   Đã xem: 16
Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là một trong 3 chương trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2015-2020. Chương trình đã và đang được tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể và quyết liệt; nhất là việc đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, thực hiện đồng bộ và hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các tin khác


98/CĐ-TTg

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

lượt xem: 75 | lượt tải:0

701-TB/TU

Chủ trương, nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu cấp ủy huyện, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020

lượt xem: 174 | lượt tải:117

146-KH/TU

Thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư

lượt xem: 372 | lượt tải:91

433-CV/VPTU

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/VPTW của Văn phòng Trung ưng Đảng

lượt xem: 216 | lượt tải:115
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 2,195
 • Tổng lượt truy cập: 439,701
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down