Lai Châu sau 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Chủ nhật - 30/06/2019 18:07 477 0
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Sau 5 năm triển khai thi hành Hiếp pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả quan trọng.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. UBND tỉnh đã ban hành văn bản cụ thể hóa (Kế hoạch số 367/KH-UBND, ngày 21/3/2014 tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu); chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, tuyên truyền Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp được triển khai đồng bộ, bằng nhiều hình thức phong phú như: tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến (5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức trên 2700 hội nghị, cuộc họp/trên 340.000 lượt người); tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế, tư pháp-hộ tịch (cấp tỉnh: 01 hội nghị tập huấn chuyên sâu cho công chức phòng tư pháp các huyện, thành phố, công chức tư pháp - hộ tịch 108 xã, phường, thị trấn; cấp huyện: 26 hội nghị tập huấn/12.000 lượt người); tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các ấn phẩm mang tính báo chí (Đài PT-TH tỉnh 221 tin, bài; Đài TT-TH cấp huyện và đài truyền thanh cơ sở 771 tin, bài, đồng thời biên dịch và phát trên sóng phát thanh-truyền hình bằng 04 thứ tiếng: Thái, Mông, Dao, Hà Nhì; Bản tin Tư pháp Lai Châu phát hành 4 số/900 cuốn; đăng tải toàn văn Hiến pháp và tài liệu giới thiệu Hiến pháp trên các trang thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị...); thông qua phát động, tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia (toàn tỉnh có 27.232 bài dự thi, trong đó có 09 tập thể và 40 cá nhân đạt giải; đã lựa chọn các bài thi có chất lượng, đạt giải cao tham dự cuộc thi ở Trung ương); biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp biên soạn, phát hành 350 cuốn sách tìm hiểu Hiến pháp; huyện Tân Uyên biên soạn, phát hành hơn 500 tờ gấp hỏi - đáp về Hiến pháp, 10.000 tờ gấp tìm hiểu Hiến pháp; huyện Nậm Nhùn biên soạn, phát hành 7.000 tờ gấp tìm hiểu Hiển pháp...); thông qua mô hình “Ngày Pháp luật”, các hoạt động trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật...
Chú trọng rà soát, lập danh mục, đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp (đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật: cấp tỉnh 813 văn bản, cấp huyện 1.231 văn bản, cấp xã 596 văn bản; ban hành mới 344 văn bản quy phạm pháp luật, cơ bản tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp và không có văn bản quy phạm pháp luật nào phải bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung...); thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định mới của Hiến pháp (từ năm 2014 đến nay UBND tỉnh ban hành 22 văn bản, UBND cấp huyện ban hành hơn 90 quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn trực thuộc); chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đổi mới, sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật vào cuộc sống.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, khó khăn như: khả năng nghiên cứu và truyền đạt giới thiệu Hiến pháp của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa cao nên việc triển khai Hiến pháp một số địa phương, cơ quan, tổ chức còn lúng túng; ý thức tìm hiểu, nghiên cứu nâng cao kiến thức pháp luật nói chung, hiểu biết nội dung của Hiến pháp nói riêng trong một bộ phận Nhân dân còn hạn chế; việc tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đòi hỏi cần có sự nghiên cứu, đầu tư về thời gian, am hiểu chuyên sâu về Hiến pháp cũng như các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành; kinh phí phục vụ cho công tác rà soát văn bản theo Hiến pháp nói riêng, hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nói chung còn thấp, chưa rõ ràng, cụ thể; tài liệu tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp cung cấp chưa đủ số lượng để phổ biến cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhằm góp phần đưa Hiến pháp đi vào cuộc sống, sự cần thiết phải tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Nghị quyết số 64/2013/QH13, ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiếp pháp nước CHXHCN Việt Nam, Quyết định số 251/QĐ-TTg, ngày 13/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và Kế hoạch số 367/KH-UBND, ngày 21/3/2014 của UBND tỉnh tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân các dân tộc trong việc nâng cao ý thức tôn trọng, tinh thần tự giác thi hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung của Hiến pháp bằng nhiều hình thức phong phú, trong đó các cơ quan báo chí có vai trò quan trọng - là diễn đàn để người dân phát huy quyền của mình tham gia xây dựng Hiến pháp, phản ánh kịp thời ý chí, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân trong quá trình thi hành Hiến pháp và pháp luật, đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc về Hiến pháp.../.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Kèm theo Công văn số 678-CV/BTGTW

Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương năm 2021

lượt xem: 12 | lượt tải:1

Số: 125/QĐ-UBBC

Quyết định Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 361 | lượt tải:34

Số: 1421/UBND-VX

Công văn của UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

lượt xem: 486 | lượt tải:32

Số 224-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học "bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"

lượt xem: 366 | lượt tải:39
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down