Tiếp tục tăng cường công tác dân vận chính quyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Thứ ba - 26/02/2019 09:16 450 0
Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã chú trọng đổi mới công tác dân vận chính quyền theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, là tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh vững mạnh.
Các hộ gia đình ở xã Ta Gia, huyện Than Uyên tham gia ký cam kết thực hiện nếp sống văn hóa mới
Các hộ gia đình ở xã Ta Gia, huyện Than Uyên tham gia ký cam kết thực hiện nếp sống văn hóa mới
Trong những năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh còn tích cực đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác vận động quần chúng, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đến nay, tỉnh đã có 20/20 sở, ban, ngành; 08/08 huyện, thành phố và 108/108 xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tỉnh cũng đã phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 - 2020; đã có 2.908 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên các hệ thống, trong đó có 1.308 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2; 696 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 74 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Các dịch vụ công trực tuyến trên được triển khai bước đầu đã mang lại hiệu quả tốt, góp phần cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.

Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo, các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo… Năm 2018, các cấp, các ngành đã tiếp 1.182 lượt công dân với 1843 người, trong đó có 22 đoàn đông người với 460 người bằng 16 vụ việc.

Tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân được tỉnh quan tâm. Tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/02/2017 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và thường xuyên phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức. Riêng năm 2018, tỉnh đã tổ chức đối thoại với Nhân dân được 76 cuộc/211 lượt người tham gia; trong đó cấp tỉnh 33 cuộc, cấp huyện 43 cuộc… Thông qua việc tổ chức đối thoại, các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đã được các cơ quan, các cấp chính quyền tuyên truyền giải thích, tiếp thu và tháo gỡ xử lý.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong cơ quan, đơn vị được quan tâm tổ chức thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực. UBND tỉnh đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội công khai lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân đối với nhiều chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chương trình xây dựng nông thôn mới (đến nay, tỉnh đã có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới); giảm nghèo bền vững; rà soát, bình xét hộ nghèo; bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án trên địa bàn...

Cùng với đó, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm với nhiều hình thức, nội dung phù hợp để làm thay đổi nhận thức, phong tục tập quán lạc hậu, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan. Từ đó, người dân tích cực lao động, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 7,22%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 32,92 triệu đồng, vượt KH 4,92 triệu đồng, tăng 2,22 triệu đồng so với năm 2017; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vượt 0,24% kế hoạch năm, tăng 6, 94% so với năm 2017; tổng doanh thu ngành du lịch đạt 100% kế hoạch, tăng 10%; doanh thu vận tải vượt 5,9% kế hoạch; giá trị xuất khẩu hàng hóa địa phương ước đạt 11,06 triệu USD, vượt 0,55% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 2.150 tỷ đồng, vượt 9% dự toán; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 25,26%, giảm 4,19% so năm 2017; 2 huyện (Than Uyên, Tân Uyên) đã được công nhận thoát nghèo.

Hiệu quả là thế, song công tác dân vận chính quyền của tỉnh thời gian quả vẫn tồn tại một số hạn chế như: chưa xây dựng được các mô hình mới, điển hình tiêu biểu về công tác dân vận chính quyền; công tác tác tuyên truyền, sơ kết, tổng kết một số đơn vị còn lồng ghép với các cuộc họp của cơ quan, đơn vị.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh Lai Châu cần tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận và phương châm hành động “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Đổi mới tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, nhất trí với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận; chủ động nắm bắt, dự báo đúng diễn biến tư tưởng và kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong nội bộ các cơ quan, chính quyền các cấp và sự đồng thuận xã hội. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa ban dân vận các cấp với UBND cùng cấp trong việc thực hiện chủ trương, chính sách; phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền... Tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm với Nhân dân…/.
 

Tác giả bài viết: Cảnh Võ - Thu Hoài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Đề cường tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền t

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020)

lượt xem: 1315 | lượt tải:179

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 1667 | lượt tải:174

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 1422 | lượt tải:137

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 1732 | lượt tải:37
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down