Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Thứ năm - 07/03/2019 16:31 4.152 0
Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác củng cố, xây dựng Ðảng ở cơ sở đã được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc tổ chức thực hiện và đạt được kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh chuyển biến tích cực.
Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng và bồi dưỡng đảng viên mới
Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng và bồi dưỡng đảng viên mới
Các cấp ủy đặc biệt chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, đến nay, 100% thôn, bản, tổ dân phố, trường học, trạm y tế có chi bộ, từng bước đảmbảo yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Ðảng ở cơ sở.Công tác kết nạp đảng viên được đẩy mạnh, bình quân mỗi năm toàn Đảng bộ kết nạp trên 1.000 đảng viên, chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên. Đặc biệt quan tâm chăm lo quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở gắn với trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn; năng lực, trình độ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở nâng lên khá rõ nét. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy chuyển biến tích cực; nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, dân chủ trong Ðảng và trong xã hội được mở rộng…

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn, chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên. Một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa thật sự vững vàng, vai trò tiên phong, gương mẫu còn hạn chế, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu. Năng lực, trình độ của một số cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội dung, chế độ sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ chậm đổi mới…

Nguyên nhân cơ bản là do một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa quán triệt sâu sắc, toàn diện về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng cũng như yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chưa cụ thể, chưa sát tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, người đứng đầu các cấp chưa được coi trọng, thiếu quyết liệt, thường xuyên…

Thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” (gọi tắt là Kết luận số 38-KL/TW); ngày 26-02-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 187-KH/TU, trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng Điều lê Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, Kết luận sổ 38-KL/TW; các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 30/9/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và các chỉ thị, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên.

Tích cực nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong các hoạt động của Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhất là trong sinh hoạt chi bộ. Phát huy vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy; phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân các đồng chí cấp uỷ viên trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc đổi mớinâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng; nhất là học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo các đề án của Tỉnh ủy; chú trọng việc tổ chức các hội nghị trực tuyến đến cơ sở. Tập trungđào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũgiảng viên lý luận chính trị của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng và bồi dưỡng đảng viên mới theo hướng cụ thể, thiết thực.

Tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2020 và hằng năm. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chuyên đề xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, thực sự tiên phong, gương mẫu.Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng đồng bộ, thống nhất với kiện toàn tổ chức trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", Kế hoạch số 122-KH/TU và Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 22-01-2018 của Tỉnh ủy.Hoàn thành đúng kế hoạch việc sắp xếp mô hình tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn; mô hình tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sự nghiệp theo ngành, địa phương. Không tổ chức chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn và chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; đưa đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt đảng ở các chi bộ khu dân cư.

Đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế ngoài khu vực kinh tế nhà nước. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định, chủ trương của Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhất là ở thôn, bản, tổ dân phố và trong doanh nghiệp. Quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; rà soát, sàng lọc để đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ tiếp theo; tiếp tục đẩy mạnh luân chuyển cán bộ từ cấp huyện về cơ sở; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy và bí thư cấp ủy. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; chủ trương tăng cường cán bộ Bộ đội Biên phòng cho các xã biên giới; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã; bí thư cẩp ủy là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện.Lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để Nhân dân bầu làm trưởng thôn, bản, tổ dân phố, phấn đấu đến năm 2020 có trên 30% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố.Thực hiện khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Trung ương; kịp thời sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy.Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ; ban hành và tố chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kế hoạch công tác năm; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình. Thực hiện có hiệu quả Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng và thực hiện nhiệm vụ được phân công, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm hằng năm; cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc xây dựng và tổ chức thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm đảm bảo hiệu quả, thiết thực; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, không để tình trạng yếu kém kéo dài; có biện pháp giáo dục, giúp đỡ những cán bộ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.Cấp ủy, bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm mọi mặt về công tác tại cơ sở; nếu địa phương, cơ quan, đơn vị xảy ra tham nhũng, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ hoặc mất ổn định chính trị thì cấp ủy, bí thư cấp ủy phải xem xét xử lý kỷ luật.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường và coi trọng công tác dân vận, nắm chắc tình hình Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự; khi có xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự cần có biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, xử lý kịp thời nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở.Thực hiện nghiêm túc, nền nếp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp định kỳ đối thoại, tiếp xúc với đảng viên, Nhân dân; cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt chi bộ hằng tháng theo quy định; phân công cấp ủy viên theo dõi, phụ trách cơ sở theo phương châm "Tỉnh ủy nắm đến tổ chức cơ sở đảng; cấp ủy cấp huyện nắm đến chi bộ; đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình".

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư, phản ánh của Nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết,kết luận của Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viêngăn với thực hiện các nghị quyết, quy định, chương trình, kế hoạch của cấp ủy vê công tác xây dựng Đảng. Thực hiện kỷ luật nghiêm minh kịp thời ngay từ cơ sở đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc quán triệt thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đôi ngũ cán bộ, đảng viênsát với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị./.

Tác giả bài viết: Trung Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down