Lai Châu 10 năm thực hiện Chỉ thị của Đảng về khuyến học, khuyến tài

Chủ nhật - 25/06/2017 13:52 208 0
Trong những năm qua thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt được những kết quả tích cực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các địa phương.
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, tầm quan trong của giáo dục và đào tạo nói chung; khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nói riêng được nâng lên rõ nét; dân trí ngày
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, tầm quan trong của giáo dục và đào tạo nói chung; khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nói riêng được nâng lên rõ nét; dân trí ngày
Xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là một mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh và đất nước, ngay sau khi Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW, Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 30/5/2007 về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của địa phương mang lại nhiều kết quả tích cực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tháng 12/2014, toàn tỉnh có 8/8 huyện, thành phố; 108/108 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, hoàn thành trước 01 năm so với kế hoạch, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn vào tháng 12/2015. Năm 2016 có 7 huyện đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ (mầm non trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, THCS mức độ 1, tiểu học mức độ 2); thành phố Lai Châu đạt (mầm non trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, THCS mức độ 1, tiểu học mức độ 3).

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề cho người khuyết tật tiếp tục được triển khai thực hiện, nhất là đào tạo nhân lực cho khu vực nông thôn, các ngành nghề phù hợp với nhu cầu lao động trên địa bàn tỉnh. Năm 2016, tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề, có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ, có năng suất, thu nhập cao hơn đạt trên 80%; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật của tỉnh đạt 42,84%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 31,56%. Tỷ lệ công nhân lao động tại các doanh nghiệp có trình độ học vấn THCS trở lên tăng nhanh đạt trên 70%. Việc xây dựng, củng cố tổ chức hội và hội viên luôn được thực hiện có hiệu quả. Đến nay, hệ thống tổ chức Hội từ tỉnh xuống cơ sở được kiện toàn, phát triển khá mạnh mẽ và đồng bộ, 100% huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn, trường học đã thành lập Hội Khuyến học, 960 chi hội thôn bản, trường học, 112 chi hội cơ quan, 161 Ban khuyến học, 07 ban khuyến học đồng hương; tổng số 54.833 hội viên chiếm tỷ lệ 11% so với dân số. Đội ngũ cán bộ Hội nhanh chóng nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác của Hội, chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập như: Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập.... gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương, vinh danh những gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học đã cổ vũ, động viên toàn xã hội tích cực tham gia học tập. Số lượng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập tăng lên hàng năm.

Hội Khuyến học các cấp làm tốt vai trò nòng cốt, khâu nối mối liên kết, phối hợp với các tổ chức, lực lượng xã hội để đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt ở các vùng nông thôn, vùng khó khăn tích cực vận động học sinh đi học chuyên cần, không bỏ học, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng Quỹ khuyến học thực hiện theo hướng đa dạng hóa các hình thức và đối tượng vận động, trong 10 năm qua Quỹ Khuyến học các cấp bình quân mỗi năm tăng từ 200 đến 300 triệu đồng. Năm 2007, tổng giá trị Quỹ khuyến học, khuyến tài cấp tỉnh có 477.270.000đ. Các huyện, thành phố có 679.075.000đ, cấp cơ sở và chi hội ước tính trên 1.000.000.000đ. Năm 2016, tổng giá trị Quỹ Khuyến học, khuyến tài cấp tỉnh có 4.962.331.088đ. Quỹ Khuyến học các huyện, thành phố có tổng giá trị từ 300 triệu đến 500 triệu đồng. Ngoài ra, còn có Quỹ Khuyến học các chi hội, gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, ban, ngành, lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế, xã hội. Tất cả các chi hội trường học, gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học đều có Quỹ khuyến học, khuyến tài. Từ nguồn Quỹ Khuyến học, khuyến tài đã vận động được, Hội Khuyến học các cấp đã bình chọn xét cấp học bổng cho hàng nghìn học sinh nghèo vượt khó, học sinh tài năng, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, đã trao tặng và hỗ trợ cho 5.131 học sinh và giáo viên; khen thưởng cho 3.729 giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém như: Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác này. Chất lượng giáo dục chưa đáp ứng với yêu cầu, việc duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần còn khó khăn; việc phân luồng học sinh sau THCS và giáo dục hướng nghiệp hiệu quả chưa cao. Phong trào khuyến học phát triển còn chậm, chưa đồng đều, tập chung chủ yếu ở trung tâm các huyện, khu vực thành phố. Chất lượng hoạt động của một số tổ chức Hội còn thấp nhất là ở cơ sở. Giá trị Quỹ Khuyến học, khuyến tài còn thấp, các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài chưa sâu rộng thường xuyên liên tục, chưa có sức động viên thuyết phục toàn xã hội tham gia phong trào.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và Hội Khuyến học tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện thắng lợi Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020”. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh chú trọng ở cơ sở, những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, các cơ quan, doanh nghiệp. Phát triển tổ chức Hội và hội viên làm tốt vai trò nòng cốt vận động toàn dân thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bổ sung các giải pháp, chính sách để động viên, khuyến khích các cấp Hội hoạt động. Thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp cán bộ hội các cấp hoạt động có hiệu quả, chất lượng.

Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá trong các trường học phổ thông nhằm giáo dục cho học sinh tinh thần ham học, năng lực tự học, khả năng nghiên cứu để học tập suốt đời có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động giáo dục, phát huy tốt vai trò của Hội Khuyến học thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân tham gia ủng hộ giúp đỡ, tài trợ, xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài, tạo nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ giáo dục và đào tạo tại địa phương, đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập, các gương sáng vượt khó đi lên trong học tập; xét tặng các danh hiệu “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Đơn vị hiếu học” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Tác giả bài viết: Hoàng Hợi - BTGTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down