Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh

Chủ nhật - 06/12/2020 04:58 1.787 0
Công tác dân vận rất quan trọng, là một nhiệm vụ chính trị của Đảng và cả hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác dân vận nhằm phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; tạo nguồn lực nội sinh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thông qua các cuộc thi, hội thi
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thông qua các cuộc thi, hội thi
Trong 90 năm qua Đảng ta luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Nhân dân”, công tác dân vận là vấn đề có tính chiến lược, là điều kiện quan trọng củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; thu phục được lòng dân, làm cho dân tin, dân theo thì việc khó mấy cũng thành công. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém; dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. 

Thấm nhuần và vận dụng những quan điểm, tư tưởng đó, những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh luôn được coi trọng và đạt được những kết quả tích cực. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận được quán triệt, phổ biến sâu rộng tới các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Ngay trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành 02 Đề án về công tác dân vận: (i) “Tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2015 - 2020”, (ii) “Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016 -2020”. Đồng thời, hằng năm đều ban hành chương trình công tác dân vận của toàn Đảng bộ; quy định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và cơ chế phối hợp trong công tác dân vận. Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và các quan điểm của Đảng công tác dân vận được nâng lên. Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đổi mới phương thức công tác dân vận; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua "Dân vận khéo" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng; thực hiện tốt quy định Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân được tăng cường.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước cũng có nhiều đổi mới, chất lượng nâng lên. Thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”; tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cải thiện đời sống Nhân dân; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và tổ chức. Cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực; tỉnh đã ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực; công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; đồng thời thường xuyên quan tâm công tác giáo dục đạo đức công vụ, tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân cho cán bộ, công chức, viên chức. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, trong giai đoạn 2016-2020 đã tiếp 5.928 lượt công dân với 8.498 người, trong đó có 67 đoàn đông người với 1.483 người. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, tiếp nhận và xử lý 7.304 đơn thư các loại; giải quyết 64/65 (đạt 99%) vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện đi vào nền nếp hơn. Vai trò của Nhân dân tham gia, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh gắn với thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được phát huy tích cực. Sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác dân vận ở cơ sở được tăng cường; lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận; tuyên truyền, vận động, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các thôn, bản. Phát huy tốt vai trò của người uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia công tác vận động quần chúng.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên; tổ chức nhiều hoạt động xã hội hướng về cộng đồng, cơ sở có ý nghĩa thiết thực. Kịp thời nắm tình hình, nguyện vọng và tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút được nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia. Đến nay toàn tỉnh đã có 5.024 mô hình dân vận khéo; nhiều điển hình được các cấp biểu dương, khen thưởng và nhân rộng. 

Những kết quả trên của công tác dân vận đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đối với sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ; khối đoàn kết các dân tộc được củng cố; công tác xây Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được tăng cường; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Lai Châu ổn định, kinh tế  phát triển khá; văn hoá - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; cơ bản nhiều chỉ tiêu phát triển đạt mức trung bình so với các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác dân vận của hệ thống chính trị ở một số nơi hiệu quả chưa cao. Công tác dân vận chính quyền, dân vận của các cơ quan nhà nước ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Việc thực hiện cải cách hành chính, thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm. Công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở chính quyền cơ sở có việc chưa kịp thời. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhất là ở cơ sở có mặt hiệu quả còn thấp; tổ chức một số phong trào thi đua, cuộc vận động chưa sâu rộng; năng lực, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền còn hạn chế. Phong trào ”Dân vận khéo” có nơi chưa đi vào chiều sâu, những cách làm hay, điển hình tiến tiến chưa được nhân rộng. Việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc một số nơi còn hạn chế...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc..., xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước”. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, cùng với việc triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định, cần coi trọng thực hiện tốt công tác dân vận; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, với tinh thần “Kết hợp hài hòa lợi ích; quyền lợi ích phải đi đôi với nghĩa vụ công dân; chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân” và phải coi công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó: Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng làm tham mưu, nòng cốt, với phương châm "Gần dân, sát dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân". Chú trọng công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có niềm tin tôn giáo, phát huy vai trò và quyền làm chủ của Nhân dân trong các công việc của địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các tầng lớp Nhân dân.

Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan nhà nước, các lực lượng vũ trang và trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Xây dựng hệ thống chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với giáo dục, rèn luyện, xây dựng đạo đức công vụ, tư cách, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ Nhân dân, theo tinh thần “Gần dân, trọng dân, học dân, có trách nhiệm với Nhân dân”. Cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên sâu sát cơ sở, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; gắn với thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động, quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị chính đảng của Nhân dân. Tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân và doanh nghiệp làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận của Đảng; xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Cần chú trọng lựa chọn nội dung, đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chấp các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất, phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, thi đua “Dân vận khéo”; nhân rộng các điển hình tiên tiến. Phát huy tốt vai trò đội ngũ người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư thực hiện công tác dân vận ở cơ sở.

Thường xuyên quan tâm chăm lo củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn tỉnh tích cực tham gia công tác dân vận của Đảng bộ, với nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp đoàn kết Nhân dân các dân tộc, xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; phát huy nội lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững./.

Tác giả: Đặng Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 615-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền công tác Hội Người cao tuổi năm 2023

lượt xem: 9 | lượt tải:2

Số 152-KH/TU

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

lượt xem: 40 | lượt tải:7

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 293 | lượt tải:64

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1379 | lượt tải:394

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 888 | lượt tải:88
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập86
  • Hôm nay19,508
  • Tháng hiện tại27,138
  • Tháng trước964,480
  • Tổng lượt truy cập19,064,603
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down