Tăng cường phối hợp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân

Thứ ba - 12/03/2019 16:40 324 0
Sau 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân” trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực.
Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Công an tỉnh
Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Công an tỉnh
Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Quyết định 221-QĐ/TW cho các tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú: hội nghị quán triệt, hội nghị báo cáo viên các cấp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (toàn tỉnh đã tổ chức 279 hội nghị/39.249 lượt người được học tập, quán triệt); tổ chức triển khai ký kết chương trình phối hợp giữa ban tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện với UBND và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp theo giai đoạn, hằng năm (8/8 ban tuyên giáo huyện, thành uỷ đã ký kết quy chế/chương trình phối hợp với UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp); mối quan hệ phối hợp công tác trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được tăng cường.

Thường xuyên phối hợp trong việc cung cấp thông tin, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức (hội nghị giao ban báo chí tỉnh hằng quý, họp báo; hội nghị báo cáo viên: cấp tỉnh 1 hội nghị/tháng, cấp huyện 1-2 tháng/hội nghị; biên tập thông tin chuyên đề, thông tin phục vụ lãnh đạo, thông tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ, các ấn phẩm, tài liệu, điều tra xã hội học…) liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội hằng năm, các chủ trương, chính sách, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế-xã hội, nhất là các chương trình, dự án lớn có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của đông đảo Nhân dân (di dân tái định cư thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huổi Quảng, Bản Chát; chương trình phát triển cây cao su; chương trình 30a; chương trình xây dựng nông thôn mới...). Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong Nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập, nảy sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là ở cơ sở, qua đó đề xuất các giải pháp giúp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế, tạo sự đồng thuận xã hội, đặc biệt trước các sự kiện, vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong nước, trong tỉnh, các hoạt động tuyên truyền, kích động, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; những thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội, góp phần quan trọng định hướng tư tưởng, tạo sự ổn định chính trị. 

Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo, quyền và nghĩa vụ công dân trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân các dân tộc thông qua các hình thức: lồng ghép tại các cuộc họp chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương; các cuộc họp đoàn thể; cấp phát tài liệu, tủ sách pháp luật; hòa giải, trợ giúp pháp lý lưu động; tiếp công dân; các hội thi tìm hiểu... từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân (từ năm 2011-2018: đã tổ chức 49.267 cuộc tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật cho 3.591.139 lượt người).

Chú trọng tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương (Báo Lai Châu, Đài Phát thanh-Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các ấn phẩm báo chí tỉnh duy trì thường xuyên các chuyên mục “Gương người tốt, việc tốt”, “Gương sáng bản Mường”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…), qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, phát huy tính năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế cấn phải quan tâm khắc phục đó là: Việc triển khai chương trình phối hợp giữa ban tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND còn hạn chế; một số cơ quan quản lý nhà nước chưa chủ động phối hợp với ban tuyên giáo trong chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; đối với cấp xã chưa được thực hiện. Việc triển khai một số nội dung trong chương trình phối hợp chưa được thường xuyên; theo dõi, nắm bắt, cung cấp thông tin những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình, dự án trên địa bàn có lúc chưa kịp thời; chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giải quyết một số vấn đề, vụ việc gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn còn hạn chế. Công tác phối hợp ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục, chất lượng, hiệu quả hạn chế; có nội dung phối hợp chưa sát thực tiễn.

Thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân, sự cần thiết phải: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X); tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Quy chế phối hợp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, trọng tâm là công tác chỉ đạo, định hướng, nghiên cứu, nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; những dự án lớn, trọng điểm của tỉnh liên quan đến đời sống, tâm tư, tình cảm của Nhân dân tiến hành tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân hoặc phối hợp điều tra xã hội học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tăng cường trao đổi thông tin, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, hoạt động tuyên truyền; tham gia giải quyết, xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp chủ động phối hợp với ban tuyên giáo trong xây dựng chủ trương, chính sách và trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; cung cấp cho ban tuyên giáo kế hoạch triển khai thực hiện những dự án, đề án có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của Nhân dân để định hướng tư tưởng, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong Đảng, trong Nhân dân. Xây dựng, phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiến tiến trong phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp; tổ chức giao ban theo định kỳ, đột xuất, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện.../.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down