Đảng bộ huyện Tam Đường chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

Thứ hai - 22/03/2021 00:13 434 0
Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương chỉ rõ: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”. Quán triệt quan điểm đó những năm qua Đảng bộ huyện Tam Đường luôn quan tâm đến công tác thanh niên, trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên
Tuổi trẻ huyện Tam Đường tình nguyện giúp dân vệ sinh đường bản
Tuổi trẻ huyện Tam Đường tình nguyện giúp dân vệ sinh đường bản
Cấp ủy các cấp trong huyện thường xuyên đưa nội dung công tác thanh niên vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm và một số nghị quyết chuyên đề, nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của đất nước, của địa phương..., quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống tổ chức đoàn, hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên. Các cấp ủy đảng đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vể công tác thanh niên, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Kết luận số 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, đồng thời quán triệt, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên toàn huyện.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ được chú trọng. Cùng với việc cấp ủy chọn cử cán bộ, đoàn viên đi đào tạo lý luận chính trị, các tổ chức đoàn đã phối hợp lồng ghép bồi dưỡng lý luận, giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng trong các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn, hội; thường xuyên phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thế hệ trẻ thông qua các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt đoàn, các buổi nói chuyện truyền thống... trong 5 năm (2015 - 2020), Đoàn các cấp trong toàn huyện đã tổ chức lồng ghép được 350 buổi sinh hoạt chuyên đề, hội nghị tuyên truyền, học tập, tập huấn cho trên 6.600 lượt báo cáo viên, cán bộ đoàn, hội, đội; phối hợp với Hội cựu chiến binh huyện tổ chức 25 buổi nói chuyện truyền thống cách mạng cho trên 2.500 lượt đoàn viên, thanh niên. Huyện đoàn đã tổ chức và tham dự 3 hoạt động tuyên truyền ca khúc cách mạng; tổ chức được 300 buổi sinh hoạt, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho trên 8000 lượt thanh niên... Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được coi trọng. Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền, học tập các chuyên đề theo chỉ đạo, định hướng của Đoàn cấp trên, các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong huyện thường xuyên tổ chức gắn việc học tập và làm theo Bác với các hoạt động, các phong trào đoàn, như: “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; “Tuổi trẻ Tam Đường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Ngày chủ nhật xanh”... thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia. Đặc biệt tổ chức đoàn các cấp trong huyện triển khai có hiệu quả chủ trương 1+1 của Trung ương Đoàn giai đoạn 2018 - 2022, mỗi đoàn viên, hội viên ít nhất giới thiệu được ít nhất được 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội. Huyện Đoàn đã xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định rõ nội dung, mục tiêu, lộ trình thực hiện, với nội dung trọng tâm là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò của tổ chức đoàn, hội; quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên các chi đoàn, chi hội nhiệm vụ công tác vận động thanh niên tham gia Đoàn, Hội. Từ năm 2015 đến năm 2020, toàn huyện đã kết nạp được 1.852 đoàn viên mới; Hội thanh niên kết nạp được trên 4.000 hội viên. Cùng với tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia Đoàn, Hội, ngoài ra Đoàn huyện còn đã cảm hóa, giúp đỡ được 20 thanh niên chậm tiến.

Qua đó, đã củng cố niềm tin của đoàn viên, thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng, đại đa số đoàn viên, thanh niên thực hiện và chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào, chương trình lớn của Đoàn được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong 5 năm (2015-2020) các tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở đã huy động trên 15.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện: tham gia xây dựng nông thôn mới; làm trên 10.000 mét và tu sửa được hơn 5.600 mét đường giao thông nông thôn; sửa chữa, nạo vét trên 2000 mét kênh mương thủy lợi; tu sửa 5 nhà nhân ái; phối hợp xây dựng 10 nhà tiêu hợp vệ sinh; trồng trên 5000 cây xanh... vận động thực hiện thiện nguyện tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách với số tiền trên 900 triệu đồng; phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 5.500 lượt người dân vùng sâu, vùng xa trị giá trên 100 triệu đồng; vận động 2.200 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, với trên 650 đơn vị máu... Kết quả trên đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện, xây dựng Tam Đường ổn định và ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, công tác đoàn kết, tập hợp và giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên của Đảng bộ Tam Đường cũng còn những hạn chế. Một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác này; việc đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, vận động và triển khai các hoạt động phogn trào, chương trình hành động cách mạng của đoàn còn chậm, thiếu đồng bộ, một số nơi hiệu quả chưa cao; việc quy tụ thanh niên vào tổ chức có nơi còn hạn chế vẫn còn nhiều thanh niên đứng ngoài tổ chức, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương,nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên; vẫn còn một số ít thanh niên có lối sống hưởng thụ, lười lao động, vi phạm pháp luật, xã vào các tệ nạn xã hội...

Để khắc phục những hạn chế trên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thời gian tới, Đảng bộ Tam Đường xác định: Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy các cấp đối với công tác thanh niên, nhất là công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức đoàn các cấp tổ chức các hoạt động thu hút được sự quan tâm tham gia của thanh niên gắn với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; đảm bảo mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đảng cho thanh niên; tạo mọi điều kiện tốt nhất để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương.

Tập trung chỉ đạo, định hướng các tổ chức đoàn, hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo thiết thực, sinh động thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, về hoạt động và vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, báo cáo viên viên Đoàn các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chủ trương 1 + 1 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đoàn kết, tập hợp thanh niên, bồi dưỡng kết nạp đoàn viên mới đảm bảo tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng. Tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa và giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, từng vùng, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; nhất là trong việc phối hợp nói chuyện chuyên đề, gặp mặt nhân chứng lịch sử kể chuyện truyền thống cách mạng; hành trình về nguồn; tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với thanh niên.

Chỉ đạo Đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai các phong trào, các cuộc vận động lớn do Đoàn cấp trên phát động và phong trào thi đua yêu nước, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ Đoàn, Hội và đảng viên đang tham gia sinh hoạt đoàn bằng những nội dung, việc làm cụ thể, tạo lên các phong trào thiết thực thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác thanh niên, về triển khai thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội và việc thực hiện các phong trào của Đoàn. Kịp thời trấn chỉnh những việc làm chưa đúng, không hiệu quả, đồng thời phát hiện biểu dương, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả./.

Tác giả: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 615-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền công tác Hội Người cao tuổi năm 2023

lượt xem: 9 | lượt tải:2

Số 152-KH/TU

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

lượt xem: 40 | lượt tải:7

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 293 | lượt tải:64

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1378 | lượt tải:394

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 888 | lượt tải:88
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập65
  • Hôm nay19,508
  • Tháng hiện tại25,867
  • Tháng trước964,480
  • Tổng lượt truy cập19,063,332
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down