Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy

Thứ năm - 11/04/2019 09:54 887 0
Sau 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TƯ của Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020” với tinh thần quyết tâm và triển khai đồng bộ các giải pháp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực bước đầu khá toàn diện.
Hội nghị BCH lần thứ 16 Đảng bộ xã Nậm Khao, Mường Tè
Hội nghị BCH lần thứ 16 Đảng bộ xã Nậm Khao, Mường Tè
Nhìn chung, sau 2,5 năm nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cấp ủy viên trong tỉnh về vị trí, vai trò của đảng bộ cơ sở là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt công tác đã có những chuyển biến tích cực; năm vững nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, chăm lo xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. Các đảng ủy cấp xã coi trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh chống các quan điểm sai trái với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Quan tâm đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, công chức cơ sở; tổ chức nghiêm túcquán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, bước đầu đạt hiệu quả thiết thực. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tập trung hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình và định hướng thông tin, tư tưởng, dư luận xã hội. Một số huyện đã tổ chức được hội nghị nói chuyện chuyên đề, thông tin thời sự; cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hằng năm tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Nhiều cấp ủy đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các phong trào thi đua ở cơ sở; tổ chức tốt việc triển khai các chuyên đề theo từng năm; các hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Nội dung, phương thức lãnh đạo của đảng bộ cơ sở đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có những bước đổi mới. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; chế độ sinh hoạt đảng ủy, ban thường vụ, thường trực đảng ủy; nhiều nơi đã duy trì có hiệu quả nền nếp giao ban hằng tháng giữa thường trực đảng ủy với thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể, hằng quý giao ban với bí thư các chi bộ, với những cách làm hay như: Thành phố Lai Châu giao ban hằng năm giữa thường trực Thành ủy với bí thư các chi bộ bản, tổ dân phố; huyện Tam Đường, Nậm Nhùn, Tân Uyên giao ban hằng quý giữa thường trực huyện ủy với bí thư đảng ủy xã, thị trấn; Sìn Hồ giao theo cụm xã 6 tháng/lần; thành phố Lai Châu, Tam Đường, Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè giao ban quý giữa thường trực đảng ủy cấp xã với bí thư các chi bộ trực thuộc; giúp đảng ủy kịp thời nắm bắt tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sát với yêu cầu thực tiễn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

Nội dung sinh hoạt cấp ủy nhìn chung đã được chuẩn bị chu đáo; trách nhiệm của thường trực đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy trong việc chuẩn bị nội dung các phiên họp được nâng lên. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, tập trung thảo luận để thống nhất ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy; trong từng thời gian, từng tình hình cụ thể đã lựa chọn nội dung để ban hành nghị quyết chuyên đề. Chất lượng ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch từng bước được nâng lên, khắc phục tình trạng sao chép của cấp trên; cơ bản rõ nội dung, cụ thể thời gian, giải pháp thực hiện, phân công tổ chức thực hiện rõ người, rõ việc; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết được chú trọng; chính quyền, MTTQ và các đoàn thể - chính trị xã hội đã thực hiện tốt chế độ báo cáo với đảng ủy; tích cực, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao... hiệu quả lãnh đạo của đảng ủy được nâng lên. Cơ bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác chính trị tư tưởng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của đảng bộ trên các lĩnh vực; không bao biện làm thay.

Quán triệt các quy định, hướng dẫn của Đảng và của cấp ủy cấp trên về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhiều cấp ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu và ban hành quy định về trách nhiệm, quyền hạn, phân công cấp ủy viên, cán bộ cấp huyện, xã dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, tổ dân phổ. Một số nơi đã có cách làm hay (Tam Đường, Thành phố...) giao nhiệm vụ cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở cơ quan giúp đỡ các chi bộ thôn, bản còn khó khăn. Nhiều nơi, cấp ủy cấp xã đã chủ động phân công đảng viên là cán bộ, công chức xã sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản, tổ dân phố (không tổ chức chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn) để giúp chi bộ khu dân cư nâng cao chất lượng hoạt động.

Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng cho cấp ủy, bí thư chi bộ, nhất là bồi dưỡng kỹ năng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Một số nơi đảng ủy cấp xã đã quan tâm kiểm tra việc duy trì chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt, phân công nhiệm vụ cho đảng viên tại các chi bộ trực thuộc. Cơ bản các chi bộ đã chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng, đã chuẩn bị được nội dung sinh hoạt, các bước tiến hành nhìn chung đảm bảo theo quy định, chất lượng từng bước được nâng lên theo hướng cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề cần tập trung giải quyết, biên bản họp được ghi chép cơ bản đảm bảo; thực hiện việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ đã được quan tâm thực hiện. Nhiều nơi cấp ủy cơ sở đã làm tốt việc định hướng nội dung sinh hoạt cho chi bộ trực thuộc, triển khai sinh hoạt chuyên đề; vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố được nâng lên. Lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn các chi bộ sau khi sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố.

Chú trọng quản lý, rèn luyện, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; cơ bản đảng viên ở cơ sở đã được phân công nhiệm vụ phù hợp; đảng viên ở nông thôn đã tích cực, nhiệt tình, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động ở khu dân cư, tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tăng, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các thôn, bản, tổ dân phố có ít đảng viên để xây dựng kế hoạch tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới; phân công cấp ủy viên phụ trách, giúp đỡ cơ sở, tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Quan tâm mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú gắn với nâng cao chất lượng bồi dưỡng tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đảm bảo phù họp với điều kiện thực tiễn của từng đối tượng; một số huyện đã có cách làm sáng tạo, như huyện Sìn Hồ mở lóp bồi dưỡng theo cụm xã phù họp với điều kiện ở vùng sâu, vùng xa; thông qua các hoạt động, các phong trào thi đua ở cơ sở để lựa chọn những quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên; chú trọng chất lượng đảng viên mới kết nạp. 

Từ khi ban hành Nghị quyết, đã kết nạp được 2.506 đảng viên ở xã, phường, thị trấn; trong đó riêng ở nông thôn là 1.267 đảng viên, đạt 79,18%; duy trì bền vững kết quả 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ; trong đó 507/1163 chi bộ thôn, bản, tổ dân phố có từ 9 đảng viên trở lên (tăng 186 chi bộ), cơ bản các xã không phải tăng cường đảng viên là giáo viên đến sinh hoạt ở chi bộ thôn, bản. Tích cực thực hiện kế hoạch khắc phục tình trạng trưởng thôn, bản, tổ dân phố không là đảng viên, đến nay có 616 trưởng bản, tổ dân phổ là đảng viên, đạt 54% (tăng 6,4%), trong đó một số huyện tích cực thực hiện như Mường Tè, Tân Uyên...; có 138 bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, tổ dân phố, đạt 12,1% (tăng 7,8%), trong đó một số huyện đã có những giải pháp cụ thể, hiệu quả như huyện Phong Thổ, Tân Uyên, Nậm Nhùn...

Hằng năm, cơ bản đảng ủy cấp xã đều thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ, kết quả xếp loại chất lượng cơ bản sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện đồng bộ giữa kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tổ chức đảng cấp dưới; gắn kết quả xếp loại của tập thể với mức xếp loại người đứng đầu; khắc phục tình trạng thành tích trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời biểu dương những đảng viên có thành tích xuất sắc, tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoạt động ở khu dân cư.

Đảng uỷ, UBKT đảng ủy cơ sở chủ động xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm cơ bản đi vào nền nếp, có hiệu quả. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyếtTrung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiểm điểm tự phê binh và phê bình; thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Quy trình, thủ tục kiểm tra, giám sát cơ bản đảm bảo theo đúng quy định; qua đó góp phần quan trọng trong việc giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; ngăn ngừa vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thực hiện tốt việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, kết nạp đảng viên.

Quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị,nhất là phong trào thi đua "Dân vận khéo", công tác dân vận chính quyền. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị, như: Xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường nắm tình hình và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong Nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chú trọng giáo dục nâng cao ý thức, đạo đức trách nhiệm, kỷ luật công vụ cho cán bộ, công chức; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp... góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của Nghị quyết một số Đảng ủy cấp xã chậm rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng còn hạn chế; nắm, dự báo tình hình tư tưởng chưa kịp thời. Chất lượng sinh hoạt đảng ủy, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên ở một sổ nơi còn chung chung; năng lực lãnh đạo, khả năng vận dụng và tổ chức thực hiện còn hạn chế. Chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của chi bộ thôn, bản, tổ dân phố ở một số nơi còn yếu; một số cấp ủy xã chưa thực hiện tốt việc định hướng nội dung sinh hoạt cho các chi bộ trực thuộc, nhất là sinh hoạt chuyên đề.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã theo Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy, trong thời gian tới nhiệm vụ ưu tiên làđổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, khắc phục tình trạng bao biện làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát thực hiện tốt quy chế làm việc; thực hiện các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cơ sở.Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ủy, chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi có ít đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức đảng yếu kém. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, đảng viên ở cơ sở./.

Tác giả bài viết: Hà Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 209 | lượt tải:25

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 190 | lượt tải:20

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 547 | lượt tải:15

Kế số 210-KH/TU, ngày 29 tháng 6 năm 2019 v

Kế hoạch của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

lượt xem: 5888 | lượt tải:615
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down