Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, bền vững

Thứ tư - 23/12/2020 10:11 3.032 0
Những năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được rất tích cực, thì công tác cải cách hành chính của tỉnh cũng còn nhiều hạn chế, bất cập. Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới đòi hỏi cần phải đẩy mạnh hơn nữa, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, giải quyết chính xác, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính cho Nhân dân.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, giải quyết chính xác, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính cho Nhân dân.
Hệ thống hành chính nhà nước luôn trong quá trình động, vừa bảo đảm sự quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xã hội, vừa tìm cách thích ứng với những thay đổi của xã hội, của nền kinh tế. Đến một lúc nào đó, các yếu tố của nền hành chính nếu không có những thay đổi, cải cách sẽ trở thành lực cản, làm cho hiệu lực, hiệu quả hành chính nhà nước kém đi, đó là lúc nền hành chính cần phải được cải cách một cách tổng thể hoặc cải cách một số yếu tố đang bất cập.

 Cải cách hành chính được hiểu là một quá trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hành chính, cải tiến tổ chức, chế độ và phương pháp hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương thức hành chính mới trong lĩnh vực quản lý của bộ máy hành chính nhà nước. Cải cách hành chính không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính, mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn so với trước.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển của tỉnh, thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng công tác cải cách hành chính của tỉnh được đẩy mạnh và đạt được những kết quả rất tích cực. Tỉnh đã tâp trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan đơn vị theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh. Trong 5 năm 2015 - 2020 tổng số văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đã được ban hành là 2.688, trong đó đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới sau rà soát là 262 văn bản. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) từng bước bắt nhịp nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là đơn giản thủ tục hành chính, chủ động cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trung bình đạt trên 41% so với quy định. Hoàn thiện và đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh liên thông 3 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.. Đặc biệt, trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2019 với 100% thủ tục hành chính của 15/15 cơ quan chuyên môn. Bộ phận một cửa các cấp được kiện toàn, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn đạt trên 98%.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, nhất là quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay toàn tỉnh đã sắp xếp, giảm được 276 tổ chức, đơn vị, 300 lãnh đạo quản lý; giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã, 175 thôn, bản, tổ dân phố; cơ bản đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, bất cập về chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Quản lý chặt chẽ biên chế công chức, viên chức, thực hiện tinh giản được 491 biên chế. Tích cực đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính; cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh 2.0; sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia tích hợp một cửa điện tử. Tổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh là 2.034 thủ tục hành chính, trong đó 131 thủ tục hành chính mức độ 3, 4. Năm 2020 có 180 cơ quan, đơn vị được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận đạt Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 (tăng 70 đơn vị so với năm 2015). Hệ thống hội nghị trực tuyến được triển khai tại 123 điểm cầu; hệ thống thư công vụ tỉnh cung cấp 3.000 hộp thư đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch điện tử. Chỉ số cải cách hành chính đã có sự cải thiện đáng kể, năm 2019 xếp vị trí 51/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số PAPI xếp hạng 51/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số SIPAS xếp thứ 44, tăng 11 hạng so với năm 2018.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng, đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh tập trung chỉ đạo đổi mới công tác tuyển dụng theo hướng cạnh tranh bằng hình thức thi tuyển, trong đó quan tâm ưu tiên tuyển dụng công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Công tác cán bộ được thực hiện khá đồng bộ ở tất cả các khâu dân chủ, công khai, đúng quy trình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm gắn với quy hoạch cán bộ; tỷ lệ cán bộ, công chức có trình độ đại học và trên đại học đạt 88%, tăng 12,84%; viên chức có trình độ đại học và trên đại học đạt 51%, tăng 16,93% so với năm 2015. Công tác giáo dục, rèn luyện nâng cao đạo đức, lối sống, văn hóa công sở, vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu, kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ cho cán bộ, công chức được tăng cường, gắn với triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện tốt chính sách cán bộ như nâng lương, giải quyết chế độ nghỉ hưu, tinh giản biên chế, chính sách hỗ trợ cán bộ đi học; thực hiện nghiêm chế độ khen thưởng, kỷ luật. Góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chất lượng hoạt động của chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì công tác cải cách hành chính của tỉnh cũng còn những hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính. Việc cải cách thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông có nơi còn hình thức. Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy tắc ứng xử của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm. Công tác phối hợp giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ người dân và doanh nghiệp có mặt còn hạn chế; tỷ lệ các cuộc họp bằng hình thức trực tuyến của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành với UBND cấp huyện còn thấp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...; củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực..., xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước”. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, cùng với việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã được xác định, các cấp, các ngành cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, với trọng tâm là:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác cải cách hành chính, với quyết tâm chính trị gắn với đảm bảo cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Các cấp, các ngành cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhất là nhiệm vụ đột phá thứ 2 được xác định trong Nghị quyết Đại hội “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút doanh nghiệp...” bằng kế hoạch, chương trình hành động với những nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, chức năng của từng ngành, địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong tổ chức đảng, hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy trí tuệ của Nhân dân các dân tộc cùng chung tay cải cách hành chính. 

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, ổn định. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Xây dựng nền hành chính từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội, phát triển kinh tế. Quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

Tập trung sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp; chú trọng giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có sức khỏe tốt, trình độ chuyên môn, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với bố trí, sử dụng, phát huy năng lực sở trường, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi, chuyên nghiệp đầu ngành, lĩnh vực có tư duy đột phá. Gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Chú trọng thanh tra, kiểm tra, giám sát giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đạo đức công vụ, văn hóa công sở của công chức, viên chức trong thi hành công vụ; kịp thời loại bỏ những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, tham nhũng, biến chất, cơ hội, gây cản trở công cuộc cải cách hành chính của tỉnh./.
 

Tác giả: Đặng Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 919 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2450 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3671 | lượt tải:1246

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3703 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3977 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập66
  • Hôm nay21,437
  • Tháng hiện tại798,478
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,560,244
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down