Đẩy nhanh việc thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Lai Châu

Thứ hai - 07/08/2017 11:06 98 0
Quá trình phát triển của tỉnh trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả vượt bậc, cơ bản đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển. Nhưng trong điều kiện, tình hình mới, để khai thác tiềm năng, lợi thế, tận dụng cơ hội thì môi trường đầu tư, kinh doanh hiện nay của tỉnh đang là một rào cản và là điểm ngẽn của sự phát triển, đòi hỏi phải đẩy mạnh cải cách. Việc thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Lai Châu là bước đột phá cần thiết cho tiến trình đó.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới của tỉnh, việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công là hết sức cần thiết
Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới của tỉnh, việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công là hết sức cần thiết
Hiện nay, toàn tỉnh có 20/20 sở, ban, ngành và 04 cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở là 1.201 TTHC (trong đó thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là 1.010 TTHC); có 167 thủ tục hành chính thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở. Năm 2016, số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh là 47.161 hồ sơ; tổng số TTHC thuộc các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh giải quyết là 168 TTHC. Tổng số công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị là: 30 người (trong đó công chức, viên chức thuộc sở: 20 người). Chế độ công chức làm việc tại bộ phận một cửa của các sở, ngành được hưởng 300.000đ/người/tháng. 

Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND. Đây là cơ sở pháp lý quy định rõ trách nhiệm, thời gian giải quyết thủ tục hành chính của từng bộ phận, từng cơ quan, đơn vị; công khai, minh bạch về thủ tục hành chính, phí và lệ phí. Từ khi thực hiện Quyết định cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai thực hiện cơ bản khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh; giảm bớt phiền hà, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Qua đó củng cố được niềm tin của cá nhân, tổ chức vào chính quyền. Mặt khác, cơ chế một cửa liên thông cũng đã kết nối được việc giải quyết thủ tục hành chính giữa các sở, ngành với nhau và giữa các sở, ngành với các đơn vị liên quan giúp tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại của công dân, tổ chức. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu vẫn còn một số hạn chế: Nhận thức của cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị về mục đích, yêu cầu của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa được đầy đủ, có đơn vị bố trí công chức hạn chế về năng lực ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Tính liên thông trong xử lý công việc cho tổ chức, cá nhân còn hạn chế; thực hiện liên thông giữa các cấp hành chính còn gặp khó khăn nhất là giữa cơ quan hành chính nhà nước với cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn. 

Việc giải quyết thủ tục hành chính ở các sở, ban, ngành thuộc một số lĩnh vực còn bất cập; một số thủ tục theo quy định chưa đưa ra thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nhiều cơ quan còn tình trạng không muốn đưa toàn bộ thủ tục hành chính ra Bộ phận một cửa; vẫn còn tình trạng tiếp nhận hồ sơ ở các phòng chuyên môn dẫn đến dễ nảy sinh tiêu cực. Số lượng thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông còn thấp so với tổng số thủ tục hành chính phải giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh (đạt 80%). Cơ sở vật chất chưa đồng bộ, chưa ứng dụng phần mềm một cửa. Thiếu phần mềm theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị nên vẫn còn tình trạng quá hạn (đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến đất đai). 

 
5 8 17
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Tống Thanh Hải, UVBTV Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm quan mô hình Trung tâm hành chính công 
tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Những hạn chế đó dẫn đến thực tế là xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI năm 2016 đạt thấp đứng thứ 62/63 tỉnh, thành phố; chỉ số PAPI và Par Index mặc dù tăng so với năm trước nhưng vẫn nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm thấp nhất (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đứng thứ 57/63 tỉnh, thành phố, tăng 04 bậc; Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (Par Index) đứng thứ 53/63 tỉnh, thành phố, tăng 05 bậc so với năm 2015). 

Xuất phát từ thực tiễn công tác cải cách hành chính của tỉnh, nhất là những hạn chế trong hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành tỉnh, vấn đề đặt ra là cần có những cải cách về mô hình, cách thức tổ chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nhất là các hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu hút, hỗ trợ đầu tư, đất đai...

Đồng thời, từ kinh nghiệm hoạt động, hiệu quả của mô hình Trung tâm hành chính công tại 16 tỉnh, thành phố đã thành lập; mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh, việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu là hết sức cần thiết đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm tới. Qua đó, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Lai Châu.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu sẽ làm đầu mối và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước. Theo mô hình này, toàn bộ các thủ tục hành chính liên quan với các tổ chức, công dân đều phải đưa vào giải quyết theo quy trình tiếp nhận và trả kết quả tại một đầu mối là Trung tâm Hành chính công. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hành chính công, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch; công dân và tổ chức khi đến giao dịch được tôn trọng, được phục vụ, thể hiện sự ưu việt của phương thức làm việc mới theo hướng cải cách, phát triển; nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước và công dân. 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu là tổ chức hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh giúp Lãnh đạo UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giảm bớt những công việc sự vụ; việc kiểm tra, kiểm soát đảm bảo toàn diện, bao quát từ khâu tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết công việc tại bộ phận một cửa, bảo đảm chính xác và quản lý chặt chẽ hơn so với trước đây. Qua đó đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính theo hướng dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

 
6 8 17
Thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh góp phần đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính theo hướng dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả

Trung tâm là nơi duy nhất tiếp nhận và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp thông tin, dịch vụ về các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi thông qua hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại. Các lĩnh vực giao dịch tại Trung tâm sẽ được công khai, minh bạch theo quy định trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm, tạo điều kiện cho tổ chức và cá nhân tra cứu về các thủ tục hành chính, phí, lệ phí tiến tới giao dịch trên môi trường mạng.

Hoạt động của Trung tâm theo cơ chế “tiếp nhận, thẩm định tại chỗ các thủ tục hành chính”, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và cá nhân.

Xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công; lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Đảm bảo các thủ tục sẽ được giải quyết nhanh, công khai, minh bạch, không có khâu trung gian; rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định. Tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách thủ tục hành chính và giải quyết công việc của tổ chức và cá nhân; đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Quy định Số 17-QĐ/TU, ngày 19-4-2019

Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

lượt xem: 46 | lượt tải:16

Gợi ý Câu hỏi Cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm thành lập

Gợi ý trả lời

lượt xem: 232 | lượt tải:454

Kế hoạch số 220/KH-SVHTTD

Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Lai Châu

lượt xem: 142 | lượt tải:59

Công điện số 01/CĐ-UBND

Công điện của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 144 | lượt tải:44
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down