Hiệu quả việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng

Thứ hai - 20/05/2019 08:49 1.407 0
Báo, tạp chí của Đảng là tài liệu cung cấp những thông tin thời sự chính thống, quan trọng, tiếng nói nói của Đảng, Nhà nước, cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa…
Báo Đảng địa phương - cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân
Báo Đảng địa phương - cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân
Quán triệt và thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, những năm qua Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Thông tri số 05-TTr/TU, ngày 11/11/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng chủ động tham mưu hướng dẫn, đôn đốc việc đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; chỉ đạo việc dành ngân sách Đảng cho việc mua báo, tạp chí theo quy định. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu Tỉnh uỷ thống kê các chi, đảng bộ mới thành lập, xây dựng kế hoạch cấp phát, hướng dẫn việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong toàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát việc phát hành, tiếp nhận và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại các huyện, thành phố, đồng thời chỉ đạo ban tuyên giáo các huyện, thành phố phối hợp với bưu điện cùng cấp tự kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc việc phát hành báo, tạp chí của Đảng đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng.

Việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Trung ương (Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng). Kinh phí dành cho việc mua báo, tạp chí của Đảng đảm bảo theo quy định; ngoài kinh phí được phân bổ, nhiều tổ chức cơ sở đảng còn đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo nguồn kinh phí tự chủ, đặc thù (từ năm 2013 - 2016 các chi, đảng bộ cơ sở tự đặt mua; từ năm 2017 đến nay nguồn kinh phí mua, đặt báo, tạp chí của Đảng thống nhất giao về văn phòng các huyện ủy, thành ủy đặt mua tập trung cho các chi, đảng bộ thuộc ngân sách cấp huyện). Hiện nay, 8/8 huyện ủy, thành ủy thực hiện việc đặt mua báo, tạp chí tập trung và cấp phát cho các chi, đảng bộ trực thuộc; số lượng đặt mua báo, tạp chí của Đảng hằng năm đều tăng (từ năm 2013 đến hết quý I/2019, toàn tỉnh đã đặt mua 102.040 cuốn Tạp chí Cộng sản, 3.498.697 tờ Báo Nhân Dân, 1.712.449 tờ Báo Lai Châu).

Các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ khối lực lượng vũ trang tỉnh (Công an, Biên phòng, Quân sự) ngoài việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng còn đặt mua các loại báo khác theo chỉ đạo của ngành dọc cấp trên (Đảng bộ Biên phòng: các đồn biên phòng, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động đặt mua 11 loại báo, tạp chí và các phòng, ban, văn phòng cơ quan được cấp 09 loại báo, tạp chí theo quy định; Đảng bộ Công an tỉnh đặt mua và cấp phát mỗi đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy 01 cuốn Tạp chí Cộng sản, 01 cuốn Tạp chí Kiểm tra, 01 tờ báo Nhân Dân, 01 tờ báo Lai Châu).

Các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, đối với các xã, phường, thị trấn quản lý báo tại văn phòng đảng ủy; báo của chi bộ thôn, bản, tổ dân phố do đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi bộ lưu giữ và được sử dụng trong các buổi sinh hoạt chi bộ, hoặc các đảng viên có nhu cầu mượn về nhà đọc, nghiên cứu. Đa số các chi, đảng bộ cơ sở và các đối tượng được cấp báo, tạp chí đã dành thời gian đọc, nghiên cứu, qua đó nhằm phổ biến, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đến cơ sở, từ đó góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (một số cấp uỷ đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã duy trì thường xuyên việc đọc báo đầu giờ như: Đảng uỷ Công an, Quân sự, Biên phòng; một số trường học chọn chuyên mục gương người tốt, việc tốt đọc trong lễ chào cờ thứ hai hằng tuần...).

Từ việc nghiên cứu, đọc, tìm hiểu các loại báo, tạp chí của Đảng, nhận thức của đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước được nâng lên, nhất là về chính trị, tư tưởng; nắm vững các quan điểm, đường lối của Đảng; nắm bắt kịp thời những diễn biến về kinh tế-xã hội trên thế giới, trong nước và của tỉnh; hiểu rõ hơn về những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, kích động đồng bào di cư tự do, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông” gây mất ổn định chính trị trên địa bàn… từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, sản xuất phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống; có ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, đấu tranh đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: việc đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, cơ quan, đơn vị chưa đi vào nề nếp, chưa trở thành nhu cầu thiết thực của cán bộ, đảng viên, quần chúng, do đó chưa thật sự chú trọng khai thác, sử dụng thông tin trên báo, tạp chí của Đảng. Hệ thống thư viện, tủ sách cơ sở thiếu đồng bộ, hoạt động chưa thường xuyên; một số điểm bưu điện văn hóa xã chưa được quan tâm đầu tư, nên chưa thu hút được độc giả đến nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng nói chung, các báo, tạp chí chuyên ngành nói riêng. Việc đọc, làm theo báo Đảng chủ yếu tập trung ở đối tượng công chức xã và một bộ phận Nhân dân có ý thức, có trình độ; ở các thôn, bản trình độ dân trí thấp, chưa tạo được thói quen đọc báo, do đó ít phát huy được tác dụng của việc học và làm theo báo Đảng. Công tác phát hành đến các chi bộ thôn bản có lúc, có nơi chưa kịp thời, vì vậy thông tin trong các báo, tạp chí của Đảng đến với cơ sở có lúc còn chậm. 

Những hạn chế, bật cập trên xuất phát từ những nguyên nhân như chủ yếu: Lai Châu là tỉnh miền núi vùng cao biên giới, địa hình chia cắt phức tạp nên việc phát hành báo, tạp chí có thời điểm bị chậm (nhất là vào mùa mưa); trình độ nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên cơ sở còn hạn chế, chưa tạo được thói quen đọc báo, do đó ít phát huy được tác dụng của việc học và làm theo báo Đảng. Một số cấp ủy đảng cơ sở chưa nhận thức rõ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng nên chưa quan tâm đúng mức đến việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở cơ sở, đơn vị. Một số cấp ủy cấp xã chưa quan tâm đôn đốc việc cấp phát báo, tạp chí của Đảng tại các chi bộ thôn bản. Đội ngũ cán bộ làm công tác bưu tá xã chưa đảm bảo về chất lượng; một số bưu tá xã chưa nhiệt tính, trách nhiệm trong công tác phát hành báo, tạp chí. Sự phát triển rộng rãi của các loại hình báo điện tử, Internet, mạng xã hội dẫn đến nhu cầu đặt mua báo, tạp chí của Đảng có sự giảm sút.
 
Cùng với sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế, sự bùng nổ thông tin như hiện nay, nhiều thông tin sai trái dễ xâm nhập vào nước ta; các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là internet và các trang mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước, do đó việc định hướng thông tin, dư luận xã hội trên báo, tạp chí của Đảng là hết sức cần thiết. Để việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng đi vào nền nếp, thực sự phát huy hiệu quả đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của cấp ủy các cấp với những nhiệm vụ và giải pháp như: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về việc “mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về việc học và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở nâng cao chất lượng của việc đọc, học tập và vận dụng báo, tạp chí của Đảng vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, gắn việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Quan tâm, theo dõi, cổ vũ việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trực thuộc, biểu dương những đơn vị làm tốt; tiến hành tổng kết việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo từng năm.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng đảm bảo đúng, đủ, kịp thời nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới. Ban tuyên giáo các cấp chủ trì, phối hợp với bưu điện cùng cấp tăng cường công tác kiểm tra việc phát hành báo, tạp chí ở cơ sở, kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời những địa phương, đơn vị vi phạm việc mua, phát hành báo, tạp chí của Đảng. Thường xuyên tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc mua và làm theo báo Đảng trên địa bàn toàn tỉnh; kịp thời chấn chỉnh những tổ chức đảng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng sai quy định…/.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Kết quả chấm thi vòng 2

Thông báo kết quả chấm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 154 | lượt tải:152

Triệu tập dự thi vòng 2

Triệu tập dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức đợt 2 năm 2019

lượt xem: 423 | lượt tải:80

Kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng cô

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 413 | lượt tải:38

Thông báo kết quả chấm thi vòng 1

Kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 887 | lượt tải:251
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down