Đổi mới mô hình tăng trưởng ở Lai Châu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa XII

Thứ sáu - 03/03/2017 16:00 351 0
Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nên kinh tế (Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV khóa XII) là cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để hướng tới mục tiêu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
Triển khai thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nên kinh tế của tỉnh
Triển khai thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nên kinh tế của tỉnh
Quán triệt Nghị quyết, Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh để tổ chức thực hiện. Trong đó trọng tâm là tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế hợp lý trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và theo các mục tiêu, nhiệm vụ trong các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phấn đấu tốc độ tăng trương GRDP trong giai đoạn bình quân 10%/năm; cơ cấu kinh tế Nông nghiệp 20%, Công nghiệp 38%, Dịch vụ 42%; GDP bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng. Cơ cấu lại thu chi ngân sách địa phương và nợ công của tỉnh theo hướng đảm bảo an toàn, bền vững; từng bước thu hồi số tạm ứng trong xây dựng cơ bản.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược. Hoàn thiện cơ chế, chính sách để khai thác có hiệu quả nguồn lực từ đất đai. Thực hiện các dự án phát triển, mở rộng quỹ đất tại các đô thị trong tỉnh; khuyến khích và tạo điều kiện tích tụ đất nông nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp; đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Đào tạo nghề cho trên 6 nghìn lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên trên 50%; có cơ chế, chính sách và thực hiện đồng bộ để tạo việc làm mới, giải quyết việc làm cho trên 7 nghìn lao động/năm, chú trọng xuất khẩu lao động. Đưa Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh hoạt động hiệu quả hơn, có chính sách tốt khuyến khích các hoanh nghiệp sử dụng lao động địa phương. Gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu.

Ban hành các cơ chế, chính sách thuận lợi để thu huát mạnh mẽ các nguồn lực trong xã hội, tích cực vận động thu hút ODA để phát triển. Cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ theo hướng phục vụ, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới, sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, gia tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thực chất.

Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các công trình quan trọng phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân theo các nghị quyết chuyên đề, đề án của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm phục vụ các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, lấy phát triển hệ thống giao thông làm nhiệm vụ đột phá. Thực hiện cơ cấu lại đầu tư công gắn với cơ cấu lại tài chính, ngân sách nhà nước và nợ công theo kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư hằng năm; hoàn thành việc trả nợ vay tín dụng ưu đãi, duy trì hạn mức vay tín dụng dưới 20% tổng vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước hằng năm theo quy định, hoàn trả số vốn đã ứng trước. Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong việc thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá xây dựng mới do nhà nước ban hành. Các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường cải cách thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính nghiêm minh trong thẩm định chủ trương đầu tư, dự án, đấu thầu, quyết toán... nhằm chống lãng phí vốn đầu tư ngay từ khi chuẩn bị đầu tư. Gắn với thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí vốn, tài sản Nhà nước.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực theo Nghị quyết số 06-NQ-TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020; thực hiện tốt việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, khắc phục chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp gắn với nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đào tạo của tỉnh, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, khuyến khích các doanh nghiệp cùng tham gia. Nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ; tập trung đào tạo trình độ cao ở các ngành khoa học - công nghệ, nông nghiệp, y tế, giáo dục.

Chú trọng các hoạt động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ, coi đây là yếu tố trọng tâm để nâng cao chất lượng nền kinh tế. Tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trung tâm khoa học ở trong nước. Chú trọng triển khai các đề tài khoa học mang lại hiệu quả, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên, như phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng sản phẩm nông sản. Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; phát triển dịch vụ khoa học - công nghệ.
 
10 2 17
 
Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của hệ thống ngân hàng, thực hiện tốt các đề án tái cơ cấu ngành ngân hàng, xử lý nợ xấu

Tập trung cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý, duy trì tốt hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa, đồng thời thoái vốn Nhà nước tại 02 doanh nghiệp đã cổ phần hóa theo lộ trình để có phương án nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của hệ thống ngân hàng, thực hiện tốt các đề án tái cơ cấu ngành ngân hàng, xử lý nợ xấu, thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Tăng cường huy động các nguồn vốn tín dụng, đảm bảo nguồn vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên, phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo. Từng bước xử lý và xóa bỏ tình trạng sở hữu chéo trong các tổ chức tín dụng có liên quan; đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành của ngân hàng thương mại.

Thực hiện tốt giao quyền tự chủ đầy đủ về tài chính, tổ chức, biên chế và sắp xếp, tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển, cung cấp dịch vụ công theo hình thức xã hội hóa đầu tư, từ nay đến năm 2020 tập trung rà soát, sắp xếp lại biên chế hành chính sự nghiệp trong hệ thống các trường học quốc lập, kiên quyết tinh giản biên chế. Rà soát, có phương án giải quyết phù hợp đội với đội ngũ cán bộ y tế đang hợp đồng trên 3 năm chưa vào biên chế; nghiên cứu, ban hành chính sách đặc thù về đãi ngộ đối với đội ngũ bác sỹ có trình độ tay nghề cao, giảm thiểu tình trạng bác sỹ bỏ việc hoặc chuyển vùng; thực hiện tốt các đề án thuộc lĩnh vực y tế. Rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường đào tạo, đào tào nghề của tỉnh và một số đơn vị sự nghiệp công lập.

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, hướng tới sản xuất hàng hóa, xây dựng nền nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình hợp tác sản xuất hiệu quả trong sản xuất, tiêu thụ hàng nông sản giữa doanh nghiệp với nông dân. Thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các tiêu chí Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến năm 2020 toàn tỉnh có 38 xã hoàn thành 19 tiêu chí, bình quân đạt 15,5 tiêu chí/xã, 01 huyện (thành phố) đạt chuẩn nông thôn mới. Khẩn trương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy công nghiệp phát triển, chú trọng các ngành có tiềm năng, lợi thế như thủy điện vừa và nhỏ; chế biến nông, lâm sản; khai thác, sản xuất các vật liệu xây dựng,... Phát triển hợp lý một số cụm, điểm công nghiệp theo quy hoạch; từng bước hình thành và phát triển công nghiệp phụ trợ như cơ khí, sửa chữa máy móc, chế biến mũ cao su,... đưa tốc độ tăng giá trị gia tăng ngành công nghiệp bình quân đạt 18%/năm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với phát triển hợp lý hệ thống hạ tầng thương mại, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng địa phương, tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thúc đẩy và nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, thu hút đầu tư, xây dựng và hình thành một số khu, điểm du lịch; thu hút khách du lịch từ Sa Pa và các tỉnh bạn đến Lai Châu. Mở rộng, nâng cao chất lượng các dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Thường xuyên quan tâm nuôi dưỡng nguồn thu để tăng thu ngân sách vững chắc gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả, đến năm 2020 thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.000 tỷ đồng. 

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính mạnh và triệt để hơn; cải thiện các chỉ số tiếp cận đất đai, cấp giấy phép xây dựng, khởi sự doanh nghiệp, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, tư duy, cách thức quản lý và thái độ làm việc của cán bộ công chức đổi mới theo hướng hỗ trợ và phục vụ... để bỏ phiền hà, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo, thành lập mới các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã kiểu mới. Có chính sách để phát triển kinh tế liên kết hợp tác, nhất là trong nông nghiệp, nông thôn, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục phối hợp với các tỉnh trong vùng thực hiện tốt quy hoạch phát triển vùng, xây dựng các đề án, thỏa thuận, liên kết phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của vùng, của tỉnh; quản lý, phát triển đô thị gắn với kiểm soát chặt chẽ quá trình đô thị hóa, đảm bảo quy hoạch phát triển các đô thị có tầm nhìn 2050. 

 
11 2 17
Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính mạnh và triệt để hơn

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống. Gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định lâu dài. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về kinh tế theo hướng xây dựng nhà nước quản lý và phục vụ. Củng cố, kiện toàn, xây dựng bộ máy tinh gọn, liêm chính, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đức, có tài, gần dân, vì Nhân dân phục vụ gắn với thực hiện tốt công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội./.

Tác giả bài viết: Hà Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồ

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch nước Lê Đức Anh

lượt xem: 128 | lượt tải:5

ĐC tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-g

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

lượt xem: 138 | lượt tải:7

ĐC Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi ng

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

lượt xem: 130 | lượt tải:4

Dự Thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

lượt xem: 451 | lượt tải:22
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down